WYDANIE ONLINE

Od 1 stycznia 2019 roku wejdzie w życie nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zakładająca, że możliwość opłacania składek ubezpieczeniowych przez „małych” przedsiębiorców od podstawy wyliczonej od uzyskanych przychodów. Nowe rozwiązania zależą jednak od spełnienia pewnych warunków. Koniecznie sprawdź szczegóły zmian i dowiedz się jakie skutki wiążą się z opłacaniem składek zależnych od przychodu.

czytaj więcej »

Pracodawca w zamian za likwidację nagrody jubileuszowej przyznawanej pracownikom nie częściej niż co 5 lat, wypłaci uprawnionym pracownikom jednorazową rekompensatę za zniesienie uprawnienia do świadczenia. Upewnij się, czy rekompensata podlega oskładkowaniu.

czytaj więcej »

Od stycznia 2019 r. rozszerzony zostanie zakres danych przekazywanych do ZUS w imiennych raportach miesięcznych oraz dokumencie wyrejestrowującym ZUS ZWUA. Pojawi się również nowy dokument składany za nauczycieli – ZUS RPA. Koniecznie sprawdź szczegóły zmian ważnych dla płatników.

czytaj więcej »

Roszczenia pracodawcy w stosunku do byłego pracownika, o zwrot równowartości opłaconych przez pracodawcę składek ZUS, które powinny być odprowadzone ze środków pracownika jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, gdy ten pracodawca zatrudniał pracownika na podstawie umów cywilnoprawnych niezgodnie z prawem i nie opłacał za niego składek, wypłacając mu za to wynagrodzenie w kwocie brutto. Zapoznaj się z najnowszym postanowieniem Sądu Najwyższego w tej kwestii z 27 września 2018 r. sygn. III PZP 3/18.

czytaj więcej »

Czy w przypadku wypłaty odszkodowania pracownikowi tymczasowemu, świadczenie to należy oskładkować? Warto zapoznać się z opinią Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na ten temat i upewnić co to oznacza dla płatnika składek.

czytaj więcej »

Długi składkowe na rzecz ZUS podlegają spłacie w pierwszej kolejności, przed należnościami cywilnoprawnymi – umownymi lub alimentacyjnymi. Jeżeli dłużnik ZUS jest w stanie spłacać należności prywatne, Zakład nie powinien umarzać mu jakiegokolwiek zadłużenia. Poznaj szczegóły wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 5 września 2018 r., sygn. akt I GSK 835/18.

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka z o.o. posiadająca radę nadzorczą jako organ nadzoru wypłaca członkom rady nadzorczej zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach rady, w tym zwrot kosztów dojazdu na posiedzenia, które odbywają się w siedzibie spółki. Obowiązek zwrotu kosztów został zapisany w akcie założycielskim spółki.Jeden z członków rady przedkłada bilety kolejowe, natomiast pozostali dwaj członkowie otrzymują zwrot według rozliczenia tzw. kilometrówki. Przejazdy odbywają się z miejsca zamieszkania członków rady nadzorczej. Czy przysługujący członkom rady nadzorczej zwrot kosztów dojazdu podlega obowiązkowi odprowadzania składek z tytułu ubezpieczeń społecznych? Naszym zdaniem chociaż należności z tytułu zwrotu kosztów przejazdu stanowią przychód z działalności wykonywanej osobiście dla osób należących do składu rady nadzorczej, nie stanowi on podstawy do naliczenia składek emerytalnych i rentowych. W tej kwestii wypowiedział się ZUS w interpretacjach z 24 kwietnia 2018 r.(znak: WPI/200000/43/354/2018) oraz z 8 września 2017 r. (znak: WPI/200000/43/955/2017).

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica urodziła martwe dziecko. Bezpośrednio po wykorzystaniu 8 tyg. (56 dni) zasiłku macierzyńskiego otrzymała zwolnienie chorobowe z innego tytułu (od lekarza psychiatry). Nie wiadomo, jak długo będzie przebywać na zwolnieniu. Czy w przedstawionej sytuacji po powrocie pracownicy do pracy zakład ma prawo do ulgi z tytułu składki na Fundusz Pracy, tj. po okresie pobierania zasiłku przysługującego z tytułu urodzenia zdrowego dziecka?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik, z którym mamy jednocześnie podpisaną umowę zlecenie stał się niezdolny do pracy z powodu choroby i jest to jego pierwszy pobyt na zwolnieniu lekarskim w roku bieżącym. Jak w takiej sytuacji ustalić podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego?

czytaj więcej »

Pytanie: Zamierzamy wprowadzić do regulaminu wynagradzania zmianę polegającą na przyznaniu kierownikom działów dodatku funkcyjnego; w jaki sposób dodatek funkcyjny będzie uwzględniany w podstawie zasiłku chorobowego w następujących wariantach:1/ dodatek określony jest kwotowo i zapis w regulaminie mówi, że jest pomniejszany proporcjonalnie za czas nieobecności z powodu choroby, sprawowania opieki, urlopu i innej usprawiedliwionej nieobecności2/ dodatek jest określony kwotowo i brak w regulaminie zapisu o pomniejszaniu, ale faktycznie pomniejsza się go o nieobecności z powodu usprawiedliwionej nieobecności dzieląc kwotę dodatku przez liczbę godzin do przepracowania i mnożąc stawkę za 1 godzinę przez liczbę godzin nieobecności i taką kwotę odejmuje się od całej kwoty przyznanego dodatku3/dodatek jest określony kwotowo i brak w regulaminie zapisu o pomniejszaniu i faktycznie się go nie pomniejsza pracownikowi.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik zatrudniony u nas na ¼ etatu stał się niezdolny do pracy. Jakie świadczenie powinniśmy mu wypłacić, jeśli odmówił przedłożenia zaświadczenia z macierzystego zakładu pracy o tym, czy w roku bieżącym pobrał już jakieś świadczenia chorobowe?

czytaj więcej »

wiper-pixel