WYDANIE ONLINE

W sporach ze stosunku pracy niekiedy sąd wydaje wyrok przywracający pracownika do pracy na poprzednich warunkach. Zasądza przy tym jednocześnie wypłatę wynagrodzenia za okres pozostawania bez pracy. Taki wyrok wiąże się z szeregiem dodatkowych obowiązków wobec ZUS, które pracodawca musi w konkretny sposób i w odpowiednim terminie zrealizować.

czytaj więcej »

Brak protokołu powypadkowego nie oznacza, że zdarzenie nie było wypadkiem przy pracy. Kwestię tę może ustalić sąd w postępowaniu dowodowym.

czytaj więcej »

Od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r ZUS wypłaci ustalone na ten okres stawki jednorazowych odszkodowań wypadkowych. Ich kwoty są na wyższym poziomie niż w zeszłym roku.

czytaj więcej »

Płatnik, który do 30 kwietnia danego roku nie otrzymał z ZUS informacji o dotyczącej go w nowym roku składkowym stopie składek wypadkowych, powinien zwrócić się do jednostki organizacyjnej ZUS, właściwej ze względu na swoją siedzibę, o podanie wysokości obowiązującej go stopy składek.

czytaj więcej »

Od otrzymanej przez pracownika w okresie jego przebywania na urlopie bezpłatnym zaliczki na poczet przyszłego wynagrodzenia należy opłacić składki na ubezpieczenia społeczne. Zaliczka jest także podstawą do obliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne.

czytaj więcej »

Likwidator nie jest członkiem zarządu osoby prawnej, a więc nie może jak członek zarządu odpowiadać za długi składkowe osoby prawnej, której działalność ma zakończyć.

czytaj więcej »

Firma powinna zawiadomić ZUS o zatrudnieniu emeryta oraz o wysokości ustalonego dla niego wynagrodzenia. Nie ma tego obowiązku przy każdorazowej zwyżce wynagrodzenia.

czytaj więcej »

Prawo do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przez kolejne 24 miesiące kalendarzowe od podstawy wymiaru składek w wysokości zadeklarowanej kwoty nie niższej jednak niż 30% minimalnego wynagrodzenia, posiadają zarówno przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie indywidualnej, jak również wspólnicy spółek cywilnych.

czytaj więcej »

Osoba prowadząca działalność rolniczą, z tytułu bycia wspólnikiem w spółce cywilnej nie powinna opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne.

czytaj więcej »

Pytanie: W regulaminie wynagradzania pracodawca umieścił zapis, że pracownik wykonujący polecenia służbowe na terenie miasta – siedziby pracodawcy ma prawo otrzymać od pracodawcy miesięcznie 10 biletów komunikacji miejskiej do poruszania się po mieście. Czy to świadczenie może zostać zwolnione ze składek społecznych?

czytaj więcej »

Pytanie: Dnia 1 lutego 2014 r. na stanowisku konserwatora zatrudniliśmy 50-letniego mężczyznę. Pracę wykonuje na podstawie umowy zlecenia. Z tą samą osobą chcemy zawrzeć umowę o dzieło na przeprowadzenie generalnego remontu zakupionej przez spółkę tokarki. Czy od umowy o dzieło powinny być opłacone składki?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica w ciąży przebywa na dłuższym zwolnieniu lekarskim. W marcu otrzymałam zajęcie jej wynagrodzenia od komornika (należność główna 682,76 zł). Pracownica otrzymuje zasiłek chorobowy w wysokości 1.352,96 zł brutto. Czy powinnam dokonać potrącenia z wypłacanego zasiłku?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy na podstawie skanu zwolnienia lekarskiego można wypłacić zasiłek opiekuńczy pracownikowi? Oryginał zwolnienia lekarskiego dostarczył dopiero po 3 tygodniach, już po zakończeniu zwolnienia lekarskiego.

czytaj więcej »

Pytanie: Dnia 17 lutego 2014 r. podpisaliśmy umowę o pracę z osobą, która wcześniej odbywała u nas staż na podstawie skierowania z urzędu pracy, a 4 marca pracownica zachorowała i otrzymała zwolnienie lekarskie na okres do 27 marca. Czy w takim przypadku do okresu ubezpieczenia można doliczyć jej okres odbywania w naszym zakładzie stażu i czy w związku z tym przysługuje jej wynagrodzenie chorobowe?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy powinniśmy wypłacić zasiłek opiekuńczy pracownicy samotnie wychowującej dziecko, która w połowie kwietnia dowiedziała się o zamknięciu przedszkola w długi weekend majowy, do którego uczęszcza jej dziecko?Pracownica – matka uzyskała w tym okresie informację, które placówki w zastępstwie zajmą się dziećmi.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik wyraził zgodę na potrącanie mu z zasiłku chorobowego należnych wpłat na ubezpieczenie grupowe. Czy w takim przypadku obowiązuje jakaś granica tych potrąceń?

czytaj więcej »

Pytanie: Niedawno rozwiązaliśmy za porozumieniem stron stosunek pracy z długoletnią pracownicą urodzoną 15 grudnia 1953 r. Zatrudnienie ustało na jej wniosek w związku z wystąpieniem o emeryturę z tytułu pracy w szczególnych warunkach. ZUS nie uznał jednak okresu takiej pracy i wydał w tej sprawie decyzję odmowną. Ubezpieczona chce w kwietniu 2014 roku wystąpić z wnioskiem o wcześniejszą emeryturę pracowniczą, do której przyznania również spełnia warunki. Do tego czasu moglibyśmy zawrzeć z nią umowę zlecenia. Czy wykonywanie takiej umowy nie przeszkodzi jej w nabyciu prawa do wcześniejszej emerytury?

czytaj więcej »

Pytanie: Zakład nasz przechodzi reorganizację. Z niektórymi pracownikami będziemy rozwiązywać stosunek pracy, gdyż likwidowane są stanowiska. Są to pracownicy, którzy mają dość długi staż pracy, w przypadku mężczyzn ponad 40-letni, a w przypadku kobiet ponad 35-letni. Nie pracowali i nie pracują w szczególnych warunkach, czy w szczególnym charakterze. Proponujemy im dość znaczne odprawy, ale jednocześnie chcielibyśmy zabezpieczyć tych pracowników stałymi miesięcznymi dochodami z tytułu świadczeń z ZUS, do których nabyliby prawo. O jakie świadczenia mogliby pracownicy ubiegać się w ZUS?

czytaj więcej »

Do 31 maja pracodawcy tworzący zakładowy fundusz świadczeń socjalnych muszą przekazać na wyodrębnione konto kwotę stanowiącą co najmniej 75% równowartości odpisów podstawowych. Pracodawca może oczywiście całą kwotę przekazać do tego dnia. Może również monitorować na bieżąco liczbę zatrudnionych i odpowiednio dostosowywać przekazywanie środków, jednakże z zachowaniem ustawowo określonych terminów, tj. do końca maja – co najmniej 75% środków, a do końca września 100%.

czytaj więcej »

wiper-pixel