WYDANIE ONLINE

Zdarza się, że płatnicy, mimo przekroczenia przez ubezpieczonego rocznej kwoty granicznej (w tym roku to kwota 142.950 zł), nadal naliczają i odprowadzają składki emerytalno-rentowe za tę osobę. Najczęściej błąd ten występuje w przypadku osób posiadających kilka tytułów do ubezpieczeń i jest spowodowany brakiem informacji od ubezpieczonego o osiągnięciu przez niego w danym miesiącu rocznej podstawy wymiaru. W takiej sytuacji na koncie płatnika oraz samego ubezpieczonego powstaje nadpłata składek na ubezpieczenia społeczne. Konsekwencją takich działań jest również zaniżona kwota składek na ubezpieczenie zdrowotne i źle naliczona kwota zaliczki na podatek. W opracowaniu podpowiadamy jak, krok po kroku, poradzić sobie z tym problemem, innymi słowy jak skutecznie naprawić błąd w ZUS.

czytaj więcej »

Od 2020 r. okres wyczekiwania obejmie nie tylko prawo do zasiłku chorobowego, lecz również macierzyńskiego i opiekuńczego. Ponadto, zostanie on znacznie wydłużony. Modyfikacji ulegną również zasady nabywania prawa do nowego okresu zasiłkowego. Dowiedz się szczegółów.

czytaj więcej »

Spółdzielnia wypłaca członkom rady osiedla pensje za udział w posiedzeniach. Z tego tytułu powzięła wątpliwość, czy powinna naliczać oraz odprowadzać składki od wypłacanych wynagrodzeń i skierowała pytanie do ZUS. Dowiedz się, jaka jest opinia Zakładu w tej kwestii.

czytaj więcej »

Od lipca, jako pierwsi, PPK tworzą pracodawcy zatrudniający powyżej 250 osób. W związku z tym pojawia się wątpliwość, czy 1,5% składka naliczona przez pracodawcę na PPK, stanowi dla pracownika przychód, od którego należy naliczyć podatek dochodowy i pomniejszyć o ten podatek wynagrodzenie pracownika? Czy ewentualnie są jeszcze inne koszty, które z tytułu PPK pracodawca powinien ująć w rozliczeniu z pracownikiem? Sprawdźmy obowiązującą interpretację przepisów.

czytaj więcej »

Firmy, które wypłacają stypendia naukowe w projektach badawczych finansowanych przez jednostki państwowe, często mają problem z ustaleniem czy wypłata takiego stypendium jest opodatkowana i czy należy potracić składki ZUS. Sprawdź obowiązujące zasady.

czytaj więcej »

Czy w przypadku gdy dana osoba ma prawo do emerytury polskiej i amerykańskiej może wybrać świadczenie, czy nie ma takiego uprawnienia? Poznaj najnowszą uchwałę Sądu Najwyższego rozstrzygającą to zagadnienie na kanwie rozpatrywanej sprawy.

czytaj więcej »

Pytanie: Z pracownikiem zatrudnionym na niepełnym etacie z wynagrodzeniem poniżej płacy minimalnej chcemy podpisać na kilka miesięcy dodatkową umowę zlecenia. Proszę o wyjaśnienie, czy będzie miało to wpływ na obowiązek naliczania za tę osobę składek na Fundusz Pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Zatrudniamy pracownika pełnoetatowego, który zamierza w niedługim czasie wystąpić do nas z wnioskiem o trzymiesięczny urlop bezpłatny. Oprócz zawartej z nami umowy o pracę posiada inne źródła przychodu w postaci prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej oraz umowy zlecenia (wykonywanej na rzecz obcego podmiotu poza ww. działalnością). Czy udzielenie mu urlopu wpłynie na zmianę jego tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik otrzymał wyrównanie wynagrodzenia chorobowego, którego nie uwzględniliśmy w podstawie wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Co w tej sytuacji powinniśmy zrobić?

czytaj więcej »

Pytanie: Złożyliśmy zgłoszenie ZUS ZSWA za pracownika, który 1 kwietnia 2019 r. rozpoczął wykonywanie pracy szczególnej w rozumieniu ustawy o emeryturach pomostowych. Dopiero teraz dowiedziałam się, że zgłoszenie takie powinniśmy przekazać dopiero w przyszłym roku. Co w tej sytuacji powinniśmy zrobić?

czytaj więcej »

Pytanie: Po 182 dniach choroby (zwolnienie od dermatologa) pracownica następnego dnia dostarczyła kolejne zwolnienie wystawione tym razem przez lekarza ginekologa. Symbole choroby nie są te same, ale nie ma dnia przerwy między zwolnieniami. Czy jednak w tym przypadku należy otworzyć nowy okres zasiłkowy i wypłacać zasiłek ?

czytaj więcej »

Pytanie: Okres wypowiedzenia u pracownika kończy się 15 czerwca. Podwładny otrzymał zwolnienie lekarskie do 21 czerwca. Jakie powinniśmy złożyć dokumenty do ZUS , aby wypłatę świadczenia z tytułu niezdolności do pracy przejął Zakład? Nasza firma zatrudnia 6 tylko osób.

czytaj więcej »

Pracownicy otrzymują rożnego rodzaju świadczenia. Jeżeli są one przychodem, nie zawsze podlegają opodatkowaniu i oskładkowaniu. Każde ze świadczeń trzeba traktować odrębnie i inaczej je rozliczać z ZUS i urzędem skarbowym. W niniejszym opracowaniu, w wygodnej tabeli, prezentujemy wybrane świadczenia jakie otrzymuje pracownik, systematyzując je pod kątem obciążeń składkowo – podatkowych.

czytaj więcej »

wiper-pixel