WYDANIE ONLINE

Od 1 października 2017 r. przy ustalaniu prawa do renty lekarz orzecznik albo komisja lekarska ZUS będą w dalszym ciągu stosować generalną zasadę, zgodnie z którą jeżeli osobie uprawnionej do renty z tytułu niezdolności do pracy przez okres co najmniej ostatnich 5 lat poprzedzających dzień badania lekarskiego brakuje mniej niż 5 lat do osiągnięcia wieku emerytalnego (liczonego do obniżonego wieku, tj. 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), w przypadku dalszego stwierdzenia niezdolności do pracy orzekana będzie niezdolność do pracy na okres do dnia osiągnięcia tego wieku. Poznajmy obowiązujące zasady.

czytaj więcej »

Za współpracujących krewnych - pracowników, przedsiębiorca od 5 września br. ma obowiązek uiszczania składek na FGŚP. To konsekwencje nowelizacji przepisów. Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

Zdaniem organów skarbowych polisa opłacona ze środków pracodawcy stanowi dodatkowy przychód pracownika. Czy to ma zastosowanie także do stażystów? Zapoznaj się z najnowszym stanowiskiem ZUS w tej sprawie.

czytaj więcej »

Płatnik składek od nowego roku będzie opłacał należności składkowe na pojedynczy– określony indywidualnie – numer rachunku bankowego. To ZUS zajmie się podziałemwpłat między poszczególne fundusze. Takie zasady przewiduje projekt rozporządzeniaRady Ministrów z 5 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybupostępowania w sprawach rozliczania składek, do których jest zobowiązany ZakładUbezpieczeń Społecznych*.

czytaj więcej »

Przepisy nie precyzują początku i końca drogi do pracy lub z pracy. A ma to istotne znaczenie, gdyż może decydować o wysokości świadczeń przysługujących pracownikowi na skutek zaistniałego wypadku, który wydarzy się poza miejscem zatrudnienia. Sprawdź zastosowanie w praktyce obowiązujących przepisów i ich najnowsze interpretacje.

czytaj więcej »

Obowiązujące przepisy wykluczają możliwość sztucznego zawyżania podstawywymiaru składek w przypadku pracowników świadczących pracę za granicą, osiągających przychody w kwocie równej lub niższej niż przeciętne wynagrodzenie. Nie rozwiązuje to jednak wszystkich problemów związanych z ustalaniem podstawy składek za okres oddelegowania. Wielu Czytelników zadaje pytania: jak należy interpretować przepisy w przypadku pracowników, którzy świadczą pracę za granicą jedynie przez część miesiąca? Koniecznie zapoznaj się ze stanowiskiem eksperta.

czytaj więcej »

Pytanie: Do końca września tego roku zatrudnialiśmy pracownika na ¾ etatu. Podwładny zgłosił swoją rodzinę do ubezpieczenia zdrowotnego. Od 1 października pracownik przeszedł na ¼ etatu i zatrudnił się w pełnym wymiarze czasu pracy w innym zakładzie, w którym prawdopodobnie też zgłosił swą rodzinę do tego ubezpieczenia. Czy pracownik mógł podwójnie zgłosić członków rodziny do omawianego ubezpieczenia? Czy też powinniśmy wymagać od zatrudnionego, by zgłosił wniosek o wyrejestrowanie przez jednego z pracodawców?

czytaj więcej »

Pytanie: Od listopadaniektórym pracownikom chcemy przyznać ryczałty na jazdy lokalne.Wiemy, że są one wyłączone z podstawy wymiaru składek. Jakie dokumenty musimy posiadać, żeby skorzystać z tego zwolnienia i by go nie zakwestionował ZUS w trakcie kontroli?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica od 7 sierpnia 2017 r. przebywa na urlopie wychowawczym. Do 4 sierpnia wykorzystywała zaległy urlop wypoczynkowy. Urlop rodzicielski skończył się jej zaś 31 maja 2017 r. Przez wcześniejsze cztery lata przebywała na przemian na zasiłku chorobowym, macierzyńskim i rodzicielskim, ponieważ w tym czasie urodziła troje dzieci. Mamy wątpliwości, czy przyjęliśmy właściwą podstawę wymiaru składek dla tej pracownicy, korzystającej aktualnie z urlopu wychowawczego. Prosimy o podpowiedź, jak należało to prawidłowo ustalić.

czytaj więcej »

Pytanie: We wrześniupracownik wystąpił z wnioskiem o wypłacenie zaliczki napoczet przyszłego wynagrodzenia. Kiedy powinniśmyodprowadzić od niej składki : czy w miesiącu jej wypłaty, czyteż w miesiącu wypłaty zaliczkowanego wynagrodzenia?

czytaj więcej »

Pytanie: Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na wątpliwości dotyczące rozliczenia zwolnienia lekarskiego pracownika zatrudnionego od 5 lipca 2017 roku. Zwolnienie obejmuje okres od 11 do 28 sierpnia 2017 roku. Pracownik ten nie przepracował pełnego miesiąca kalendarzowego, równocześnie upłynęło jednak 30 dni podlegania pod ubezpieczenie, jak należy postąpić w tym przypadku rozliczając zwolnienie ?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica w trakcie urlopu wychowawczego zaszła w drugąciążę i około 4. miesiąca ciąży poroniła. Czy w takim wypadku należy jejsię zasiłek macierzyński? Jeśli tak, to w jakim wymiarze? Jakie dokumentysą niezbędne do wypłaty takiego zasiłku? I drugie pytanie: czy urlop wychowawczy można przerwać zwolnieniem lekarskim związanym z kolejnąciążą?

czytaj więcej »

wiper-pixel