WYDANIE ONLINE

Osoba która prowadzi działalność gospodarczą, jeżeli jest to dla niej jedyny tytuł do ubezpieczeń społecznych z działalności, obowiązkowo podlega ubezpieczeniom emerytalnemu rentowym, wypadkowemu i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Dobrowolne z działalności jest ubezpieczenie chorobowe. Do tego ubezpieczenia przedsiębiorca może przystąpić albo z niego zrezygnować, jest to jego decyzja. Sprawdźmy jak zawarte w różnych okresach ubezpieczenie chorobowe i opłacana z tego tytułu składka wpływa na prawo do świadczeń chorobowych i obowiązki rozliczeniowe z ZUS.

czytaj więcej »

Pracodawcy powinni przypomnieć swoim pracownikom i osobom pracującym na podstawie umów cywilnoprawnych, że do końca listopada br. mogą elektronicznie złożyć wniosek o świadczenie z programu „Dobry start” na nowy okres świadczeniowy 2020/2021. Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

Pracodawca powinien na bieżąco dokonywać analizy przetwarzanych danych osobowych i niezwłocznie usuwać te dane w dokumentach lub dokumenty, które nie są już potrzebne. Jeśli np. tylko raz na rok przegląda całość posiadanej dokumentacji pod kątem przetwarzania danych nadmiarowych, to nie jest to dobra praktyka.

czytaj więcej »

Wielu pracodawców korzystający z dopłat z FGŚP w ramach tarczy antykryzysowej. Otrzymują oni wsparcie finansowe z powodu wprowadzenia skróconego wymiaru czasu czy też postoju wywołanego koronawirusem. Czy jednak przy otrzymywaniu wsparcia mogą dokonywać zwolnień pracowników? Czy będą musieli zwrócić dofinansowanie? Poznaj wskazówki eksperta.

czytaj więcej »

W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2021 r. nowej ustawy regulującej prawo zamówień publicznych powstała niejasność, czy do wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK powinna znaleźć zastosowanie procedura PZP (Prawo zamówień publicznych). Rozwiązanie tych wątpliwości przynosi nowelizacja ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, wprowadzana przepisami tzw. tarczy antykryzysowej 4.0.Sprawdź, co nowego uchwalono.

czytaj więcej »

Przypominamy, że od pierwszego lipca 2020 roku, wszystkie podmioty zatrudniające, na dzień 31 grudnia 2019 roku co najmniej 20 osób, mają obowiązek w najbliższych kilku miesiącach wdrożyć PPK. Przeczytaj komentarz eksperta.

czytaj więcej »

Zgodnie z komunikatem ZUS osoby poszkodowane w wyniku nawałnic mogą liczyć na wszelkie prawnie dostępne działania w celu udzielenia pomocy takim osobom. Sprawdź, co oferuje Zakład.

czytaj więcej »

Dochód z tytułu umowy zlecenia zawartej z własnym pracownikiem z reguły uwzględniamy w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych. Od tej generalnej zasady istnieje jednak szereg wyjątków, kiedy przychód taki nie będzie w ogóle brany pod uwagę lub do obliczeń przyjęta będzie tylko jego część. Warto je poznać, żeby nie nadpłacić wspomnianych świadczeń.

czytaj więcej »

Pytanie: W firmie zatrudniamy obywateli z Ukrainy na podstawie umowy zlecenia, od której odprowadzamy składki ZUS (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe, zdrowotne) oraz na FP i FGŚP. Zleceniobiorca wynajmuje w Polsce mieszkanie. Firma wypłaca mu dodatek do wynajmowanego mieszkania w wysokości 300 zł na rękę. Wynajmowane mieszkanie jest w tej samej miejscowości co zakład pracy. Czy powinniśmy ozusować kwotę dodatku do mieszkania? Jeżeli powinniśmy odprowadzić składki, to jakie? Czy tylko emerytalne, rentowe, chorobowe i zdrowotne od zleceniobiorcy, czy również emerytalne, rentowe wypadkowe, na FP i FGŚP opłacane przez zleceniodawcę?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczycielka przebywała na zwolnieniu lekarskim, a potem na urlopie macierzyńskim od 1 września 2018 r. do 28 stycznia 2020 r. Od 29 stycznia 2020 r. do 24 marca 2020 r. przebywała na zaległym urlopie wypoczynkowym. Od 25 marca przebywa na urlopie wychowawczym. Jak należało wyliczyć podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym?

czytaj więcej »

Pytanie: Muszę zrobić korekty dokumentów rozliczeniowych za kilka miesięcy 2019 roku za płatnika, którego do końca 2019 roku rozliczało inne biuro rachunkowe. W swojej bazie nie mam tych dokumentów. Jak do nich dotrzeć, aby przygotować ich korektę?

czytaj więcej »

Pytanie: Prosimy o przedstawienie na przykładzie liczbowym sposobu liczenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w następującym przypadku: pracownik zachorował w marcu 2020; w czerwcu 2019 przekazał nam informację, żeby od lipca 2019 nie naliczać mu składek emerytalno/rentowych, gdyż u poprzedniego pracodawcy osiągnął graniczną kwotę podstawy składek ZUS. Pracownik ma stałe miesięczne wynagrodzenie oraz premię uznaniową pomniejszaną proporcjonalnie za czas nieobecności z powodu choroby. Premia za dany miesiąc jest wypłacana w miesiącu następnym. Wynagrodzenie za czerwiec obejmowało wynagrodzenie zasadnicze wypłacone w czerwcu (w całości oskładkowane) i premię wypłaconą w lipcu (tylko ze składką chorobową). W grudniu była sytuacja odwrotna: płaca zasadnicza - bez składek, a premia za grudzień wypłacona w styczniu - z pełnym oskładkowaniem. Jak przeliczyć te miesiące w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego? Oddzielnie odjąć składki od płacy zasadniczej i oddzielnie faktycznie pobrane składki od premii? Jaki procent składki w takim wypadku wpisać w Z3?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica korzysta z dodatkowego zasiłku opiekuńczego w związku z COVID-19. Od 12 marca, z powodu zamknięcia przedszkola, podwładna nie przepracowała żadnego dnia. Na oświadczeniu pracownica wykazała tylko określone robocze dni z okresu na który została zamknięta placówka – przedszkole. Za marzec pracownica otrzymała za 14 dni zasiłek opiekuńczy oraz za 16 dni wynagrodzenie za pracę. Od kwietnia do czerwca pracownica nie przepracowała ani jednego dnia (sprawowała opiekę nad dzieckiem). Czy w takim przypadku należy się jej wynagrodzenie za pracę? W oświadczeniu do uzyskania dodatkowego zasiłku opiekuńczego wykazane są dni, w których pracownica zobowiązana była świadczyć pracę – dni robocze.

czytaj więcej »

wiper-pixel