WYDANIE ONLINE

Jeśli pracownik wybiera się na urlop wychowawczy, jego sytuacja ubezpieczeniowa ulega zmianie. Nie podlega on bowiem ubezpieczeniom z tytułu stosunku pracy, ale z racji przebywania na urlopie wychowawczym, będącym odrębnym tytułem do ubezpieczeń. Warto zatem przypomnieć, na przykładach z praktyki, jak poprawnie ustalić podstawę wymiaru składek takiemu pracownikowi.

czytaj więcej »

Pytanie: Jak poprawnie wyliczyć świadczenie rehabilitacyjne, jeżeli pracownikowi przyznano świadczenie w roku 20 kwietnia 2016 r.? Czy kwota świadczenia w 2017 roku powinna być zwiększona skoro zmieniło się wynagrodzenie minimalne?

czytaj więcej »

Przedsiębiorcy, podlegający ubezpieczeniu rolniczemu (KRUS) do 2 maja muszą opłacić obowiązkową składkę na ubezpieczenia : wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w kwocie 42 zł, za II kwartał bieżącego roku. Osoby opłacające składkę w ograniczonym zakresie, zapłacą 14 zł ( 1/3 całej składki, czyli 42 zł).

czytaj więcej »

Zasady dofinansowania dla płatników składek w ramach prewencji wypadkowej ma w przyszłości określać ustawa. Rokrocznie o wyborze projektów objętych dofinansowaniem zdecyduje ZUS po przeprowadzeniu konkursu. To projektowane zmiany ustawy wypadkowej. Warto poznać szczegóły projektu.

czytaj więcej »

Jeżeli zgromadzenie wspólników spółki podjęło uchwałę o wynagrodzeniu prezesa zarządu i przyznało mu je na podstawie aktu notarialnego, można mieć wątpliwości czy świadczenie to stanowi tytuł do ubezpieczeń. Rozwiewa je najnowsza interpretacja ZUS. Koniecznie przeczytaj.

czytaj więcej »

Jeżeli emeryt prowadzi przedszkole lub szkołę a jego wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji dyrektora jest finansowane z dotacji, osoba, która go rozlicza powinna sprawdzić, czy od takiej pensji trzeba odprowadzać składki. Traktują o tym najnowsze wyjaśnienia ZUS.

czytaj więcej »

Czy pracodawca musi opłacać za pracowników składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych, nawet wtedy, kiedy nie wykonują oni prac szczególnych w sposób ciągły? Zapoznaj się z najnowszą interpretacją ZUS i upewnij się kiedy masz obowiązek opłacania składek na FEP.

czytaj więcej »

Sąd Okręgowy w Łodzi rozstrzygał sprawę pracownicy, której ZUS odmówił wypłaty świadczenia przedemerytalnego, powołując się na pozorność zawartej umowy o pracę. Sąd nie podzielił tego stanowiska podkreślając, że pozorność umowy ma charakter złożony, a dla oceny decydujące znaczenie ma zapotrzebowanie na pracę oraz faktyczne realizowanie zadań służbowych przez pracownika. Sprawdźmy szczegóły orzeczenia.

czytaj więcej »

Pytanie: Od 3 kwietniado 31 grudnia 2017 rokuzawarliśmy umowę zlecenia (z wynagrodzeniem 700 zł miesięcznie), z osobą prowadzącą gospodarstwo rolne, ubezpieczoną w KRUS. Czy osobę tę powinniśmy zgłosić do ZUS i odprowadzać za nią składki z tytułu zlecenia? Z jakim kodem wykazać tą osobę w programie Płatnik?

czytaj więcej »

Pytanie: Nasza pracownica wyszła za mąż i poprosiła nas o zmianę danych w kartotece pracownika : nazwiska i adresu zamieszkania. Na jakich drukach powinniśmy tego dokonać i w jakim terminie przesłać do ZUS?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica (zatrudniona od 2014 roku) jest obecnie w ciąży. Od 4 do 24 kwietnia 2017 roku choruje i prawdopodobnie będzie korzystała ze zwolnienia lekarskiego do dnia urodzenia dziecka. W kwietniu tego roku nabyła prawo do dodatku stażowego, który przysługuje za okres pobierania wynagrodzenia za pracę. Czy należy go ująć w podstawie zasiłku (wynagrodzenia) chorobowego a później macierzyńskiego?

czytaj więcej »

Pytanie: Za marzec 2017 roku wysłałam do ZUS komplet dokumentów:ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RZA i ZUS RSA. Okazało się, że w raporcie ZUSRCA podałam błędne kwoty podstawy wymiaru składek. Pobrałam kompletdokumentów z ZUS i na jego podstawie utworzyłam cały komplet korygujący.Skorygowałam błędne raporty ZUS RCA. Po dołączeniu dokumentówdo zestawu i weryfikacji zestawu program zgłosił błędy, które informowały,że są powtórzone pozycje raportów. W związku z tym dla poszczególnych typów raportów usunęłam powtarzające się pozycje. W raporcie ZUS RCA zostały tylko skorygowane pozycje. Po usunięciu powtarzających się pozycji raportów ZUS RZA i ZUS RSA weryfikacja wykazała błąd: „Brak bloków wielokrotnych”. Odłączyłam więc te dokumenty od zestawu. Tym razem weryfikacja zestawu wykazała kolejny błąd: „W Rejestrze znajdują się dokumenty rozliczeniowe, które powinny zostać dołączone do zestawu”. Jest to błąd krytyczny, więc nie mogę wysłać dokumentów. Dlaczego te błędy się pojawiły i co mam zrobić w tej sytuacji?

czytaj więcej »

wiper-pixel