WYDANIE ONLINE

Od 1 stycznia 2018 r. płatnicy opłacają składki na wszystkie ubezpieczenia (ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne) i fundusze (Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych) jednym przelewem na jeden rachunek. Funkcjonujące do końca 2017 roku cztery konta bankowe przestały być aktywne.

czytaj więcej »

Świadczenie na pokrycie kosztów zakwaterowania pracownika oddelegowanego do pracy za granicą, w szczególności w krajach UE, jest przychodem pracowniczym i stanowi podstawę wymiaru składek ZUS, wobec braku podstaw do wyłączenia z oskładkowania. Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 29 listopada 2017 r. sygn. I UK 99/17. Koniecznie zapoznaj się ze szczegółami orzeczenia.

czytaj więcej »

Płatnicy opłacający składki na ubezpieczenie wypadkowe od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r., i co najmniej 1 dzień w styczniu 2018 r., którzy w 2017 roku zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 osób, 31 grudnia 2017 r. byli wpisani do rejestru REGON - mają obowiązek złożyć do końca stycznia druk ZUS IWA – „Informację o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe”. Przeczytaj i pozbądź się wątpliwości.

czytaj więcej »

Czy ryczałty wypłacane pracownikom jako częściowe pokrycie kosztów dojazdu do i z pracy prywatnym samochodem trzeba oskładkować ? Na ten temat niedawno wypowiedział się ZUS. Dowiedz się jakie jest stanowisko Zakładu.

czytaj więcej »

Czy przedsiębiorca prowadzący kilka różnych działalności musi odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne za zleceniobiorców, których zatrudnia? Poznaj najnowsze stanowisko Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w tej sprawie. Sprawdź, jak interpretuje pojęcie „pracodawcy” Sąd Najwyższy.

czytaj więcej »

Jeżeli ubezpieczony nabył prawo do emerytury przed zmianą przepisów, a następnie, po ich zmianie złożył wniosek o ustalenie i wypłatę świadczenia, to według jakich unormowań powinno nastąpić obliczenie emerytury? Dowiedz się, jakie stanowisko zajął Sąd Najwyższy.

czytaj więcej »

Pytanie: Proszę o informację czyZUS ZIUA lub ZUS ZUA można zmienić dopiero po uzyskaniu informacji z ZUS i zmianie nazwiska w centralnym rejestrze ? Mój pracownik (zatrudniony od grudnia) zmienił nazwisko w listopadzie. Zgłosiliśmy go do ZUS z nowym nazwiskiem, ale przesyłka nie została przyjęta, gdyż w centralnym rejestrze nie ma zmiany nazwiska. Musieliśmy wyrejestrować pracownika z nowym nazwiskiem i zarejestrować ze starym. Do tej pory nie mamy informacji z ZUS, kiedy nastąpi zmiana nazwiska. Generalnie zmiany należy dokonać w ciągu 7 dni. Proszę o informację jak należy postąpić.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica przebywała na urlopie bezpłatnym od 1 do 30 grudnia 2017 r. 31 grudnia skorzystała z urlopu wypoczynkowego (1 dzień). Potem wróciła na urlop bezpłatny, być może znów go przerwie po niecałym miesiącu 1 dniem urlopu wypoczynkowego. Czy dzięki temu uniknie utraty prawa do świadczeń zdrowotnych (z ubezpieczenia zdrowotnego)?

czytaj więcej »

Pytanie: 21 grudnia 2017 r. pracownik dostarczył zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności. Od 22 grudnia zgłosiłam go do ZUS z nowym kodem tytułu ubezpieczenia 01 10 0 1. Po utworzeniu dokumentów rozliczeniowych za grudzień 2017 r. i zweryfikowaniu ich pojawił się błąd: „W komplecie dokumentów rozliczeniowych brakuje raportu za ubezpieczonego zgłoszonego przez płatnika. W sytuacji gdy ubezpieczony nie podlega już ubezpieczeniom należy wyrejestrować go z ubezpieczeń na dokumencie ZUS ZWUA. Natomiast w przypadku gdy ubezpieczony, dla którego podstawę wymiaru stanowi przychód, nie osiągnął w danym miesiącu przychodu, należy sporządzić raport zerowy”. Błąd jest krytyczny, nie mogę więc wysłać dokumentów. Jak sobie poradzić z tą sytuacją?

czytaj więcej »

Pytanie: Jedna z pełnoetatowych pracownic, z wynagrodzeniem 2800 zł, przebywająca od listopada na urlopie macierzyńskim otrzymała w grudniu premię za III kwartał 2017 r. w kwocie 1.400 zł brutto. Czy od tej premii należy odprowadzić składkę na FP?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik ze stałym miesięcznym wynagrodzeniem złożył w grudniu wniosek o urlop ojcowski. Wynagrodzenie to uległo zmianie w listopadzie (zmniejszenie zakresu obowiązków i zmniejszenie wynagrodzenia). Czy do podstawy wymiaru powinnam liczyć wynagrodzenie z ostatnich 12 miesięcy, czy liczyć do wynagrodzenia obowiązującego w grudniu?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik stara się o rentę chorobową. Czy do okresów składkowych zalicza się także umowy zlecenia? W ostatnich 10-latach podwładny przepracował 4 lata na podstawie umowy zlecenia oraz 58 miesięcy na podstawie umowy o pracę. Pracownik ma 45 lat a choroba nie jest skutkiem wypadku w pracy.

czytaj więcej »

Pytanie: Bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, w trakcie miesiąca, pracownica chce skorzystaćz urlopu rodzicielskiego. Jak taką zmianę wykazać w dokumentachubezpieczeniowych oraz co ze składkami w tej sytuacji?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica, która miała wrócić do pracy 4 grudnia 2017 roku po rocznym urlopiewychowawczym, otrzymała zwolnienie lekarskie obejmujące okres przypadającybezpośrednio po tym urlopie, tj. od 4 do 12 grudnia 2017 r. Jakie świadczenie powinniśmy jejwypłacić, wynagrodzenie chorobowe czy też zasiłek chorobowy, i jak liczyćpodstawę wymiaru świadczenia?

czytaj więcej »

wiper-pixel