WYDANIE ONLINE

Od 1 stycznia 2018 r. zaczną obowiązywać zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych normujące zasady przyznawania dofinansowania przez ZUS działań na poprawę warunków pracy w ramach tzw. prewencji wypadkowej. Poznaj założenia zmian.

czytaj więcej »

Z początkiem nowego roku ulegają zmianie wzory dwóch deklaracji składanych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Sprawdź szczegóły zmian.

czytaj więcej »

Podwyższenie emerytur przyznanych z urzędu zamiast renty osobom, które nie miały wymaganego w przepisach stażu pracy przewiduje nowelizacja przepisów emerytalnych. Czy to jedyna zmiana? Sprawdź koniecznie.

czytaj więcej »

Konstytucja Biznesu ma wprowadzić tzw. pas startowy dla firm, na który złożą się dwa rozwiązania – ulga na strat i tzw. działalność nierejestrowa. Poznaj szczegóły planowanych rozwiązań.

czytaj więcej »

Renta wyrównawcza może być przyznana pracownikowi częściowo niezdolnemu do pracy, jeżeli jego stan zdrowia wyklucza wykonywanie większości prac do których ma kwalifikacje, a sąd nie może pochopnie określać zawodów, w których mógłby potencjalnie wykonywać pracę. Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 5 października 2017 r., sygn. akt I PK 282/16. Koniecznie zapoznaj się z orzeczeniem.

czytaj więcej »

Sąd Najwyższy niedawno (wyrok z 21 września 2017 r., sygn. I UK 370/16 i I UK 383/16)wypowiedział się na temat korzystania przez pracodawcę z pracy swoich pracowników poza normalnymi godzinami pracy. Czy w takiej sytuacji zachodzi konieczność objęcia ich ubezpieczeniami społecznymi tak jak pracowników? Przeczytaj tekst i poznaj komentarz eksperta.

czytaj więcej »

Pytanie: Nasza firma zamierza przeprowadzić szkolenia pracownikóww zakresie bhp. W tym celu chcemy podpisać z osobą fizyczną posiadającą stosowne uprawnienia umowę o dzieło. Czy w świetle obowiązującychprzepisów ZUS nie zakwestionuje umowy o dzieło, zarzucając, że powinnato być umowa zlecenia? Czy przeszkolenie pracowników z bhp to umowao dzieło czy zlecenia?

czytaj więcej »

Pytanie: Przejęliśmy inną firmę wraz z pracownikami. Jaką powinniśmy stosować wobec nich stopę procentową składki wypadkowej, obowiązującą u poprzedniego pracodawcy, czy też tę, która dotyczy nas?

czytaj więcej »

Pytanie: Jeden z naszych pracowników w okresie od 17 do 23 października 2017 r. nie przychodził do pracy i jednocześnie nie usprawiedliwił swojej nieobecności. Pracownik stawił się do pracy 24 października i z tym dniem rozwiązaliśmy z nim umowę o pracę w trybie dyscyplinarnym. Jak należało wykazać dni przerwy w pracy w dokumentach rozliczeniowych za ten miesiąc? Czy w raporcie ZUS RSA powinniśmy wykazać ciągłą nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy, jeśli przypadała ona również na sobotę i niedzielę, czyli na dni wolne od pracy dla tego pracownika?

czytaj więcej »

Pytanie: Na pisemny wniosek pracowników z zasiłków chorobowych potrącamy określone kwoty z tytułu rat pożyczki mieszkaniowej, składek na ubezpieczenie grupowe oraz na związki zawodowe. Ile w takim przypadku wynosi kwota wolna od potrąceń dobrowolnych?

czytaj więcej »

Pytanie: Otrzymaliśmy z ZUS zawiadomienie o planowanej kontroli. Czyz uwagi na to, że pracownik zajmujący się rozliczeniami z ZUS przebywa nadługotrwałym zwolnieniu powypadkowym, możemy wnioskować o zmianęjej terminu?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik odmówił nam złożenia zaświadczenia z zakładu, w którym pracuje na pełnym etacie, o liczbie dni, za które wypłacono mu w roku bieżącym wynagrodzenie chorobowe. Jakie świadczenie powinniśmy wypłacić w tej sytuacji z tytułu aktualnej niezdolności do pracy – wynagrodzenie chorobowe czy też zasiłek chorobowy?

czytaj więcej »

Pytanie: Zawarliśmy ze zleceniobiorcą umowę zlecenia na okres od1 października 2017 r. do końca grudnia br. W umowie określiliśmy, że wynagrodzenieza wykonywanie zlecenia wynosi 3.000 zł miesięcznie. W firmiewypłata wynagrodzeń następuje z dołu po zakończeniu miesiąca. W związkuz tym w październiku zleceniobiorcy nie wypłaciliśmy żadnej kwoty. Pierwsząwypłatę z tytułu zlecenia otrzyma dopiero w listopadzie. Czy za październik powinniśmy za tę osobę przekazać ZUS RCA?

czytaj więcej »

wiper-pixel