WYDANIE ONLINE

Obecnie o wysokości kwoty wolnej od potrąceń decydują nie tylko  poziom ustawowej płacy minimalnej czy wymiar czasu pracy pracownika wskazany w umowie o pracę, ale także fakt, czy zatrudniony ma na swoim utrzymaniu nieosiągających dochodów członków rodziny w sytuacji, gdy z powodu podjętych Polsce działań zapobiegających zarażeniem SARS-CoV-2 zatrudnionemu zostało obniżone wynagrodzenie lub członek jego rodziny utracił źródło dochodu. Kwoty wolne od potrąceń zwiększono bowiem o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ma na utrzymaniu, w sytuacji gdy z powodu pandemii pracownikowi zostało obniżone wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika utracił źródło dochodu. Sprawdźmy, jak w praktyce wyliczać podwyższenie kwot wolnych od potrąceń.

czytaj więcej »

Przypominamy, że w przypadku gdy płatnik składek ma trudności w terminowym regulowaniu zobowiązań składkowych w następstwie COVID-19, może skorzystać z ulgi w postaci odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty należności z tytułu składek ZUS. Ta możliwość dotyczy wszystkich płatników i obejmuje składki za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Nie ma znaczenia, od kiedy płatnik prowadzi działalność ani wielkość jego firmy. Dowiedz się więcej.

czytaj więcej »

Czy w przypadku wypłaty pracownikowi dodatkowego świadczenia z tytułu rozwiązania z nim stosunku pracy podlega składkom ZUS? Przeczytaj, jakie stanowisko w tej kwestii prezentuje ZUS.

czytaj więcej »

COVID-19 spowodował, że podniesiono roczne kwoty zwolnień z podatku dochodowego dla świadczeń socjalnych, w zależności od rodzaju i źródła pochodzenia. Poznaj szczegóły związane z wypłatą zapomóg.

czytaj więcej »

W czasie epidemii wielu płatników pyta o możliwości dofinansowania, o którym mowa w art. 15g specustawy, do wynagrodzenia chorobowego dla pracowników. Sprawdźmy, co na ten temat sądzi nasz ekspert.

czytaj więcej »

Czy spółka działa zgodnie z przepisami, jeżeli opłaca należne składki z tytułu zawartej z udziałowcem umowy o pracę oraz składkę zdrowotną z racji statusu tej osoby – jedynego wspólnika spółki z o.o.? Sprawdź opinię Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w tej sprawie.

czytaj więcej »

Pytanie: Za pracownika, z którym równocześnie mamy podpisaną umowę zlecenia opłacane są składki na FEP, przy czym naliczaliśmy je tylko od wynagrodzenia z umowy o pracę, ponieważ tylko w jej ramach świadczona jest praca szczególna. Aktualnie doczytaliśmy się, że prawdopodobnie składki te powinny być też liczone od dochodu z umowy cywilnoprawnej. Czy to prawda, a jeśli tak, to co teraz powinniśmy zrobić?

czytaj więcej »

Pytanie: W naszej firmie z powodu kryzysu pracownicy mają od 1 kwietnia br obniżone wynagrodzenia do 0,8 etatu. Jak obliczyć podstawę do chorobowego jeśli etat został obniżony z całego o 20%., od 1.04.2020 r. w związku z panującą obecnie sytuacją, dla przypadków:1. Dodatkowa COV-19 Opieka na dziecko do lat 8 od 16.03 do 27.03, 30.03 do 03.04 , 06.04 do 10.04.2020 r. - na jednym wniosku opieka jest wypisania z w/w datami, pracownik pominął dni wolne z grafiku lub weekendy i wpisał tylko te w które miał być w pracy.2. Choroba pracownika od 01.04. 2020 r. trwa dalej3. Choroba rozpoczęta 30.03 do 10.04 i ponownie opieka od 20.04.Pracownicy oprócz wynagrodzenia otrzymywali za poprzedni rok „13” wypłaconą w lutym i niektórzy z nich mieli premie kwartalne wypłacane w następnym kwartale. Czy te dodatkowe składniki wliczać do podstawy wymiaru zasiłków. Jak ustalić podstawę wymiaru w podanych powyżej przypadkach.

czytaj więcej »

Pytanie: Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje z tytułu opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy chorobowej, tj. dzieckiem w wieku do ukończenia przez nie 8 lat. Czy świadczenie to może być pobierane do dnia 8. urodzin dziecka? Prosimy też o wyjaśnienie prawa do zasiłku na osobę niepełnosprawną. Jak okres zasiłku powinniśmy liczyć : czy jako dni kalendarzowe, czy dni pracy? Mamy podstawy przypuszczać, że w kwietniu popełniliśmy błędy przy naliczaniu omawianych świadczeń.

czytaj więcej »

Pytanie: Prosimy o przedstawienie na przykładzie liczbowym sposobu liczenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w następującym przypadku: pracownik zachorował w marcu 2020; w czerwcu 2019 przekazał nam informację, żeby od lipca 2019 nie naliczać mu składek emerytalno/rentowych, gdyż u poprzedniego pracodawcy osiągnął graniczną kwotę podstawy składek ZUS; pracownik ma stałe miesięczne wynagrodzenie oraz premię uznaniową pomniejszaną proporcjonalnie za czas nieobecności z powodu choroby; premia za dany miesiąc jest wypłacana w miesiącu następnym; wynagrodzenie za czerwiec obejmowało wynagrodzenie zasadnicze wypłacone w czerwcu (w całości oskładkowane) i premię wypłaconą w lipcu (tylko ze składką chorobową); z kolei w grudniu była sytuacja odwrotna: płaca zasadnicza - bez składek, a premia za grudzień wypłacona w styczniu - z pełnym oskładkowaniem. Jak przeliczyć te miesiące w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego? Oddzielnie odjąć składki od płacy zasadniczej i oddzielnie faktycznie pobrane składki od premii? Jaki procent składki w takim wypadku wpisać w Z3?

czytaj więcej »

Pytanie: Dwa miesiące po zakończeniu urlopu rodzicielskiego pracownica stała się niezdolna do pracy z powodu choroby. Czy w tej sytuacji powinniśmy wypłacić jej wynagrodzenie chorobowe, czy też zasiłek chorobowy oraz jak obliczyć przysługującą z tego tytułu kwotę?

czytaj więcej »

W niniejszym opracowaniu porządkujemy wiedzę dotyczącą ulg, które niektórzy płatnicy składek mogą uzyskać w ZUS w związku z trwającą epidemią koronawirusa po spełnieniu określonych warunków Zakres pomocy przysługującej płatnikom składek jest stale poszerzany – ostatnie* zmiany wprowadza tarcza 3.0. Sprawdźmy zatem na co płatnik może liczyć.

czytaj więcej »

wiper-pixel