WYDANIE ONLINE

Emerytura bez względu na wiek dla nauczycieli (słynne NE) urodzonych po 31 grudnia 1948 r., a przed 1 stycznia 1969 r.- emerytura dla nielicznych, czyli dla kogo? Przeczytaj koniecznie, by nie przeoczyć przysługującego świadczenia.

czytaj więcej »

ZUS poinformował zmianie formularza „Zaświadczenia o stanie zdrowia dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego”, wydawanego przez lekarza prowadzącego leczenie. Obecnie obowiązuje druk N-9. Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

Jak rozliczyć przedsiębiorcę, który zatrudnił nieodpłatnie na podstawie umowy zlecenia swego małżonka? Czy należy odprowadzić za niego składki ZUS tak jak za osobę współpracującą ? Dowiedz się, jakie stanowisko prezentuje ZUS w tej sprawie.

czytaj więcej »

Czy od wartości zegarków, wręczanych pracownikom z tytułu nagrody jubileuszowej należy odprowadzić składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne? Sprawdź, jakie jest stanowisko ZUS w tej sprawie.

czytaj więcej »

Okresy zatrudnienia za granicą podlegają zaliczeniu do okresu uprawniającego do emerytury, od wykazania którego zależy prawo do świadczenia emerytalnego. Przez likwidację pracodawcy należy rozumieć także likwidację zakładu pracy spowodowaną śmiercią pracodawcy będącego osobą fizyczną. Taką opinię wyraził Sąd Najwyższy w wyroku z 20 czerwca 2017 r., sygn. akt I UK 282/16. Zapoznaj się z uzasadnieniem sądu. (I)Wniosek bezrobotnej o świadczenie przedemerytalne po utracie pracy.

czytaj więcej »

Sprawy o zaniechanie żądania zwrotu na rzecz ZUS nienależnie pobranych świadczeń chorobowych powinny być rozpoznawane w I instancji przez sąd okręgowy. Pomyłkowe rozpoznanie takiej sprawy przez sąd rejonowy skutkuje nieważnością postępowania. Sąd Najwyższy podjął w tej materii uchwałę. Dowiedz się szczegółów.

czytaj więcej »

W jakim przypadku firma, która zwarła z osobą fizyczną umowę o świadczenie usług zarządzania opłaca za taką osobę składki na ubezpieczenia społeczne? Poznaj najnowszą interpretację ZUS w tej sprawie.

czytaj więcej »

Pytanie: Jeden z naszych członków Rady Nadzorczej zatrudniony w innym zakładzie na podstawie umowy o pracę w chwili obecnej przez kilka miesięcy przebywa na urlopie bezpłatnym. Z tytułu zasiadania w RN otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 3000 zł brutto miesięcznie. Od tego wynagrodzenia zakład odprowadza wszystkie składki ZUS. Osoba ta wykonuje również w innej firmie umowę zlecenia. Czy otrzymując wynagrodzenie w RN w kwocie 3000 zł brutto miesięcznie ,od umowy zlecenia w innym zakładzie należy potrącać wszystkie składki czy tylko składkę zdrowotną ? Czy są limity poza którymi można od umów zlecenia nie naliczać pełnych składek tylko składkę zdrowotną i czy zatrudnienie w RN i umowa zlecenia liczą się do ciągłości pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Od 1 lipcaprzyznaliśmy naszemu pracownikowi dodatek funkcyjny w stałej miesięcznej kwocie wynoszącej 600 zł. Czy powinniśmy uwzględnić go w podstawie wymiaru składek?

czytaj więcej »

Pytanie: Jeden z naszych pracowników wygrał sprawę w sądzie i musimy wypłacić mu wynagrodzenie za godziny nadliczbowe przepracowane w roku ubiegłym wraz z odsetkami. Czy od wypłaconej kwoty powinniśmy naliczyć składki?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy należy wysyłać do ZUS zawiadomienie/ dokumentację dotyczącą wypadku w drodze do pracy, z pracy lub wypadku w pracy. czy uzależnia to wysokość zasiłku 100%?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy zleceniodawca może rozwiązać umowę zlecenia ze zleceniobiorcą przebywającym na zwolnieniu lekarskim? Zleceniobiorca jest zgłoszony do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, minął okres 90 dni wyczekiwania i a zleceniodawca wypłacił mu tyt. poprzedniego zwolnienia lekarskiego zasiłek chorobowy. Czy w przypadku rozwiązania umowy zlecenia wypłatę zasiłku chorobowego przejmie ZUS?

czytaj więcej »

Pytanie: Inspektor kontroli ZUS zakwestionował zawartą umowę o dzieło na kwotę brutto 841 zł, uznając ja za umowę zlecenia. W tej sytuacji muszę dokonać przekwalifikowania umowy. Pracownik już nie pracuje. Muszę mu wystawić PIT -8C. Mam wątpliwości, które składki powinnam wykazać w tym dokumencie i jako jaki składnik mam to wykazać w programie kadrowo płacowym ?? Czy ma to być składnik opodatkowany? W całości ja jako firma pokrywam składki za pracownika i za siebie. nNe będę się domagać zwrotu należności ZUS od pracownika. Jak mam zatem sporządzić pismo do pracownika, które muszę mu wysłać razem z PIT-8C?

czytaj więcej »

Pytanie: W naszej firmie w regulaminie wynagradzania znajduje się zapis,że kierownicy działów mogą przyznać pracownikom nagrody szczególneza wykonanie dodatkowych zleconych zadań. Czy nagrodę taką należyuwzględnić w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych?

czytaj więcej »

wiper-pixel