WYDANIE ONLINE

Sporządzając dokumenty rozliczeniowe, płatnicy powinni pamiętać o ważnych zasadach. Jakich? Koniecznie zapoznaj się z tekstem.

czytaj więcej »

Płatnik składek ma obowiązek przekazać ubezpieczonemu do 28 lutego 2017 r. informację roczną za 2017 rok. Przekazuje ją na piśmie lub za zgodą ubezpieczonego w formie dokumentu elektronicznego. Sprawdźmy, co taka informacja powinna zawierać i kto ją musi otrzymać.

czytaj więcej »

Po zakończeniu roku kalendarzowego przedsiębiorczy emeryt/rencista i jego płatnik, w terminie do końca lutego następnego roku muszą złożyć dokument, o łącznym przychodzie osiągniętym w całym poprzednim roku. Uzyskane informacje pozwolą ZUS na sprawdzenie, czy dane świadczenie powinno ulec zmniejszeniu albo zawieszeniu. Sprawdź, jak poprawnie przygotować zaświadczenie i komu je wystawić.

czytaj więcej »

Przypominamy, iż z początkiem roku wszedł życie przepis uniemożliwiający nauczycielom korzystanie z opieki nad dzieckiem w wymiarze godzinowym. Czy aktualnie wszyscy nauczyciele mogą korzystać z dni opieki na dziecko wyłącznie w wymiarze pełnych dni? Dowiedz się szczegółów.

czytaj więcej »

Czy w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego i prowadzenia w tym czasie firmy (uzyskiwania dochodów w tym czasie) przedsiębiorczyni ma nadal obowiązek opłacać składki na ubezpieczenia społeczne, FGŚP, FP, ubezpieczenie zdrowotne i dobrowolne chorobowe? Warto poznać najnowsze stanowisko ZUS w tej sprawie.

czytaj więcej »

ZUS na swej stronie internetowej informuje, iż od 1 stycznia 2018 r. każdą wpłatę z tytułu należnych składek rozlicza na najstarszą zaległość. Upewnij się, co to oznacza dla ubezpieczonych dobrowolnie.

czytaj więcej »

Pytanie: W tym rokuze środków obrotowych zakupiliśmy ośrodek wczasowy składający się z kilkunastu domków, z których będą korzystać nieodpłatnie nasi pracownicy wraz z rodzinami. Czy tego rodzaju świadczenie będziemy musieli oskładkować?

czytaj więcej »

Pytanie: Od bieżącego roku wprowadziliśmy zapis w regulaminie wynagrodzeń, zgodnie z którym pracownikom będą przysługiwały nagrody jubileuszowe w zależności od zakładowego stażu pracy. Zakład pracy powstał w 1996 roku i do tej pory nie wypłacaliśmy nagród. W regulaminie jest zapis, że nagroda jubileuszowa będzie wypłacana co 5 lat po osiągnięciu stażu pracy co najmniej 15 lat. W naszej sytuacji może się zdarzyć, że zbiegnie się jubileusz 15- i 20-lecia. Mogą się także zdarzyć przypadki, w których np. pracownik z wypracowanym 17-letnim stażem pracy (z prawem do nagrody za 15-lecie) za kolejne 3-lata nabędzie prawo do wypłaty następnej nagrody (w związku z 20-leciem zatrudnienia). Czy w przedstawionej sytuacji zachodzą okoliczności, w których nagroda jubileuszowa wypłacana częściej niż co 5 lat będzie wyłączona z oskładkowania?

czytaj więcej »

Pytanie: Na cały styczeń zatrudniliśmy w naszej firmie zleceniobiorcę i zgłosiliśmy go do ZUS. Osoba ta nigdzie nie pracuje na podstawie umowy o pracę. W naszej firmie osiągnie wynagrodzenie z tytułu zlecenia powyżej 2.000 zł. W tym samym miesiącu zawarliśmy z nią także umowę o dzieło z 50 % kosztami uzyskania przychodów. Czy od wynagrodzenia z tej umowy musimy odprowadzić składki?

czytaj więcej »

Pytanie: W trakcie miesiąca kalendarzowego zleceniobiorca będący studentem zaocznym ukończy 26 lat. Jak wykazać go w dokumentach ubezpieczeniowych w tym miesiącu i jak ustalić podstawę wymiaru składek za ten miesiąc? Wynagrodzenie zleceniobiorcy jest stałe i wynosi 2.500 zł miesięcznie.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik pobrał nienależnie zasiłek – w czasie zwolnienia wykonywał pracę na rzecz firmy ubezpieczeniowej (1 dzień z tytułu prowadzenia grupowego ubezpieczenia). Nie wiedzieliśmy o tym i zgodnie z przekazanym nam przez pracownika zwolnieniem lekarskim wypłaciliśmy zasiłek chorobowy. Dowiedzieliśmy się o tym później, ale nie zostaliśmy o tym fakcie powiadomieni przez ZUS. Dlatego zwróciliśmy się do Zakładu z pytaniem , czy ZUS informuje pracodawcę o cofnięciu pracownikowi wypłaty świadczenia chorobowego. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyjaśnił, iż dochodzenie zwrotu nienależnie pobranego zasiłku następuje na podstawie decyzji ZUS.Jeżeli Zakład stwierdzi, że zasiłek wypłacono nienależnie z winy ubezpieczonego, płatnik składek nie musi dokonywać korekt wcześniej złożonych dokumentów rozliczeniowych dotyczących tego świadczenia (ZUS RSA, ZUS DRA). Dlatego w tym przypadku ZUS nie powiadamia pracodawcy o wydaniu pracownikowi decyzji. Pracownik będzie musiał sam zwrócić zasiłek chorobowy. Mamy w związku z tymi wyjaśnieniami pytanie, czy ciążą na nas obowiązki wobec ZUS.

czytaj więcej »

Pytanie: Od stycznia br.w naszej firmie zatrudniliśmy pracownika, który zajmuje się sprzedażą samochodów. Oprócz płacy zasadniczej będzie otrzymywał prowizję za sprzedaż pojazdu, wypłacaną po dokonaniu płatności przez klienta. Nie  ma gwarancji, że płatność będzie comiesięczna. Czy taki element płacowy musimy wliczyć do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych?

czytaj więcej »

Pytanie: Nasz pracownik pobiera świadczenie przedemerytalne. W marcu br. przejdzie na emeryturę. Czy wypłacone pracownikowi :odprawa emerytalna i ekwiwalent pieniężny z tytułu niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego, ZUS doliczy do kwoty uzyskiwanego przychodu, jaki może uzyskać świadczeniobiorca, bez zmniejszenia lub zawieszenia świadczenia?

czytaj więcej »

wiper-pixel