WYDANIE ONLINE

Od 1 stycznia 2019 roku obowiązuje rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów (Dz.U. z 2018 r. poz. 2495). Rozporządzenie to określa wzory dokumentów przekazywanych przez płatników składek do ZUS oraz wykaz kodów wykorzystywanych przy wypełnianiu tych dokumentów, obowiązujących od tego roku. W niniejszym dodatku prezentujemy inne, niż tytuły ubezpieczeń, kody, jakie musi stosować płatnik przy wypełnianiu dokumentacji do ZUS. Warto się z nimi zapoznać, aby uniknąć zbędnych korekt.

czytaj więcej »

wiper-pixel