WYDANIE ONLINE

Weryfikacji i korekty dokumentów rozliczeniowych mają obowiązek dokonać wszyscy ci płatnicy, którzy popełnili błąd w dokumentach rozliczeniowych i raportach imiennych przekazywanych co miesiąc do ZUS.

czytaj więcej »

Pytanie: Od listopada 2010 r. nasz zleceniobiorca pobiera emeryturę w związku z osiągnięciem 60 lat. Podjął zatrudnienie od kwietnia 2012r. na podstawie umowy zlecenia. Niedawno otrzymał z ZUS nową decyzję, w której Zakład go poinformował, że od kwietnia 2014 r. będzie otrzymywał niższą emeryturę o prawie 80 zł. W decyzji wskazano, iż przyczyną obniżenia emerytury był fakt, iż płatnik składek skorygował dokumenty. Czy istotnie taka korekta może mieć wpływ na wysokość emerytury i czy jest to możliwe po tak długim czasie?

czytaj więcej »

Pytanie: Były pracownik zwrócił się do nas z prośbą o wystawienie za-świadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu z lat 1978 – 1987. niestety nie zachowała się dokumentacja płacowa z tego okresu. Z akt osobowych wynika, że był on wynagradzany według stawki godzinowej. istnieje również dokumentacja potwierdzająca liczbę przepracowanych godzin w stosunku miesięcznym. Czy w oparciu o te dokumenty można wystawić zaświadczenie o wysokości osiąganego wynagrodzenia na druku ZUS Rp-7?

czytaj więcej »

Termin przedawnienia roszczenia pracodawcy do pracownika z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia spowodowanego nieopłaceniem składek ZUS rozpoczyna bieg od dnia zapłaty tych składek przez pracodawcę.

czytaj więcej »

Jeżeli pracownik – wykonujący jednocześnie umowę zlecenia z tytułu stosunku pracy uzyskuje miesięcznie wynagrodzenie w kwocie niższej od minimalnego wynagrodzenia, wówczas ubezpieczenia społeczne i wypadkowe ze zlecenia są także obowiązkowe.

czytaj więcej »

Szczególnie korzystny sposób przeliczania okresów składkowych z tytułu pracy na kolei nie może służyć innym celom, jak tylko ustalaniu prawa do emerytury kolejowej. W szczególności zaś nie może służyć do korzystniejszego ustalania kapitału początkowego albo emerytury.

czytaj więcej »

Pytanie: W przedsiębiorstwie państwowym w radzie nadzorczej aktualnie zasiada jeden przedstawiciel pracowników. Czy za taką osobę składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne powinny być naliczane od zsumowanego przychodu, jaki tej osobie jest wypłacany? Czy należy złożyć dokumenty zgłoszeniowe, czy też wystarczy, że w raporcie ZUS RCA z kodem pracowniczym będzie wykazywana odpowiednio wyższa podstawa wymiaru składek, tak jak to następuje przy zawarciu umowy zlecenia (o dzieło) z własnym pracownikiem?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Pracownica w ciąży jest zatrudniona na pełnym etacie i podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Jednocześnie osoba ta została zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego jako osoba współpracująca w firmie męża. Z dniem porodu rozwiąże się umowa o pracę a zatrudniona dostanie zasiłek macierzyński. Czy w tym przypadku należy zgłosić tę osobę do ubezpieczeń społecznych od dnia następnego po porodzie (i rozwiązaniu umowy o pracę) z racji współpracy w firmie męża?

czytaj więcej »

Pytanie: W naszej firmie wypłacamy nagrody roczne. W marcu, przed wypłatą trzynastki rozwiązaliśmy umowę o pracę z Z jakim kodem tytułu ubezpieczenia powinniśmy rozliczyć składki za tego zatrudnionego?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik, zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin, pracuje co drugi tydzień. Ostatnio dostarczył zwolnienie lekarskie wystawione częściowo na dni, które były dla niego wolne. Czy za te dni trzeba zapłacić mu wynagrodzenie za czas choroby?

czytaj więcej »

Pytanie: W marcu przeprowadziliśmy w naszej firmie regulację płac. Wszyscy pracownicy dostali podwyżkę. Jeden z pracowników, któremu podwyższono wynagrodzenie przebywał na zwolnieniu lekarskim, pobierając z tytułu choroby zasiłek chorobowy. Czy w związku z podwyżką należy mu przeliczyć kwotę świadczenia chorobowego ?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik wykorzystał 182 dni okresu zasiłkowego oraz przez rok pobierał świadczenie rehabilitacyjne. Wrócił do pracy 10 marca, ale już kilka dni później przedstawił kolejne zaświadczenie lekarskie, z którego wynika, że jego niezdolność do pracy jest spowodowana tą samą chorobą. Czy oznacza to rozpoczęcie nowego okresu zasiłkowego?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik od 7 kwietnia 1975 r. do 31 grudnia 2013 r. wykonywał pracę w szczególnym charakterze. W 2014 r. w lipcu kończy 60 lat, ale od 1 stycznia 2014 r. wykonuje pracę na stanowisku nie zaliczanym do prac w szczególnym charakterze. Czy ww. pracownik będzie miał prawo do emerytury pomostowej?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczycielowi w trakcie urlopu wychowawczego jest wypłacany dodatek mieszkaniowy. Czy od tego dodatku należy naliczać składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne?

czytaj więcej »

Delegowanie pracownika do pracy za granicą nie jest zagraniczną podróżą służbową. Pracodawca nie może tym samym wypłacać pracownikowi diet zwolnionych z oskładkowania, a wypłacone już w ten sposób należności stanowią część wynagrodzenia za pracę, oskładkowaną na zasadach ogólnych.

czytaj więcej »

Na wnioskodawcy spoczywa obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od przyznanego niepełnosprawnemu pracownikowi ze środków ZFRON jednorazowego, bezzwrotnego świadczenia na dofinansowanie zakupu leków i planowanego umorzenia kwoty przyznanej pożyczki.

czytaj więcej »

Przepisy ustawy chorobowej zakazujące wykonywania pracy zarobkowej na zwolnieniu lekarskim, pod rygorem utraty zasiłku chorobowego są zgodne z Konstytucją.

czytaj więcej »

Przedsiębiorcom podlegającym wpisowi do rejestru REGON, zgłaszającym do ubezpieczenia wypadkowego w 2013 roku co najmniej 10 ubezpieczonych, którzy złożyli ZUS IWA za 2011 r., 2012 r., 2013 r. stopę procentową określa ZUS. Pozostali muszą ustalić ją sami.

czytaj więcej »

wiper-pixel