WYDANIE ONLINE

Zgodnie z regulaminem wynagradzania wielu firm dodatki funkcyjne nie ulegają zmniejszaniu za okresy choroby, w związku z czym nie podlegają uwzględnieniu w podstawie wymiaru składek oraz przy obliczaniu świadczeń chorobowych. Z praktyki wynika, że takie postępowanie podważa ZUS. Czy słusznie, a jeśli tak, to jak skorygować ten błąd? Koniecznie przeczytaj.

czytaj więcej »

Jeżeliwnioskodawca uzyskał interpretację prawną ZUS już po otrzymaniu od Zakładu decyzji w sprawie uregulowania zaległości składkowych z tytułu opłaconych przez niego noclegów dla oddelegowanych do pracy za granicą pracowników, to interpretacja ta jest wiążąca i przedsiębiorca może powoływać się na nią przed sądem? Dowiedz się jaka jest opinia Sądu Najwyższego w tej kwestii.

czytaj więcej »

Od kiedy pracownicy objęci porozumieniem zawartym pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi, zawieszającym wypłaty określonych świadczeń lub składników płacowych tracą prawa i roszczenia do tych świadczeń? Przeczytaj, co na ten temat mówi wyrok Sądu Najwyższego z 20 lutego 2020 r. (sygn. akt I BP 4/18).

czytaj więcej »

Czy podjęcie przez rolnika korzystającego z renty strukturalnej zatrudnienia lub działalności objętej obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi tak w Polsce jak i w innym kraju członkowskim UE powoduje zawieszenie prawa do tej renty? Zapoznaj się z wyrokiem Sądu Najwyższego z 20 lutego 2020 r. sygn. akt I UK 15/19.

czytaj więcej »

W związku z kwestionowaniem w czasie kontroli Zakładu umów o dzieło na rzecz umów zlecenia płatnicy muszą przygotować korektę dokumentów rozliczeniowych, niejednokrotnie za kilka miesięcy. Nasz ekspert, na zamieszczonym w tekście przykładzie, wyjaśnia jak tego poprawnie dokonać. Koniecznie przeczytaj.

czytaj więcej »

Mimo przepisów, orzeczeń i interpretacji zatrudnienie obcokrajowca budzi wiele wątpliwości i problemów pracodawców/płatników, związanych z poprawnym zawarciem umowy z taką osobą i obciążeniami składkowymi. Nasz ekspert rozwiewa je w tekście. Przeczytaj.

czytaj więcej »

Przychód z tytułu nieodpłatnego udostępnienia pracownikom w celach prywatnych samochodów należących do pracodawcy podlega oskładkowaniu. Potwierdził to Sąd Najwyższy w jednym z wyroków. Zapoznaj się z jego uzasadnieniem.

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy biurem rachunkowym .Osoba, którą rozliczamy względem ZUS jest członkiem zarządu sp. z o.o. i z tego tytułu odprowadzamy za nią składki na ubezpieczenia do ZUS. Czy w przypadku, gdy teraz rozpocznie ona działalność w formie spółki komandytowej, będzie mogła skorzystać z preferencyjnych składek ZUS? Jakie składki ma obowiązek opłacać?

czytaj więcej »

Pytanie: Przed niespełna 3 miesiącami zatrudniliśmy 32 – letniego pracownika, którego wynagradzamy prowizyjnie. Pracownik ten obecnie stał się niezdolny do pracy, nabywając prawo do wynagrodzenia chorobowego. Jak powinniśmy ustalić podstawę wymiaru tego świadczenia oraz jego kwotę?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica przebywająca na urlopie bezpłatnym od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r. urodziła dziecko w marcu 2020 r. W czasie urlopu bezpłatnego w naszej firmie jest zatrudniona u innego pracodawcy na pełny etat. Po zakończeniuurlopu bezpłatnego wystąpiła z wnioskiem o udzielenie urlopu macierzyńskiego od dnia porodu. Czy wypłacamy pracownicy zasiłek macierzyński, jeżeli będzie wypłacał go też inny płatnik?

czytaj więcej »

Pytanie: Od marca w naszej firmie wprowadzono nowy składnik wynagrodzeń, tj. premię miesięczną. Czy w takiej sytuacji powinniśmy przeliczyć wypłacone wcześniej pracownikom świadczenia chorobowe?

czytaj więcej »

Pytanie: Nasza pracownica na początku kwietnia przebywała przez 5 dni na zasiłku opiekuńczym na chore dziecko w wieku 5 lat. Zasiłek wyniósł 316,40 zł. Pracownica ma zajęcie komornicze niealimentacyjne na łączną kwotę ok. 8 000 zł. Jesteśmy płatnikiem zasiłków. Jak poprawnie powinniśmy dokonać potrącenia z zasiłku za kwiecień ?

czytaj więcej »

Korzystanie przez pracodawców przy prowadzonej działalności gospodarczej z umówzlecenia wiąże się z koniecznością zgodnego z przepisami rozliczania tych umów w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. To zadanie znacznie komplikują sytuacje, w których ulega zmianie status ubezpieczeniowy zleceniobiorcy i wskutek tego dochodzi do zmiany rodzajów ubezpieczeń, którymi podlega on z tytułu zawartej umowy (umów) zlecenia. Dlatego warto zapoznać się z artykułem, w którym znajdziemy wyjaśnienia dotyczące m.in. tego, jak obliczyć podstawę wymiaru składek po zmianie tytułu ubezpieczenia oraz w jaki sposób zweryfikować status ubezpieczeniowy zleceniobiorcy.

czytaj więcej »

wiper-pixel