WYDANIE ONLINE

Do naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych może dojść przez działania umyślne lub losowe. Pierwsze ludzie podejmują świadomie, wbrew prawu, drugie zaś nie zawsze zależą od ludzi. Bez względu jednak na ich rodzaj, większość tzw. incydentów bezpieczeństwa można przewidzieć. I warto się na tym zastanowić, bo po 25 maja 2018 roku na przedsiębiorców spadnie szczególna odpowiedzialność. Dowiedz się jaka.

czytaj więcej »

Pracodawcy mają wątpliwości, czy wypełniając kwestionariusz ubezpieczeniowy, kandydat na pracownika będzie musiał, w związku z RODO, składać dodatkowe oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, które w nim podaje. Sprawdź, by nie narazić się na kary.

czytaj więcej »

Czy w przypadku gdy do ustalenia podstawy wymiaru emerytury, renty lub kapitału początkowego przyjęte zostało „wynagrodzenie zerowe”, uprawniony może zgłosić wniosek o ponowne ustalenie wysokości świadczenia lub kapitału początkowego z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia pracowników? Dowiedz się, co na ten temat sądzi ZUS.

czytaj więcej »

Przedsiębiorca zawarł umowę ubezpieczenia, na podstawie której ubezpieczył na życie członka zarządu zatrudnionego na podstawie umowy o pracę. Powstało pytanie, czy od przeniesienia praw własności lub wypłacenia wartości środków zgromadzonych na rachunku inwestycyjnym, będzie ciążył obowiązek podlegania ubezpieczeniom społecznym? Poznaj opinię ZUS.

czytaj więcej »

Przypominamy, iż od 1 kwietnia 2018 r. obowiązują nowe wartości wypłacanych przez ZUS jednorazowych odszkodowań, przysługujących ubezpieczonemu, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Sprawdź w poniższej tabeli.

czytaj więcej »

Wątpliwości może budzić kwestia opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za osobę prowadzącą działalność gospodarczą, pobierającą jednocześnie emeryturę, która w ramach tej działalności zawarła umowę o zarządzanie (kontrakt menadżerski). ZUS wypowiedział się ostatnio w tej sprawie i przypomniał, jakie przychody traktuje się za przychody z działalności wykonywanej osobiście. Poznaj stanowisko Zakładu.

czytaj więcej »

Zdarza się, iż pracownik korzysta z urlopu bezpłatnego, by na potrzeby swego pracodawcy wykonać umowę zlecenia. W jaki sposób poprawnie udokumentować tę sytuację dla ZUS, jeśli wynagrodzenie ze zlecenia podwładny otrzyma po zakończeniu urlopu i powrocie do pracy? Dowiedz się, co w tym przypadku radzi ekspert.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica rozpoczęła korzystanie z urlopu wychowawczego w trakcie miesiąca kalendarzowego otrzymując za pozostałą jego część normalne wynagrodzenie. Jak ustalić podstawę wymiaru składek w takiej sytuacji oraz jakie dokumenty przygotować dla ZUS?

czytaj więcej »

Pytanie: W czasie pobytu na urlopie wypoczynkowym pracownica zachorowała otrzymując kilkudniowe zwolnienie lekarskie, w związku z czym urlop został przerwany. Jednocześnie uzgodniliśmy, że niewykorzystaną jego część udzielimy w okresie letnim, a bezpośrednio po zakończeniu zwolnienia pracownica wróci do pracy. Jakie dokumenty rozliczeniowe złożyć za tę osobę?

czytaj więcej »

Pytanie: Nasza pracownica, otrzymująca wynagrodzenie miesięczne w kwocie 4200 zł, zwróciła się do nas z pytaniem czy podleganie przez nią obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu z tytułu stosunku pracy i uzyskanie prawa do zasiłku macierzyńskiego, wyklucza równoczesne podleganie dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu z tytułu prowadzenia działalności pozarolniczej i uzyskanie prawa do drugiego zasiłku macierzyńskiego? Bardzo prosimy o wyjaśnienie.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica od czerwca 2017 r. do 5 marca 2018 r. nieprzerwanie przebywała na chorobowym, 6 marca 2018 r. urodziła dziecko. Od 1 września 2017 r. nastąpiła zmiana etatu. Czy podstawą zasiłku macierzyńskiego jest średnie miesięczne wynagrodzenie jakie pracownica by otrzymała, gdyby pracowała, za miesiące od IX.2017 r. do II.2018 r., czy za III.2018 r. ?

czytaj więcej »

Pytanie: Od 1 marca zatrudniliśmy w naszej firmie na podstawie umowy o pracę emerytowanego żołnierza zawodowego. 28 marca pracownik zachorował. Nie minął więc 30-dniowy okres wyczekiwania. Podwładny przedstawił legitymację emeryta/rencisty wojskowego. Czy przysługuje mu wynagrodzenie chorobowe bez okresu wyczekiwania? Czy powyższą nieobecność należy traktować jako usprawiedliwioną niepłatną?

czytaj więcej »

wiper-pixel