WYDANIE ONLINE

Z dniem 1 kwietnia 2020 r. dla płatników składek na ubezpieczenie wypadkowe rozpoczyna się nowy rok składkowy. Obowiązującą w tym roku stopę procentową składek wypadkowych części płatników ustala ZUS ( o czym informujemy na str.1 biuletynu), część płatników przyjmuje stawkę z roku poprzedniego, a pozostała grupa ustali wysokość wspomnianych składek we własnym zakresie.

czytaj więcej »

Niektórzy płatnicy skorzystają z przywileju ustalenia wysokości składki wypadkowej przez ZUS. Zakład przekaże tym płatnikom właściwą informację do dnia 20 kwietnia 2020 roku. Sprawdź, kto otrzyma zawiadomienie. Na stronach 6-7 niniejszego numeru przeczytasz natomiast, kto musi we własnym zakresie ustalić wysokość stopy procentowej składki wypadkowej od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.

czytaj więcej »

W opublikowanym na stronie internetowej ZUS komunikacie Zakład wyjaśnił kiedy przedsiębiorca może płacić ulgowe składki. Dowiedz się szczegółów.

czytaj więcej »

Czy w przypadku gdy ZUS nie pouczy osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, która korzystała z zasiłku macierzyńskiego, o obowiązku zgłoszenia się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego po zakończeniu pobierania tegoż zasiłku, ubezpieczenie to będzie obowiązywało wstecznie od tej daty, nawet jeżeli z usprawiedliwionych powodów osoba ta nie zdążyła zgłosić się do ZUS w terminie 7 dni ? Dowiedz się jakie jest stanowisko Sądu Najwyższego w tej kwestii.

czytaj więcej »

Wiele firm aktualnie stosuje przepisy o pracowniczych planach kapitałowych, kolejne już w lipcu będą miały obowiązek wdrożenia tych przepisów. Warto zatem przypomnieć, jakie są reguły dotyczące obniżenia wpłat pracowniczych w tym roku i obowiązki pracodawcy co do weryfikacji tego uprawnienia u pracowników. Dowiedz się szczegółów.

czytaj więcej »

O tym, kiedy stypendia sportowe i nagrody za wyniki dla zawodników nie są oskładkowane, stanowi wyrok Sądu Najwyższego z 22 stycznia 2020 r. sygn. akt. I UK 283/18. Przeczytaj uzasadnienie.

czytaj więcej »

Czy ZUS ma prawo wnioskować o ustanowienie kuratora dla nieobecnego pracownika-cudzoziemca w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, w tym o objęcie ubezpieczeniami i o składki? Warto zapoznać się z uchwałą Sądu Najwyższego wydaną w tej sprawie.

czytaj więcej »

Pytanie: Zatrudniamy pracownika pełnoetatowego, który zamierza w niedługim czasie wystąpić do nas z wnioskiem o trzymiesięczny urlop bezpłatny. Oprócz zawartej z nami umowy o pracę posiada inne źródła przychodu w postaci prowadzonejpozarolniczej działalności gospodarczej oraz umowy zlecenia (wykonywanej na rzecz obcego podmiotu poza ww. działalnością). Czy udzielenie mu urlopu wpłynie na zmianę jego tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych?

czytaj więcej »

Pytanie: Przedsiębiorca podlegający wpisowi do CEIDG chce zatrudnić na podstawie umowy o pracę swoją żonę, z którą prowadzi wspólne gospodarstwo domowe. Zamierza co miesiąc wypłacać jej oprócz płacy zasadniczej premię za wykonaną pracę. Czy od takiego składnika pensji stanowiącego przychód ze stosunku pracy będzie musiał odprowadzać składki na ubezpieczenia?

czytaj więcej »

Pytanie: Okazało się, że w składanych ZUS ZSWA za ostatnie lata mamy błędy dotyczące danych identyfikacyjnych pracodawcy lub ubezpieczonego, pracy szczególnej, nieuwzględnienia pracownika w ZUS ZSWA podlegającego ubezpieczeniu wypadkowemu. Prosimy na przykładach wyjaśnić, jak skorygować tego typu błędy.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik otrzymał zwolnienie lekarskie obejmujące przełom dwóch miesięcy. Za pierwsze trzy dni przysługiwać mu będzie wynagrodzenie chorobowe, a za pozostałe zasiłek chorobowy. Czy oba świadczenia możemy wypłacić po zakończeniu niezdolności do pracy, a jeśli tak, to jak je wykazać w raportach imiennych?

czytaj więcej »

Pytanie: W połowie lutego zatrudniliśmy nowego pracownika. Po przepracowaniu miesiąca zachorował. Jak należy wypłacić wynagrodzenie za czas choroby bądź zasiłek za miesiąc, w którym chorował, gdy pracownik po prośbach nadal nie dostarczył świadectwa pracy? W kwestionariuszu wskazał okres zatrudnienia od początku roku.

czytaj więcej »

Jaki dodatkowy dokument musimy złożyć za miesiąc, w którym miała miejsce wypłata dochodu przysługującego za rok ubiegły oraz jak taką wypłatę w nim wykazać? Na co zwrócić uwagę, naliczając składki od dochodów za rok ubiegły, do których pracownicy zachowują prawo w czasie pobierania zasiłków? Jak rozliczyć składki od wypłat za rok ubiegły mających miejsce w czasie pobytu pracownika na urlopie bezpłatnym, macierzyńskim lub wychowawczym, a jak, gdy wypłata nastąpiła po przekroczeniu rocznego limitu podstawy wymiaru składek? Przeczytaj, aby nie popełnić błędu.

czytaj więcej »

wiper-pixel