WYDANIE ONLINE

W tym roku w piątek 31 stycznia 2020 r. mija termin na złożenie "Informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe" ZUS IWA za 2019 r. Dowiedz się, czy masz obowiązek złożyć ten dokument w ZUS i jak go poprawnie sporządzić.

czytaj więcej »

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne na 2020 r. przyjęto na poziomie 5227 zł. Podstawę wymiaru składek ZUS stanowić będzie 60% tej kwoty, zatem 3136,20 zł. Oznacza to dla przedsiębiorców konieczność opłacenia wyższych niż w 2019 roku comiesięcznych składek ZUS. Sprawdź, jakie składki są należne za styczeń.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązek wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych mają firmy zatrudniające według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. co najmniej 50 osób. Kogo uwzględnić w liczbie zatrudnionych? Sprawdź na przykładzie.

czytaj więcej »

Przypominamy, że tak jak w zeszłym roku, tak i w tym, płatnicy do opłacenia składek w ZUS mogą wykorzystać środki z rachunku VAT. Aby tak się stało należy przekazać składki do ZUS standardowym przelewem na indywidualny rachunek składkowy (NRS). Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

Osoby pobierające wcześniejsze emerytury mogą mieć świadczenia przeliczone na gorszych warunkach po osiągnięciu „standardowego” wieku emerytalnego, jeżeli przepisy ustawy nakazują przy ustalaniu podstawy wymiaru odliczyć pobrane wcześniejsze emerytury. Poznaj szczegóły uchwały SN. 

czytaj więcej »

Przedsiębiorcy, którzy chcą uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek społecznych mogą skorzystać z bezpłatnej usługi serwisu internetowego. Czeka się na nie nie dłużej niż 7 dni. Upewnij się, co należy zrobić, aby otrzymać dokument.

czytaj więcej »

Ponieważ zrezygnowano z projektu ustawy przewidującego zniesienie od 1 stycznia 2020 r. rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, limit ten w tym roku obowiązuje i jest wyższy od trzydziestokrotności w roku poprzednim. Dowiedz się zatem, kiedy musisz zaprzestać naliczania i odprowadzania składek emerytalno – rentowych.

czytaj więcej »

Spółka podjęła decyzję o wypłacie pracownikom wyrównania wynagrodzenia. Świadczenie to wypłaca w celu zniwelowania straty finansowej poniesionej w związku z nieobecnością spowodowaną absencją chorobową. Czy wyrównanie wynagrodzenia za czas usprawiedliwionej nieobecności powinno wejść do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne? Czy powinno wchodzić do wyliczenia podstawy zasiłku chorobowego? Przeczytaj opinię ZUS w tej sprawie.

czytaj więcej »

Pytanie: Z końcem grudnia 2019 r. rozwiązaliśmy z pracownicą umowę o pracę, wypłacając jej wynagrodzenie oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Od wypłaty potrąciliśmy składki, także na fundusze pozaubezpieczeniowe. Czy postąpiliśmy słusznie, jeśli przed zwolnieniem nie naliczaliśmy składek na FP, FGŚP i FS za tę pracownicę?

czytaj więcej »

Pytanie: W grudniu, na miesiąc, podpisaliśmy umowę zlecenia z nigdzie nie zatrudnioną osobą, pobierającą zasiłek przedemerytalny. Zlecenie dotyczy drobnej usługi za wynagrodzeniem 120 zł brutto. Czy od tak niskiego wynagrodzenia musimy naliczyć składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne? Czy obliczając podatek podstawę należy pomniejszyć o składki ZUS i koszty uzyskania - 20%, a zaliczkę podatku pomniejszyć o ubezpieczenie zdrowotne 7.75%? Z jakiego tytułu przekazać zaliczkę do urzędu skarbowego – PIT 4 czy PIT 8A? 

czytaj więcej »

Pytanie: 27 – letni pracownik wystąpił do pracodawcy z wnioskiem o udzielenie urlopu ojcowskiego w terminie od 18 listopada do 1 grudnia 2019 r. Pracownik może otrzymać premię uznaniową w wysokości do 50% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Przez ostatnie 12 miesięcy premia była przyznawana w wysokości 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, tj. 656,00 zł brutto. W tym czasie pracownik nie przebywał na zwolnieniach lekarskich. Jak właściwie powinniśmy naliczyć wynagrodzenie za listopad 2019 r. jeżeli do działu płac wpłynął wniosek o przyznanie pracownikowi premii uznaniowej w wysokości 20%?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik pod koniec grudnia miał wypadek przy pracy (tak zadecydował inspektor BHP), przebywa w szpitalu i będzie tam jeszcze kilka dni, zwolnienie lekarskie wystawia szpital na koniec, bądź po dwóch tygodniach przy dłuższym pobycie. Czy można było naliczyć zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego w liście płac za grudzień?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica była nieobecna w pracy przez 5 dni w związku z chorobą dziecka, które ma 2,5 roku. W związku z tym wystąpiła z wnioskiem o wypłatę zasiłku opiekuńczego, jednak nie wiemy, czy ma do tego prawo, ponieważ do opieki nad dzieckiem zatrudnia nianię. Pracownica tłumaczy, że niania była chora. Jak powinna to udokumentować, aby można ustalić prawo do zasiłku?

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2020 r. minimalne miesięczne wynagrodzenie za pracę wynosi 2.600 zł, a minimalna stawka za jedną godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług – 17 zł. Wzrost minimalnej powoduje, że inne świadczenia, należności są również wyższe. Ile zatem wynosi np. dodatek za pracę w porze nocnej czy najniższa podstawa zasiłków z ubezpieczenia społecznego? Koniecznie sprawdź.

czytaj więcej »

wiper-pixel