WYDANIE ONLINE

Często zdarza się, że w wyniku błędnego oświadczenia zleceniobiorcy, zleceniodawca dokonuje nieprawidłowego zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych. Skutkuje to powstaniem niedopłaty składek. W takiej sytuacji w razie kontroli ZUS zleceniodawca będzie miał obowiązek dokonania odpowiednich korekt dokumentów. W opracowaniu wyjaśniamy, jak powinno wyglądać oświadczenie składane przez zleceniobiorcę oraz co powinien zrobić zleceniodawca w przypadku, gdy okaże się, że zostało ono wypełnione błędnie.

czytaj więcej »

Przepis, zgodnie z którym korzystanie z urlopu wychowawczego przed rokiem 1999 r. jest traktowane – na potrzeby ustalenia wysokości kapitału początkowego – jako okres składkowy, został uznany za zgodny z ustawą zasadniczą. Sprawdź, co jeszcze oceniał Trybunał Konstytucyjny.

czytaj więcej »

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał komunikat w sprawie ustalania podstawy wymiaru zasiłków nauczycielom i pracownikom zatrudnionym do 31 sierpnia 2017 r. w gimnazjach, a kontynuującym zatrudnienie w szkole podstawowej lub średniej. Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

Wejście w życie reformy emerytalnej bis, obniżającej wiek emerytalny do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn równocześnie spowodowało istotne przesunięcia w okresie ochrony przedemerytalnej. Upewnijmy się jakie.

czytaj więcej »

Od nowego roku ma wejść w życie nowelizacja rozporządzenia resortu pracy w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów*. Dowiedz się co jest przyczyną zmian.

czytaj więcej »

Z tytułu świadczenia usług na podstawie umowy zlecenia zawartej z pracownikiem ubezpieczenia emerytalne i rentowe mają charakter dobrowolny, jeżeli podstawa wymiaru na ubezpieczenia społeczne z tytułu stosunku pracy, w przeliczeniu na okres miesiąca, wynosi co najmniej tyle, ile minimalne wynagrodzenie za pracę. Jak należy rozliczyć wobec ZUS umowy w przypadku zaistnienia zbiegu umowy o pracę i umowy zlecenia wykonywanej na rzecz innego podmiotu niż własny pracodawca? Sprawdź, co na ten temat sądzi ZUS.

czytaj więcej »

W 2018 roku mają zacząć funkcjonować Pracownicze Plany Kapitałowe. Początkowo obowiązek ich tworzenia obejmie firmy zatrudniające co najmniej 250 pracowników, a następnie będzie sukcesywnie rozszerzany na mniejsze, zatrudniające powyżej 19 osób. PPK stanowić mają uzupełnienie i wzmocnienie powszechnego systemu emerytalnego. Poznaj założenia.

czytaj więcej »

Wiele firm przekazuje swym pracownikom karty przedpłacone albo bony żywieniowe. Kiedy należy wliczyć je do podstawy wymiaru składek, a kiedy podlegają one wyłączeniu? Poznaj istotne stanowisko ZUS w tej sprawie.

czytaj więcej »

Pytanie: Dlaczego nie można dokonać korekty dokumentu ZUS ZUA zleceniobiorcy, otrzymując taką informację: „Wskazane ubezpieczenia niezgodne z danymi zapisanymi na koncie w ZUS. Zmień dane o ubezpieczeniach w dokumencie lub zgłoś ubezpieczonego do właściwych ubezpieczeń”. Zleceniobiorca został zgłoszony do ubezpieczeń od 16 sierpnia 2017, a winien być zgłoszony od 14 sierpnia 2017 . Stąd ta korekta.

czytaj więcej »

Pytanie: Według informacji internetowych zamieszczanych przez ZUS, ocenia on, jak płatnicy składek wywiązują się z obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych. Mamy przed sobą kontrolę z ZUS. Prosimy o informację : co inspektor ZUS na pewno skontroluje?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownikowi 2 grudnia 2016 r. została wypłacona nagroda jubileuszowa. W październiku 2017 r. pracownik uzupełnił dokumenty o pracę we własnym gospodarstwie rolnym. W związku z tym nabył prawo do nagrody wyższego stopnia. Czy od naliczonej i wypłaconej nagrody należy naliczyć i potrącić składki ZUS?

czytaj więcej »

Pytanie: Źle ustaliliśmy okres 33 dni, przez które przysługuje wynagrodzenie chorobowe, w związku z czym zostało ono wypłacone za dwa dni dłużej, niż powinno. Jak skorygować ten błąd? Jesteśmy uprawnieni do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik jest zatrudniony na umowę o pracę do 31 października2017 r. Od listopada mamy podpisać z nim kontrakt menedżerski, z tytułu którego zostanie zgłoszony do ubezpieczeń społecznych z kodem właściwymdla umów zlecenia. Czy jeśli ubezpieczony zachoruje w grudniu, to będzie miał prawo do świadczeń chorobowych? Czy okres wyczekiwania dla niego wynosi 90 dni, tak jak dla umów o świadczenie usług? Odprowadzamy i będziemy odprowadzać za ubezpieczonego składkę chorobową.

czytaj więcej »

wiper-pixel