WYDANIE ONLINE

Do 2 marca 2020 r. płatnicy składek mają obowiązek przekazać ubezpieczonym, np. pracownikom, zleceniobiorcom, informacje roczne za rok 2019, tzn. informacje o składkach na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, o wypłaconych świadczeniach oraz o przerwach w opłacaniu składek. Za 2019 rok po raz pierwszy należy przekazać informację na nowym wzorze. Dowiedz się szczegółów.

czytaj więcej »

Od 1 marca 2020 r. obowiązuje modyfikacja w jednym z kodów tytułów ubezpieczenia. Z początkiem czerwca 2020 r. natomiast zaczną obowiązywać zmiany w drukach ubezpieczeniowych obejmujące : informację miesięczną i rozliczeniową dla osoby ubezpieczonej, ZUS RCA (imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach) oraz ZUS DRA (deklaracja rozliczeniowa). Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

Mimo opuszczenia przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej 1 lutego 2020 r., do końca tego roku mamy do czynienia z okresem przejściowym, w którym nadal obowiązują przepisy rozporządzeń unijnych dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

Czy w razie pozostawania przez pracownika równolegle w dwóch odrębnych stosunkach pracy nawiązanych z różnymi pracodawcami w okresie bezpośrednio poprzedzającym jego przejście na emeryturę, wypłacenie odprawy emerytalnej przez jednego pracodawcę zwalnia drugiego z nich z takiego obowiązku? Dowiedz się, jaką opinię wyraził w tej kwestii Sąd Najwyższy.

czytaj więcej »

Ustawa regulująca kwestie przekształcenia OFE w IKE ma wejść w życie 1 czerwca 2020 r. Od tego dnia do 1 sierpnia 2020 roku uczestnicy OFE będą mieli czas na decyzję o ewentualnym przekazaniu funduszy z OFE do ZUS i złożenie stosownej deklaracji. Jej wzór, w rozporządzeniu, określi minister rodziny pracy i polityki społecznej. Dowiedz się konkretów.

czytaj więcej »

Organ rentowy może wybrać płatnika składek jako podmiot zobowiązany do zwrotu świadczenia pobranego nienależnie przez świadczeniobiorcę. Tak wynika z uchwały Sądu Najwyższego podjętej w składzie siedmiu sędziów 11 grudnia 2019 r. Co to oznacza dla płatników składek? Sprawdź koniecznie.

czytaj więcej »

Pytanie: Zamiast posiłków regeneracyjnych chcemy wykupić pracownikom bony obiadowe. Czy tego rodzaju świadczenie będzie podlegało oskładkowaniu?

czytaj więcej »

Pytanie: Zatrudniliśmy pracownika, za którego w poprzednim zakładzie nie były opłacane składki na FP, FGŚP oraz SFWON, ponieważ wrócił on z urlopu wychowawczego. Czy zwolnienie to obowiązuje także w naszej firmie? Jeżeli tak, to jak i na podstawie jakich dokumentów ustalić okres nim objęty?

czytaj więcej »

Pytanie: Zgodnie z wyrokiem sądowym z 10 lutego 2020 r. pracownikom wypłacimy nadgodziny za okres czterech miesięcy: od lipca do października 2019 roku. Czy będzie to wymagało złożenia korekt raportów imiennych za te miesiące?

czytaj więcej »

Pytanie: Na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego zatrudniamy pracownicę młodocianą. Wystąpiła ona z wnioskiem o przyznanie zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad chorą matką, ponieważ nie ma innych członków rodziny, którzy mogliby tę opiekę sprawować. Czy świadczenie to możemy wypłacić, a jeżeli tak, to jak ustalić podstawę jego wymiaru i samą kwotę do wypłaty?

czytaj więcej »

Pytanie: Od 1 grudnia 2019 r. dodatek za staż pracy włączono do wynagrodzenia zasadniczego. Stażowe nie stanowiło podstawy zasiłków chorobowych. Pracownik dostarczył zwolnienie lekarskie od 2 stycznia 2020 r. Jaką podstawę powinniśmy przyjąć do naliczenia zasiłku, tzn. czy za okres pełnych 12 miesięcy włączyć do podstawy dodatek stażowy, czy jedynie wykazać go za grudzień?

czytaj więcej »

Obowiązek corocznego składania druku ZUS ZSWA wynika z faktu zatrudniania pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. W tym roku 31 marca przypada w dzień roboczy (wtorek), czyli nie przedłuża się okres, w którym płatnicy mogą złożyć swoje sprawozdania (ZSWA) za pracowników wykonujących prace szczególne. Termin ten upływa z 31 marca 2020 r. Jakie problemy mają płatnicy przed sporządzeniem zaświadczenia i co radzi ekspert, prezentujemy w opracowaniu.

czytaj więcej »

wiper-pixel