WYDANIE ONLINE

Jeśli firma zawrze umowę zlecenia z własną pracownicą przebywającą na urlopie macierzyńskim może mieć wątpliwości do jakich ubezpieczeń powinna zgłosić tę osobę, jeżeli jednocześnie studiuje ona w trybie korespondencyjnym. Sprawdź jakie masz obowiązki jako płatnik, w przypadku, gdy Twoja pracownica – zleceniobiorczyni raz w semestrze odbywa zjazdy połączone z zaliczeniami i egzaminami.

czytaj więcej »

Od 1 lipca 2018 r. zaświadczenia lekarskie o czasowej niezdolności do pracy będą mogli również wystawiać asystenci medyczni. Wynika to z planowanej nowelizacji ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa*. Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

Aktualnie cudzoziemiec, który wnioskuje o wydanie zaświadczenia A1 powinien dołączyć do wniosku informację wskazującą na legalność jego zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego. Sprawdź szczegóły regulacji.

czytaj więcej »

Obowiązek wystawiania przez lekarzy zwolnień lekarskich wyłącznie w formie elektronicznej przesunięty zostanie na 1 grudnia 2018 r. – wynika z projektu zmian w ustawie chorobowej*. Informację tą potwierdziło ministerstwo pracy. Z tekstu dowiesz się dlaczego przesunięto termin obligatoryjnego wypisywania e-zwolnień.

czytaj więcej »

Pracownicy w czasie wykonywania swoich zadań otrzymują od klientów napiwki. Czy kwoty te są przychodem pracownika, jeżeli tak czy należy od nich opłacać składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Sprawdź, co na ten temat sądzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

czytaj więcej »

Niejednokrotnie firmy zgłaszają, że ZUS zakwestionował zapisy w regulaminie ZFŚS dotyczący np. bonów towarowych,które wydawane są pracownikom z okazji świąt, chociaż regulamin uzgodniono z przedstawicielem załogi.Wobec tego nasuwa się pytanie: czy ZUS może kontrolować tego rodzaju dokumenty i ingerować w ich zapisy?ZUS może kontrolować wszystkie dokumenty mające związek z naliczaniem składek, w tym regulaminy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, jak również sugerować – ale nie nakazywać – zmianę zapisów znajdujących się w tegorodzaju regulaminach. Dowiedz się więcej.

czytaj więcej »

Pytanie: Zgłosiła się do nas osoba, która w okresie od 16 czerwca 2008  r. do 30 września 2011 r. pracowała w zakładzie budżetowym – gminnym zakładzie gospodarki komunalnej. Zakład ten został zlikwidowany uchwałą rady gminy z dniem 30 września 2011 r. Pracownik pracował na stanowisku kierowca ciągnika. Zostało wydane mu świadectwo pracy, w którym nie było adnotacji, że wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Pracodawca nie naliczał i nie odprowadzał składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. Pracownik uważa, że wykonywał prace w warunkach szkodliwych. Czy pracownik ma rację? Czy pracodawca był zobowiązany do naliczania i odprowadzania za niego składki na FEP i zawarcia informacji o pracy w szczególnych warunkach w świadectwie pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pracownikom biurowym w firmie produkcyjnej należy sięekwiwalent za pranie odzieży własnej. Pracownicy biurowi często idąna halę produkcyjną i istnieje możliwość zabrudzenia odzieży własnej.Podpisali oni oświadczenie, które jest zawarte w zarządzeniuwłaściciela dotyczącą odzieży. „Oświadczam, że wyrażam zgodę na używaniewłasnej odzieży i obuwia roboczego, które spełniają wymaganiabezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku pracy”. Chodzi też o kwestiepodatkowe. Czy również obowiązuje w tym przypadku zwolnienie z opodatkowaniai składek do ZUS, tak jak w przypadku odzieży roboczej dla pracowników produkcyjnych.

czytaj więcej »

Pytanie: Nasz zleceniobiorca otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 500 zł brutto i odprowadzamy od tego ZUS. Czy od umów o dzieło ( z prawami autorskimi) zawartych z tym zleceniobiorcą musimy odprowadzić składki?

czytaj więcej »

Pytanie: Przeglądając dokumenty rozliczeniowe za ostatnie dwa lata, zauważyłam, że moja poprzedniczka nie złożyła raportów ZUS RSA za kilku pracowników, którzy – w różnych okresach – przebywali na kilku- lub kilkunastodniowych urlopach bezpłatnych. Czy raporty te powinnam uzupełnić?

czytaj więcej »

Pytanie: ZUS po kontroli w spółce „A” wydał decyzję, zgodnie z którą płatnikiem składek za zleceniobiorców powinna być spółka „B” (umowy zlecenia zawarte w 2016 r.). Jakie korekty powinna wykonać spółka „A” w stosunku do: zleceniobiorcy, ZUS i urzędu skarbowego?

czytaj więcej »

Pytanie: Po okresie próbnym z pracownikiem podpisaliśmy umowę na czas nieokreślony. Czy w podstawie aktualnie przysługującego wynagrodzenia chorobowego musimy uwzględnić także wynagrodzenie z tytułu umowy na okres próbny?

czytaj więcej »

wiper-pixel