WYDANIE ONLINE

Przypominamy, iż w programie Płatnik 10.01.001 przywrócono możliwość tworzenia dokumentu płatniczego. Co ważne, program musi być jednak zaktualizowany do metryki w wersji 140. Dowiedz się szczegółów.

czytaj więcej »

Przedsiębiorca wypłaca pracownikom dodatek za rozłąkę w związku z wykonywaniem pracy poza miejscem wskazanym w umowie. Świadczenie to nie stanowi przychodu ze stosunku pracy. Czy zatem może być zwolnione z oskładkowania? Poznaj najnowszą interpretację ZUS w tej kwestii.

czytaj więcej »

Przedsiębiorca zwrócił się do ZUS z problemem dotyczącym naliczania składek na ubezpieczenia społeczne od wypłacanego stypendium dla uczniów – praktykantów. We wniosku poinformował, że świadczenie to będzie wypłacał w związku z realizacją programu płatnych praktyk zawodowych. Poznaj stanowisko Zakładu.

czytaj więcej »

Obowiązkiem pracodawcy będącego zakładem pracy chronionej jest m.in. zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Informacja o ich stanie zdrowia, w tym niepełnosprawności musi być w dyspozycji pracodawcy, a zatem ma on prawo do zbierania i przetwarzania danych o niepełnosprawności osób zatrudnionych. Czy jednak w związku z RODO w Zakładach Pracy Chronionej nadal można żądać od pracownika orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w celu ustalenia wskaźników i dofinansowania z PFRON? Poznaj stanowisko eksperta.

czytaj więcej »

Czy formalne wpisanie do umowy o pracę kilku państw UE jako miejsc pracy oznacza, że pracownik będzie wykonywał jednocześnie pracę w kilku krajach? Czy może być objęty polskimi ubezpieczeniami społecznymi? Sprawdź, jaką opinię w tej sprawie wyraził Sąd Najwyższy.

czytaj więcej »

Przedsiębiorca zawarł umowę o pracę z członkiem rodziny. Czy zawsze należy taką osobę uznać za osobę współpracującą? Czy rozdzielność majątkowa, odrębne adres zamieszkania, brak wspólnego prowadzenia codziennych spraw wystarczą? Warto wiedzieć co na ten temat sądzi ZUS i jak zapatruje się na tę kwestię orzecznictwo.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica przebywa na urlopie macierzyńskim, na którym zasiłek wypłaca ZUS. Korzysta ze służbowego samochodu do celów prywatnych, a oprócz tego świadczenia pracownica nie uzyskuje innego przychodu pieniężnego. Świadczenie podlega opodatkowaniu, zaliczkę na podatek wykażemy w PIT-11. Jak należy postąpić ze składkami ZUS?

czytaj więcej »

Pytanie: Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji Szkół i Placówek Publicznych (prowadzenie przedszkola) rozpoczął drugą działalność na podstawie wpisu do CEiDG. Czy musi opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne w podwójnej wysokości?

czytaj więcej »

Pytanie: Aby zrealizować pilne zlecenia otrzymane od nas, pracownikskorzystał z miesięcznego urlopu bezpłatnego. Jak rozpisać taką umowęw drukach ubezpieczeniowych, jeżeli wynagrodzenie ze zlecenia będzie wypłaconew połowie przyszłego miesiąca, a więc już po rozwiązaniu umowyzlecenia i powrocie pracownika do pracy? Umowa zlecenia została podpisanaz pierwszym dniem urlopu bezpłatnego oraz rozwiązana zostanie z ostatnim dniem urlopu i urlop ten obejmować będzie pełny miesiąc kalendarzowy.

czytaj więcej »

Pytanie: Otrzymaliśmy pismo z ZUS informujące o zajęciu wynagrodzenia jednego z pracowników z tytułu zaległych składek na ubezpieczenia społeczne, które nie zostały przez niego opłacone od prowadzonej w przeszłości działalności gospodarczej. Czy ZUS ma prawo stosować takie zajęcia, a jeśli tak, to jakie są nasze obowiązki jako pracodawcy w tej sytuacji?

czytaj więcej »

Pytanie: Od około dwóch miesięcy pracownik przebywa na nieprzerwanych zwolnieniach lekarskich. Z uwagi na docierające do nas sygnały, że osoba ta w czasie pobytu na zwolnieniu buduje dom, przeprowadziliśmy kontrolę prawidłowości wykorzystywania zwolnień od pracy, która potwierdziła te informacje. Wiemy, że powinniśmy wstrzymać wypłatę bieżącego zasiłku, ale jak potrącić świadczenia chorobowe już wypłacone?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik młodociany w każdym miesiącu, począwszy od września 2017 r., przedstawia zwolnienia lekarskie na 1 dzień. W związku z tym podstawa wymiaru świadczenia chorobowego została ustalona z okresu od września 2016 r. do sierpnia 2017 r., a z powodu braku 3-miesięcznej przerwy podstawy tej nie przeliczamy na nowo. Czy jest to prawidłowe działanie?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik zatrudniony u nas na 1/4 etatu przedłożył protokół powypadkowy potwierdzający, że u macierzystego pracodawcy uległ wypadkowi przy pracy. Z jakiego ubezpieczenia i w jakiej wysokości powinniśmy wypłacić mu zasiłek chorobowy oraz jak wykazać w dokumentach ubezpieczeniowych taką wypłatę?

czytaj więcej »

wiper-pixel