WYDANIE ONLINE

Skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych wynikające z ustawy z 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją wpływa jednocześnie na zmiany dotyczące dokumentów ubezpieczeniowych przekazywanych do ZUS. Wprowadzony zostanie nowy dokument – raport informacyjny, co w konsekwencji m.in. wyeliminuje konieczność uzyskiwania od pracodawcy lub jego następcy prawnego dokumentów potwierdzających zatrudnienie i wysokość zarobków np. dokumentu ZUS Rp-7. Ustawa w zasadniczej części wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r. Poznaj szczegóły nowych przepisów.

czytaj więcej »

Rząd zapowiada zmiany dotyczące minimalnego limitu składek na ubezpieczenia społeczne, jakie będzie płacić przedsiębiorca prowadzący mikrodziałalność. Poznaj szczegóły założeń.

czytaj więcej »

Pracodawca rozwiązując z pracownikiem umowę o pracę na mocy porozumienia stron może się z nim umówić, że wypłaci mu rekompensatę pieniężną jeszcze w czasie trwania stosunku pracy. Czy wobec tego ma obowiązek wliczyć takie świadczenie do podstawy wymiaru składek? Poznaj szczegóły stanowiska ZUS w tej sprawie.

czytaj więcej »

ZUS zaopiniował kwestię wyłączenia z podstawy wymiaru składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wartości świadczeń dla pracowników w postaci abonamentu medycznego wynikających z zapisów regulaminu wynagradzania w części finansowanej przez pracodawcę. Poznaj szczegóły wydanej interpretacji.

czytaj więcej »

Jeśli firma zawrze z własnym pracownikiem umowę w ramach której podwładny będzie swego pracodawcę reklamował, np. poprzez umieszczenie logo firmy na stroju sportowym pracownika, w zamian za co otrzyma on od swej firmy miesięczne wynagrodzenie lub zakup sprzętu sportowego, płatnik może mieć wątpliwości : czy umowa sponsoringu wiąże się z pełnym oskładowaniem wynagrodzenia pracownika, czy też od wypłaconego wynagrodzenia firma ma odprowadzić tylko składkę zdrowotną i podatek? Poznaj opinię eksperta.

czytaj więcej »

Czy kwoty należności wypłacanych poszkodowanemu na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego powinny podlegać zmniejszeniu o kwoty wypłaconych z ZUS odpowiednich świadczeń z ubezpieczeń społecznych, których źródłem jest to samo zdarzenie lub czyn? Sprawdź, jak na ten temat wypowiedział się Sąd Najwyższy.

czytaj więcej »

Przypominamy, iż zgodnie z Konstytucją Biznesu jeśli osoba podejmie działalność po raz pierwszy albo ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy kalendarzowych od dnia ostatniego zawieszenia lub zakończenia działalności gospodarczej i nie będzie jej wykonywać na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywała w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy  czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności – może skorzystać z „ulgi na start”. Sprawdź, na czym konkretnie polega to uprawnienie.

czytaj więcej »

Nieopłacenie składek w terminie wiąże się koniecznością naliczenia i wpłaty odsetek za zwłokę. Z tekstu dowiesz się m.in. kiedy mimo zaległości wobec ZUS nie musimy płacić od nich odsetek, jakie inne sankcje grożą za niewywiązywanie się z obowiązków składkowych. Poznaj opinię specjalisty.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracodawca zatrudnia pracowników, którym – na podstawie zapisów w regulaminie wynagradzania – dostarcza posiłki profilaktyczne w formie gotowych produktów lub półproduktów. Proszę o informację, czy firma mogłaby w zamian za te produkty wypłacać ryczałt pieniężny (oczywiście po dokonaniu odpowiednich zmian w regulaminie) i jakie wynikałyby z tego skutki podatkowo - składkowe.

czytaj więcej »

Pytanie: Firma zatrudnia 30 osób z Ukrainy do prac sezonowych na podstawie umowy zlecenia. Osoby te mieszkają w 2 domach (po 15 osób), które firma wynajęła na potrzeby zakwaterowania (domy znajdują się w tej samej miejscowości co plantacje, na których ci ludzie pracują, natomiast siedziba firmy jest oddalona od plantacji o 6 km i znajduje się już w innej miejscowości). Firma podpisuje umowy zlecenia oraz dodatkowo umowy o zakwaterowaniu, z których wynika, że zleceniodawca płaci zleceniodawcy 7,50 zł za każdy dzień pobytu w domu. Firma natomiast płci za wynajem mieszkań 5 000 zł (w stałej miesięcznej kwocie, bez względu na ilość przebywających osób). Proszę o informację, jak należy rozliczyć koszty najmu mieszkania. Czy przy naliczaniu wynagrodzenia należy także doliczyć koszt najmu i odprowadzić składki do ZUS i podatek? Jeśli tak, to od jakiej kwoty?

czytaj więcej »

Pytanie: W jaki sposób ustalamy podstawę wymiaru świadczeń w razie choroby i macierzyństwa pracownicy przerywającej urlop wychowawczy i przedstawiającej zwolnienie lekarskie z kodem literowym B, która otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie? Na jakich zasadach trzeba wyliczyć podstawę wymiaru, jeżeli pracownica otrzymuje wynagrodzenie zmienne, np. stałą miesięczną pensję oraz prowizję? Według jakich zasad postępujemy przy ustalaniu podstawy zasiłkowej, jeżeli pracownica wróciła z urlopu wychowawczego, popracowała co najmniej jeden dzień i dostarczyła zwolnienie z powodu ciąży?

czytaj więcej »

Pytanie: Członkowie rolniczej spółdzielni produkcyjnej mają wypłacane co miesiąc zaliczki, które w niektórych miesiącach są niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę. Czy wobec tych osób również obowiązuje minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego oraz czy powinniśmy wyrównywać wspomnianą podstawę za miesiące, w których zaliczka była niższa od wynagrodzenia minimalnego? Proszę też o informację, czy wobec członków rsp mają zastosowanie te same przepisy ustawy chorobowej jak w przypadku pracowników.

czytaj więcej »

Pytanie: 1 marca nasz pracownik odszedł na emeryturę a z końcem kwietnia wypłaciliśmy mu nagrodę. Za tego pracownika naliczyłam wszystkie koszty, łącznie z ubezpieczeniem zdrowotnym. W momencie eksportu danych do programu PŁATNIK, pojawia się komunikat, że dana osoba nie jest zarejestrowana z kodem pracowniczym. I to prawda, bowiem z chwilą odejścia na emeryturę, wyrejestrowaliśmy ją. Jak w takim razie odprowadzić należne składki za tego pracownika? Zgłosić do ubezpieczeń na miesiąc kwiecień do ubezpieczenia z kodem dla emerytów?

czytaj więcej »

wiper-pixel