WYDANIE ONLINE

Świadczenia z ubezpieczeń społecznych są wolne od egzekucji i potrąceń w części odpowiadającej 75% kwoty najniższej emerytury lub renty – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi. Nowe przepisy stosujemy nie tylko do postępowań wszczynanych począwszy od 1 lipca 2017 r., ale również do zobowiązań istniejących w tym dniu.

czytaj więcej »

Firmy, które zamierzają korzystać z outsourcingu pracowniczego powinny zwrócić szczególną uwagę na skutki zawierania tego rodzaju umów. Dlaczego? Sprawdź stanowisko Zakładu w tej sprawie.

czytaj więcej »

Przedsiębiorca rozpoczął działalność gospodarczą i chciałby opłacać składki ZUS w ulgowej wysokości. Czy ma do tego prawo, jeżeli zamierza wykonywać usługi na rzecz swego byłego zagranicznego pracodawcy? Sprawdź, co na ten temat sądzi ZUS w niedawno wydanej interpretacji.

czytaj więcej »

Na jakiej podstawie pracownik może uzyskać od pracodawcy jednorazowe odszkodowanie zamiast zasądzonej wcześniej renty cywilnej? Poznaj najnowsze orzeczenie Sądu Najwyższego dotyczące jej kwestii i zapoznaj się ze wskazówkami eksperta.

czytaj więcej »

Zdarza się, że pracodawca zawrze umowę z inną firmą, która zatrudnia jego pracowników lub współpracuje z nimi jako osobami prowadzącymi działalność gospodarczą. Jeżeli na podstawie tej umowy pracownicy ponownie będą wykonywać usługi na rzecz swojego pracodawcy to czy ona ma obowiązek opłacić składki także za „pozaetatowe” usługi własnych pracowników ?Poznaj najnowsze stanowisko Sądu Najwyższego w tej sprawie.

czytaj więcej »

Firma zatrudniająca zleceniobiorcę rozwiązała z nim wcześniej umowę zlecenie za porozumieniem stron. W treści porozumienia zawarła zapis, w którym zobowiązała się do wypłaty odszkodowania. Czy od wypłaconej kwoty ma obowiązek opłacić składki ubezpieczeniowe? Przeczytaj co o tym sądzi ZUS w wydanej w maju interpretacji.

czytaj więcej »

Pytanie: W jednostce samorządowej będą przeprowadzane awanse nauczycieli co zrodziło obowiązek zatrudnienia w formie umowy zlecenia ekspertów. Jednym z ekspertów ma być duchowny ( proboszcz ) parafii, który nie jest nigdzie zatrudniony. Jak prawidłowo ustalić obowiązek opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne ? A drugie pytanie brzmi: jak powinno wyglądać oświadczenie duchownego dołączone do umowy zlecenia by jednoznacznie wynikał obowiązek bądź brak obowiązku objęcia go ubezpieczeniem społecznym?

czytaj więcej »

Pytanie: ZUS nakazał nam uregulować niedopłatę z tytułu nieprawidłowo naliczonych składek wraz z odsetkami za zwłokę oraz nałożył na nas opłatę dodatkową w wysokości 50% nieopłaconych składek. Czy możemy być dwukrotnie ukarani za te same błędy?

czytaj więcej »

Pytanie: Jedna z naszych pracownic, przebywając na urlopie wychowawczym, w czerwcu urodziłakolejne dziecko. Jakim ubezpieczeniom będzie podlegała?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica w ciąży choruje od 5 do 23 czerwca br. i prawdopodobnie pozostanie na zwolnieniu do dnia urodzenia dziecka. W czerwcu nabyła prawo do dodatku stażowego, który przysługuje za okres pobierania wynagrodzenia za pracę. Czy należy go ująć w podstawie zasiłku (wynagrodzenia) chorobowego a później macierzyńskiego?

czytaj więcej »

Pytanie: Po trzech tygodniach od zakończenia poprzedniej niezdolności dopracy pracownik przedstawił drugie zwolnienie lekarskie. Podejrzewamy,że obie niezdolności spowodowane są tą samą chorobą, chociaż na zwolnieniunie ma wpisanego kodu A. Czy mamy otworzyć nowy okres zasiłkowy,czy tę chorobę liczyć do wcześniejszego okresu zasiłkowego?

czytaj więcej »

Pytanie: W latach 2001–2005 pracownik zatrudniony był jako ratownik medycznyw zespole wyjazdowym w pełnym wymiarze czasu pracy, a następniew niepełnym wymiarze czasu pracy do 2016 roku. Poprzedni pracodawcanie zaliczył mu okresu od 2001 roku do 2005 roku jako pracy w szczególnychwarunkach. Uzasadniał to tym, że ustawa o emeryturach pomostowychzaczęła obowiązywać od 2009 roku, a we wcześniejszych przepisach nie ma stanowiska pracy ratownika medycznego. Gdy zaczęła obowiązywać ustawa o emeryturach pomostowych, to pracownik był już zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy. Czy ten pracodawca ma rację?

czytaj więcej »

wiper-pixel