WYDANIE ONLINE

Obecnie przy obliczaniu wynagrodzeń za wypoczynek wielu pracodawców musi uwzględnić zmiany, jakie zaszły w systemie wynagradzania pracowników, spowodowane stanem epidemii. Część firm wprowadziła bowiem przestój, część zdecydowała się na cięcia etatów i przemodelowanie płac. Ponieważ sezon letni w pełni, warto przypomnieć najważniejsze zasady ustalania wynagrodzeń za urlop i ich oskładkowania. Koniecznie przeczytaj.

czytaj więcej »

Specjalista rozliczający ZUS w firmie może mieć wątpliwości, czy pracownik ubezwłasnowolniony całkowicie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym bez względu na okoliczność, czy zawarta przez niego umowa o pracę jest ważna, jeśli osobiście i za wynagrodzenie wykonuje on pracę określonego rodzaju podporządkowaną kierownictwu pracodawcy, na rzecz i ryzyko pracodawcy. Dowiedz się, jak w tek kwestii wypowiedział się Sąd Najwyższy.

czytaj więcej »

Czy zasiłek chorobowy jest dla zleceniobiorcy przychodem z działalności wykonywanej osobiście, od której zleceniodawca, jako płatnik podatku dochodowego, ma obowiązek potrącać i odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy? Poznaj stanowisko Krajowej Informacji Skarbowej.

czytaj więcej »

Pracodawcy, którzy chcą zatrudnić osoby, mające ukończony 50 rok życia mogą korzystać z dofinansowania za zatrudnienie osoby bezrobotnej. Przypominamy, iż w tym roku jest to maksymalnie kwota 1300 zł w miesiącu. Dowiedz się więcej.

czytaj więcej »

Waloryzacji podstawy zasiłku chorobowego dokonuje się w celu ustalenia wysokości przyznanego pracownikowi świadczenia rehabilitacyjnego. Prawny wymóg dokonywania waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przy ustalaniu kwoty świadczenia rehabilitacyjnego jest podyktowany względami ekonomicznymi – służy dostosowaniu wysokości tego świadczenia do wzrostu wynagrodzeń. Sprawdź, jak liczyć świadczenie.

czytaj więcej »

Przypominamy, iż osoby uprawnione, które straciły źródło przychodu z powodu kryzysu spowodowanego COVID-19, mogą otrzymać dodatek solidarnościowy w wysokości 1.400 zł miesięcznie za okres od 1 czerwca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r., nie wcześniej jednak niż za miesiąc kalendarzowy, w którym złożą wniosek do ZUS. Upewnij się, kto ma prawo do świadczenia.

czytaj więcej »

Orzecznictwo sądowe uznaje jednolicie, że ZUS może negować wysokość wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, jeżeli okoliczności sprawy wskazują, iż zostało ono wypłacone na podstawie umowy sprzecznej z prawem, zasadami współżycia społecznego lub zamiaru obejścia prawa. Sprawdźmy kiedy.

czytaj więcej »

Pytanie: W związku z tym, że pracownik przerwał studia, na które uzyskał skierowanie, wystąpiliśmy do niego o zwrot opłaconych przez nas świadczeń i wynagrodzeń wypłaconych za okresy zwolnień od pracy. Czy zwrot taki będzie podlegał oskładkowaniu?

czytaj więcej »

Pytanie: Okazało się, że pracownikowi, któremu wypłacamy ryczałt na jazdy lokalne, trzy miesiące temu został skradziony samochód, w związku z czym ryczałt ten mu nie przysługiwał. Czy od nadpłaconej kwoty powinniśmy naliczyć składki, a jeśli tak, to jak je rozliczyć w raportach imiennych?

czytaj więcej »

Pytanie: Matka dziecka była zatrudniona na umowę o dzieło przed porodem. Czy w takiej sytuacji pracownikowi etatowemu, ojcu dziecka, przysługuje urlop tacierzyński (macierzyński)? Czy matce dziecka przysługuje tylko kosiniakowe?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym do 23 lipca. Na 30 dni przed końcem świadczenia rehabilitacyjnego ma zamiar wystąpić do ZUS z wnioskiem o przyznanie renty. Co w sytuacji, gdy pracownik nie otrzyma renty? Czy wtedy pracodawca bezpośrednio po zakończonym świadczeniu rehabilitacyjnym, mając wiedzę, że renta nie została przyznana, może wysłać tego pracownika na urlop wypoczynkowy bez przeprowadzania badań kontrolnych? Czy najpierw przeprowadzić badania kontrolne i dopiero gdy pracownik otrzyma orzeczenie o zdolności do wykonywania pracy udzielić mu urlopu? A co w sytuacji, gdy nie przyznano mu renty i lekarz medycyny pracy wydał orzeczenie, że wobec przeciwwskazań zdrowotnych nie może pracować na dotychczasowym stanowisku, a pracodawca nie dysponuje innym stanowiskiem, na które mógłby przenieść pracownika. W jakim trybie zwolnić wtedy pracownika?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik dostarczył świadectwo pracy z poprzedniej firmy, które nie było uwzględnione przy ustalaniu dodatku stażowego, w wyniku czego był on wypłacany w zaniżonej wysokości – zamiast 18% wynagrodzenia zasadniczego pracownik otrzymywał 15% tego wynagrodzenia. Czy po wypłaceniu stosownego wyrównania powinniśmy przeliczyć pobrane przez tę osobę świadczenia chorobowe?

czytaj więcej »

wiper-pixel