WYDANIE ONLINE

Wiele osób, w tym bardzo duża grupa nauczycieli, po 2008 roku utraciło możliwość skorzystania z wcześniejszej emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze. Jednak ustawodawca nie zapomniał o osobach, które wykonywały pracę szczególną, a niestety nie spełnili warunków, aby nabyć uprawnienia emerytalne, bo byli w dniu wejścia w życie ustawy po prostu za młodzi. Osobom takim za tę pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze przysługuje rekompensata pieniężna. Sprawdźmy szczegóły uregulowań.

czytaj więcej »

Do świadczenia rehabilitacyjnego nie ma prawa osoba uprawniona do emerytury nawet wówczas, gdy zawiesiła pobieranie świadczenia z powodu kontynuowania zatrudnienia. Na ten temat wypowiedział się Trybunał Konstytucyjny w jednym z ostatnio wydanych wyroków. Sprawdź szczegóły orzeczenia.

czytaj więcej »

Senat przyjął* bez poprawek zmiany, ułatwiające wystawianie elektronicznych zwolnień lekarskich. Od połowy 2018 r. zastąpią one całkowicie zwolnienia na drukach papierowych. Przeczytaj czego konkretnie będzie dotyczył nowy sposób uwierzytelniania.

czytaj więcej »

Jeżeli w jednym miesiącu pracownik choruje i pobiera zasiłek pracodawca obniża składkę zdrowotną do wysokości zaliczki na PIT w tej części, którą oblicza się od przychodu stanowiącego podstawę wymiaru składki. Czy należy liczyć oddzielnie składkę zdrowotną i zaliczki podatkowe od wynagrodzenia za pracę i świadczenia chorobowego, czy można zsumować przychody? Upewnij się, co o tym sądzi ZUS i jakie stanowisko w tej sprawie prezentuje Sąd Najwyższy.

czytaj więcej »

Ustalenia dotyczące możliwości objęcia ubezpieczeniami społecznymi w innym kraju UE, dokonane przez obcą instytucję ubezpieczeniową są dla ZUS i sądów polskich wiążące. Czy zainteresowany ubezpieczony może je kwestionować w Polsce, czy przed sądami lub organami innego państwa UE? Sprawdź szczegóły orzeczenia SN.

czytaj więcej »

Od 18 kwietnia br. obowiązują zmienione zasady weryfikacji decyzji emerytalno-rentowych ZUS. Nowe przepisy ściśle określiły katalog sytuacji, w których organ rentowy może podważyć wcześniej wydaną decyzję oraz wskazują maksymalne okresy czasu, w których Zakład może wydać decyzję zmieniającą. Aktualnie jest 6 podstaw do weryfikacji przez ZUS decyzji emerytalno – rentowej. Warto je poznać.

czytaj więcej »

Czy osoba bezrobotna ma prawo do świadczenia przedemerytalnego, jeżeli po przerwie w statusie bezrobotnego ponownie się zarejestruje i w sposób nieprzerwany będzie pobierać stosowne świadczenia dla bezrobotnych (np. zasiłek) przez wskazany w ustawie o świadczeniach przedemerytalnych okres 180 dni, a także spełnia pozostałe warunki ustawowe (wiek, staż pracy, przyczyna zwolnienia leżąca po stronie pracodawcy)? Czy długość przerwy ma w tym wypadku znaczenie prawne,? Czy pierwotna przyczyna zwolnienia nadal pozostaje istotna prawnie? Upewnij się co na ten temat mówi ZUS a co Sąd Najwyższy.

czytaj więcej »

Pytanie: Opłacaliśmy składki na Fundusz Emerytur Pomostowych za pracownika,który przekroczył roczną kwotę graniczną. Jak skorygować ten błąd,jeżeli wspomnianych składek nie wykazujemy w raportach imiennych?

czytaj więcej »

Pytanie: Nasz pracownik zatrudniony na 1/4 etatu nie złożył oświadczeniaw sprawie innych źródeł przychodu. Stwierdził, że nie ma takiego obowiązku.Nie możemy więc ustalić obowiązku ubezpieczeń. Czy musimy naliczaćskładki na Fundusz Pracy? Co w takiej sytuacji powinniśmy zrobić?

czytaj więcej »

Pytanie: W lutym ubiegłego roku omyłkowo nie złożyliśmy raportu ZUS RCA za pracownika, który pobierał wynagrodzenie chorobowe. Jak skorygować ten błąd?

czytaj więcej »

Pytanie: W ubiegłym roku pracownik przekroczył roczną kwotę granicznąskładek emerytalno-rentowych, w związku z czym zaprzestaliśmy ichopłacania. Obecnie jest on na zwolnieniu lekarskim. Jak obliczyć podstawęwynagrodzenia chorobowego, jeżeli przy obliczeniach będą brane pod uwagęm.in. miesiące, w których składek nie odprowadzaliśmy?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik zmarł 5 maja 2017 roku. Wynagrodzenie za kwiecień miał otrzymać 10 maja. Jak należy wypłacić wynagrodzenie za kwiecień, który cały przepracował tj. czy ma być oskładkowane i opodatkowane? Pracownik zostawił żonę i niepełnosprawne w stopniu znacznym 26 letnie dziecko. Jak ustalić ilość osób do odprawy pośmiertnej jeżeli to dziecko pobiera rentę socjalną?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica, która miała wrócić do pracy z rocznego urlopuwychowawczego, otrzymała zwolnienie lekarskie obejmujące okres przypadającybezpośrednio po tym urlopie. Jakie świadczenie powinniśmy jejwypłacić, wynagrodzenie chorobowe czy też zasiłek chorobowy, i jak liczyćpodstawę wymiaru świadczenia?

czytaj więcej »

wiper-pixel