WYDANIE ONLINE

Podstawę wymiaru zasiłku (wynagrodzenia chorobowego) przysługującego ubezpieczonemu będącemu pracownikiem stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, po pomniejszeniu o potrącone z tego wynagrodzenia składki na ubezpieczenia społeczne. To czytelna zasada, ale sytuacja z ustaleniem podstawy świadczenia często komplikuje się, o czym świadczą przedstawione poniżej problemy i wątpliwości płatników. Koniecznie przeczytaj i skorzystaj z podpowiedzi.

czytaj więcej »

Państwowa Inspekcja Pracy uważa, że kierowcom zatrudnionym w transporcie międzynarodowym należy naliczać i wypłacać diety oraz ryczałty. Co ze składkami od wypłacanych świadczeń? Sprawdź, co na ten temat sądzi ZUS.

czytaj więcej »

Spółka podpisała z prezesem firmy umowę o świadczenie usług w zakresie zarządzania. Osoba ta jest na emeryturze i nie prowadzi działalności. Czy należy ją zgłosić do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych? Sprawdź, jak na ten temat wypowiedział się ZUS w niedawno wydanej interpretacji indywidualnej.

czytaj więcej »

Współfinansowanie z pracownikami świadczeń pozapłacowych często rodzi wątpliwości czy należy odprowadzać składki ZUS od wartości przychodu, uzyskiwanego przez pracownika. Ostatnio w kwestii oskładkowania udostępnianych pracownikom kart medycznych i multisport wypowiedział się ZUS. Koniecznie poznaj jego stanowisko.

czytaj więcej »

W poprzednim numerze jedynie wspomnieliśmy o zmianach w przepisach dotyczących wystawiania e-zwolnień lekarskich. Aktualnie wiadomo, że od 1 grudnia 2017 r. pojawi się nowy tryb uwierzytelniania ZLA wystawianych w formie elektronicznej. Nowe przepisy – ostatecznie o pół roku – wydłużą również okres stosowania papierowych zwolnień lekarskich. Poznaj konkretne rozwiązania.

czytaj więcej »

Jeżeli pracownik jest emerytem wojskowym, ale po zwolnieniu ze służby przepracował wiele lat w „cywilu” i obecnie wybiera się na emeryturę z ZUS, można mieć wątpliwości, czy należy mu wypłacić odprawę emerytalną. Poznaj stanowisko Sądu Najwyższego.

czytaj więcej »

25 marca 2017 r. w życie weszła nowelizacja rozporządzenia MEN w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy ze skutkiem od 1 stycznia 2017 roku. Nowelizacja podwyższyła kwoty minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Dotyczy to wszystkich składników pensji, jak i innych świadczeń obliczanych na jej podstawie. Czy w związku z tym nauczycielom przebywającym od zeszłego roku na urlopach rodzicielskich należy przeliczyć podstawę wymiaru zasiłku? – pytają płatnicy. Szczegóły poniżej.

czytaj więcej »

Od 1 czerwca 2017 roku na skutek nowelizacji ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych zmieniono m.in. przepisy dotyczące możliwości przedłużenia do dnia porodu umowy zawartej z pracownicą w ciąży. Zapoznaj się z nowelizacją.

czytaj więcej »

Pytanie: W naszym zakładzie w lipcu jest organizowana dla wszystkich pracowników zagraniczna wycieczka finansowana z ZFŚS. Na tę okoliczność dla jej uczestników będzie wykupiona m.in. polisa ubezpieczeniowa. Czy wobec tego pracownik, który weźmie udział w wycieczce, uzyska przychód podlegający opodatkowaniu i oskładkowaniu?

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka w celu zmniejszenia wskaźnika absencji chorobowej swoich pracowników finansuje im pakiety medyczne (o wartości 100 zł miesięcznie za osobę), które obejmują zarówno profilaktyczną opiekę zdrowotną (medycyna pracy), jak i pozostałe świadczenia. Koszt profilaktyki z zakresu medycyny pracy w abonamencie wynosi 30 zł, natomiast pozostałe świadczenia zostały wycenione na 70 zł. Pakietów nie współfinansują pracownicy, zatem kwota 70 zł podlega oskładkowaniu. Jedna z pracownic spółki od 21 maja przebywa na urlopie macierzyńskim. Jak rozliczyć przysługujące jej świadczenia medyczne?

czytaj więcej »

Pytanie: Kobieta -przedsiębiorca, którą rozliczam, opłaca składki od preferencyjnej podstawy i dodatkowo od czerwca wykonuje umowę zlecenia, nie związaną z przedmiotem prowadzonej działalności. Jest w ciążyi zależy jej na tym, aby – jeżeli jest taka możliwość – były za nią opłacaneskładki z dwóch tytułów. Czy taka sytuacja jest dopuszczalna?

czytaj więcej »

Pytanie: Zleceniobiorca (rozliczany godzinowo) objęty jest dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. W trakcie trwania umowy zlecenia uległ wypadkowi. Przebywa na miesięcznym zwolnieniu lekarskim, nie mając wypracowanych żadnych godzin. Czy w takiej sytuacji powinniśmy go wyrejestrować z ZUS na czas trwania zwolnienia chorobowego, czy też pomimo braku przychodu ma być wykazywany w raportach miesięcznych? Dodam, że zleceniobiorcy nie minął jeszcze okres wyczekiwania (90 dni).

czytaj więcej »

Pytanie: Pracodawca z przyczyn przez niego niezawinionych ( brak jasności sprawy, oraz czekając na odpowiedź z ZUS) w lutym, marcu, kwietniu i maju 2017 roku nie wypłacił pracownikowi zasiłku i świadczenia rehabilitacyjnego i rozliczył go w ZUS z kodem 151. Z chwilą otrzymania decyzji z ZUS 20 czerwca 2017 roku pracodawca wypłacił zasiłek i świadczenie rehabilitacyjne i rozliczył pracownika za wyżej wspomniany okres z kodem 313 i 321. Czy wypłacając zaległe świadczenia w czerwcu pracodawca musi dokonać korekt w rozliczeniach za miesiące od lutego do maja?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik za pierwsze kilka dni zwolnienia lekarskiego nienabył prawa do wynagrodzenia chorobowego, ponieważ przypadały onena okres wyczekiwania. Jak obliczyć wspomniane wynagrodzenie za pozostały okres objęty zwolnieniem oraz jak je wykazać w dokumentachubezpieczeniowych?

czytaj więcej »

Pytanie: Jeden z naszych pracowników przebywający obecnie na zwolnieniu lekarskim otrzymuje także wynagrodzenie za dyżury. Czy powinniśmy je uwzględnić w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego, a jeżeli tak, to w jakiej wysokości?

czytaj więcej »

wiper-pixel