WYDANIE ONLINE

Do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw*. Zakłada on, że od 1 stycznia 2018 r. nie będzie już obowiązywało roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych - tzw. limit 30-krotności. Dla tych, którzy zarabiają ok. 12 tys. miesięcznie oraz ich płatników oznacza to wzrost obciążeń z tytułu składki emerytalnej i rentowej. Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

W ramach prac nad upraszczaniem wzorów formularzy, ZUS udostępnił 9 nowych, uproszczonych formularzy zasiłkowych. Jeden z nich dotyczy wniosku o wypłatę zasiłku macierzyńskiego. Warto wiedzieć jakie nowe wzory formularzy wprowadzono, a które zostały zaktualizowane lub wycofane.

czytaj więcej »

Zdaniem ZUS powiązanie kapitałowe grupy spółek powoduje pewne zobowiązania składkowe. Na temat tych obowiązków wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z 3 października 2017 r. ,sygn. akt II UK 488/16. Poznaj szczegóły tego orzeczenia.

czytaj więcej »

ZUS wprowadził uproszczone wzory formularzy wniosków rentowych i emerytalnych. Są wśród nich m.in. wniosek o rentę rodzinną, wniosek o świadczenie przedemerytalne, wniosek o emeryturę częściową. Koniecznie poznaj nowe druki i sprawdź, które już nie są potrzebne.

czytaj więcej »

Jeżeli osoba prowadząca działalność gospodarczą osiąga przychody z tego tytułu i jednocześnie z kontraktu menadżerskiego to następuje zbieg tytułów do ubezpieczeń. Czy w takim przypadku ma znaczenie to, który tytuł powstał najwcześniej? Zapoznaj się z interpretacją Zakładu w tej sprawie.

czytaj więcej »

ZUS w niedawno wydanej interpretacji indywidualnej przypomniał, że istnienie formalnie zawartej umowy o pracę między osobą prowadzącą działalność gospodarczą a małżonkiem tej osoby, wykonującym czynności pracownicze w faktycznych warunkach współpracy przy prowadzeniu działalności, powoduje objęcie małżonka ubezpieczeniami społecznymi z tytułu współpracy. Dowiedz się szczegółów.

czytaj więcej »

Jeżeli dłużnik składek ZUS przeniesie składniki swojego majątku na osobę trzecią, ZUS ma prawo egzekwować składki także i od tej osoby trzeciej, pod pewnym jednak warunkiem. Jakim? Sprawę badał i rozstrzygnął Sąd Najwyższy w wyroku z 14 września 2017 roku, sygn. akt VCSK 664/16. Dowiedz się, jakie jest stanowisko sądu.

czytaj więcej »

Pytanie: Naszpracownik, zgodnie z zawartą umową, będzie od 1 grudnia br.świadczył pracę we własnym mieszkaniu, wykorzystując w tym celu swój prywatny laptop oraz łącze internetowe. Z tego tytułu będziemy mu wypłacać ryczałt. Czy tego typu wypłaty powinniśmy oskładkować?

czytaj więcej »

Pytanie: Na podstawie umowy pracownik użytkuje do celów służbowych samochód będący naszą własnością. Z uwagi na awarię samochodu prywatnego wystąpił on z wnioskiem o umożliwienie skorzystania z pojazdu służbowego na kilkudniowy wyjazd urlopowy w okresie świątecznym. Chcemy na to wyrazić zgodę. Wiemy, że świadczenie takie będzie podlegało oskładkowaniu. Jak jednak mamy ustalić kwotę, którą należy przyjąć z tego tytułu do podstawy wymiaru składek?

czytaj więcej »

Pytanie: Naszemu pracownikowi, który w 2017 roku ukończył 50 lat,wypłaciliśmy błędnie wynagrodzenie chorobowe tylko za pierwsze 14 dni dłuższej niezdolności do pracy. Za pozostałe dni objęte zwolnieniem otrzymał on od nas zasiłek chorobowy. Wiem, że skrócony okres pobierania wspomnianego wynagrodzenia obejmie tę osobę dopiero w przyszłym roku. Jak skorygować popełniony błąd?

czytaj więcej »

Pytanie: Z uwagi na postępowanie odwoławcze pracownikowi przyznano świadczenie rehabilitacyjne z wyrównaniem za okres trzechmiesięcy, którego będziemy płatnikiem. W jaki sposób rozpisać tę wypłatęw dokumentach ubezpieczeniowych?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik miał umowę o pracę na okres od 24 kwietnia 2017 r. do 18 listopada 2017 r. Kolejną umowę pracownik otrzymał na okres od 20 listopada 2017 r. do końca grudnia 2017 r. Między tymi umowami jest jednodniowa przerwa (19 listopada 2017 r.), która przypada na dzień wolny od pracy – niedzielę. Czy tego pracownika powinniśmy wyrejestrowywać z ubezpieczeń (w związku z upływem okresu na jaki została zawarta pierwsza umowa) i następnie ponownie go zarejestrować do ubezpieczeń od 20 listopada 2017?

czytaj więcej »

wiper-pixel