WYDANIE ONLINE

Pracownikom odchodzącym z pracy, a pracującym w szczególnych warunkach lub wykonującym pracę w szczególnym charakterze, oprócz wynagrodzeń, mogą być wypłacone dodatkowe świadczenia, jak np. odprawa emerytalno- rentowa czy też nagroda jubileuszowa albo różnego rodzaju odszkodowania i rekompensaty. Czy podlegają one składkom na FEP? Niejednokrotnie wątpliwości składkowe mają również ci płatnicy, którzy rozliczają pracowników zatrudnionych przy pracy szczególnej posiadających dwie umowy o pracę czy stosunek pracy i umowę cywilnoprawną. Sprawdź koniecznie kiedy musisz naliczyć i opłacić składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, a unikniesz niedopłaty lub nadpłaty tych składek, a więc dodatkowych obowiązków wobec ZUS.

czytaj więcej »

Włączenie danego rodzaju pracy do prac w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze z zaliczeniem do okresu pracy szczególnej wcześniejszego stażu pracy na tym stanowisku powoduje, że zaliczeniu do okresu uprawniającego do wcześniejszej emerytury podlegają nie tylko okresy pracy w szczególnych warunkach lub charakterze, ale także okres zasadniczej służby wojskowej, która rozpoczęła się i zakończyła jeszcze przez zmianą przepisów oraz przerwała okres zatrudnienia w szczególnych warunkach lub charakterze. Tak orzekł Sąd Najwyższy. Sprawdź szczegóły orzeczenia sądu.

czytaj więcej »

Mały ZUS zależny od przychodu to kolejna – po tzw. uldze na start i 24-miesięcznym okresie preferencyjnego ZUS-u – opcja obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne w związku z prowadzoną działalnością. Z możliwości tej przedsiębiorcy o niewielkich przychodach skorzystają od stycznia 2019 roku. Dowiedz się więcej.

czytaj więcej »

Spółka zamierza zorganizować kursy językowe dla studentów. W okresie odbywania kursów planuje wypłaty stypendiów dla wszystkich uczestników, ze środków własnych. Czy od wypłacanych stypendiów musi opłacać składki na ZUS? Sprawdź koniecznie.

czytaj więcej »

Organizacja pozarządowa przeprowadza egzaminy stwierdzające kwalifikacje na stanowiskach pracy związanych z dozorem i eksploatacją urządzeń, instalacji sieci energetycznych. Czy od wynagrodzenia egzaminatorów trzeba opłacić składki? Sprawdźmy co na ten temat sądzi ZUS w ostatnio wydanej interpretacji.

czytaj więcej »

Od 1 listopada br. płatnicy rozliczający składki za osoby przebywające na urlopach wychowawczych muszą zwrócić uwagę na zmienioną wysokość podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wynika ona ze zwiększenia kwot wypłacanych świadczeń rodzinnych. Poznaj szczegóły regulacji.

czytaj więcej »

Jeżeli firma pokrywa Prezesowi Zarządu powołanemu do wykonywania zadań na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania koszty szkolenia oraz koszty studiów podyplomowych, to musi je uwzględni w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne? Warto poznać opinię ZUS w tej sprawie, aby nie narazić się na sankcje ze strony ZUS.

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka zatrudniająca pracowników na umowy o pracę zamyka jeden z zakładów produkcyjnych. To wiąże się z likwidacją stanowisk pracy wszystkich pracowników, wobec tego spółka zawarła ze związkami zawodowymi porozumienie, w którym przyznaje pracownikom odprawę, rekompensatę z tytułu rozwiązania stosunku pracy, bonus za pełne zaangażowanie pracownika w pracę, aż do dnia rozwiązania stosunku pracy, świadczenie wyrównawcze dla pracowników w wieku przedemerytalnym.Czy wypłacone pracownikom świadczenia musimy oskładkować? Naszym zdaniem żadne ze świadczeń wskazanych powyżej nie będzie stanowiło podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powołując się na rozporządzenie składkowe, że wypłata ww. świadczeń powinna być zwolniona od obowiązku naliczania i potrącania składek ZUS.

czytaj więcej »

Pytanie: Naszemu 50-letnemui pracownikowi udzieliliśmy urlopu bezpłatnego na odbycie szkolenia wojskowego.Jak tę nieobecność powinniśmy wykazać w dokumentach ZUS RSA, tj. z jakim kodem przerwy w opłacaniu składek (111 czy 151)?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownikom wykonującym kontrole w terenie zwracamy koszty podróży oraz wypłacamy dodatki kontrolerskie i terenowe. Czy od tych wypłat powinniśmy naliczać składki? Pracownik nie otrzymuje polecenia wyjazdu służbowego (delegacji), a kontrola przeprowadzana jest na podstawie upoważnienia wystawianego przez nas.

czytaj więcej »

Pytanie: Od połowy lipca zatrudniamy pracownicę po stażu, która 13 sierpnia dostarczyła nam ZUS ZLA.Mam problem z ustaleniem podstawy wynagrodzenia chorobowego dla tej pracownicy. W umowie o pracę ma ustalone wynagrodzenie minimalne. Czy przyjąć jako podstawę pierwszą wypłatę? Czy należy ją podwyższyć do wynagrodzenia minimalnego z umowy?

czytaj więcej »

Pytanie: Zatrudniamy kierowców autobusowych. Stanowisko to jest zgłoszone do ZUS jako praca w szczególnych warunkach – w związku z tym odprowadzamy za osoby wykonujące te prace składki na FEP. Czy możemy zawrzeć umowę zlecenia z byłym pracownikiem, który rozwiązał z nami umowę o pracę z tytułu prawa do emerytury pomostowej? Czy spowoduje to zawieszenia jego uprawnień do emerytury?

czytaj więcej »

Pytanie: Były pracownik z końcem sierpnia 2009 r. rozwiązał umowę o pracę, po czym przeszedł na emeryturę. Firma wypłaciła mu należne wynagrodzenie ale jeszcze w październiku tego roku otrzymał on dodatkowe wynagrodzenie przysługujące mu na podstawie obowiązujących wówczas w naszej firmie przepisów płacowych. Od tych należności odprowadziliśmy wszystkie obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne. Nasz były pracownik po przejściu na emeryturę nie podjął już więcej pracy. Jednak po kilku latach złożył wniosek do ZUS o ponowne przeliczenie emerytury. Argumentował w nim, że już po uzyskaniu prawa do tego świadczenia otrzymał przychody, które podlegały oskładkowaniu. Stąd w jego opinii podstawa emerytury powinna być ponownie przeliczona. Czy ma rację?

czytaj więcej »

Pytanie: Przygotowuję druk ZUS Rp-7 w związku z ubieganiem się przez pracownika o rentę z tytułu niezdolności do pracy. W trakcie zatrudnienia wypłacaliśmy pracownikowi, obok świadczenia chorobowego, również dodatek za staż pracy. Czy składnik ten, jako nieoskładkowany, ale wypłacony pracownikowi za czas choroby, uwzględnia się w podstawie wymiaru renty? Jeśli tak, to na jakiej podstawie oraz w której kolumnie druku Rp-7 należy go wykazać?.

czytaj więcej »

Pytanie: Podatniczka, którą rozliczam prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i składki na ZUS odprowadza od podstawy wymiaru 2.665 zł. Aktualnie jest w ciąży. Czy w chwili obecnej może podwyższyć podstawę, aby otrzymać wyższy zasiłek macierzyński?

czytaj więcej »

wiper-pixel