WYDANIE ONLINE

Rozliczenie zleceniobiorcy przy wprowadzeniu od nowego roku minimalnej stawki za godzinę zlecenia, może w określonych sytuacjach budzić wątpliwości zleceniodawcy. Poniżej prezentujemy trzy wybrane problemy. Zapoznaj się z nimi, dzięki czemu łatwiej poprawnie naliczysz należność dla wykonawcy zlecenia w 2017 roku.

czytaj więcej »

Ministerstwo pracy chce uproszczenia sposobu opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Służyć ma temu wprowadzenie dla płatników indywidualnych rachunków, na które będą dokonywali tylko jednej wpłaty na wszystkie należności składkowe. To nie wszystkie zmiany.Poznaj szczegóły projektu.

czytaj więcej »

Kwota wolna od potrąceń sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne będzie wynosiła 75% najniższej emerytury lub renty. Czy dotyczyć to będzie także zbiegu egzekucji komorniczych? Warto sprawdzić.

czytaj więcej »

Rozliczasz przedsiębiorcę z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności? Sprawdź, czy po otrzymaniu zasiłku z ZUS osoba taka nadal będzie mogła opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości nieprzekraczającej należnej zaliczki na PIT. Poznaj stanowisko ZUS.

czytaj więcej »

Nie ma przeszkód, aby przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą podjął pracę najemną w innym kraju członkowskim UE. Jednak, w jakim państwie powinny być opłacane za niego składki, gdy okaże się, że praca będzie wykonywana tylko przez 12 godzin miesięcznie? Poznaj interpretację ZUS na ten temat i dowiedz się, gdzie będą należne składki.

czytaj więcej »

W przypadku gdy 30 listopada 2016 r. zgłosimy do ubezpieczenia chorobowego więcej niż 20 osób, w 2017 r. będziemy obliczali i wypłacali należne zatrudnionym osobom zasiłki: chorobowy, macierzyński, opiekuńczy, wyrównawczy oraz świadczenia rehabilitacyjnego. Zasiłki te powinniśmy wypłacać w przyjętym w firmie terminie wypłaty wynagrodzeń. Czy jednak utrzymamy status płatnika w nowym roku, jeśli zmieni się liczba ubezpieczonych po 30 listopada? Sprawdźmy.

czytaj więcej »

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, które opłacają składki od 30 % minimalnego wynagrodzenia będą miały obowiązek opłacania należności na ubezpieczenia społeczne za styczeń od wyższej podstawy. Do 31 grudnia 2016 r. obowiązująca ich minimalna podstawa wymiaru wynosi 555 zł, a od 1 stycznia 2017 roku podstawą tą jest 600 zł (2000 tys. zł x 30%). Przeczytaj,o ile zatem wzrosną zobowiązania wobec ZUS.

czytaj więcej »

Pracodawca, który przyjmie bezrobotnego, niemającego skończonych 30 lat, nawet przez rok będzie otrzymywał refundację kosztów jego zatrudnienia oraz składek ZUS od refundowanej kwoty. Musi jednak zatrudniać go przez co najmniej 12 miesięcy po zakończeniu refundacji. Umowy na refundację kosztów wynagrodzeń skierowanych młodych bezrobotnych można zawierać od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. Sprawdź, czego należy bezwzględnie unikać, by otrzymać wsparcie.

czytaj więcej »

Czy firma, którą rozliczasz zatrudnia pracowników w szczególnych w warunkach lub o szczególnym charakterze? Sprawdź, czy powinna opłacać za nich składki na FEP, w sytuacji kiedy pracują na ½ etatu i pobierają emeryturę. Poznaj najnowszą interpretację z ZUS w tej sprawie.

czytaj więcej »

Pytanie: Przedsiębiorca, którego rozliczam prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Ostatnio u mojego klienta ZUS przeprowadził kontrolę, w wyniku której wskazał następujące błędy: 1) Nadpłatę składki za FGŚP, ponieważ przedsiębiorca zatrudnia w firmie syna, córkę oraz synową i opłaca za nie od czasu podpisania umowy o pracę regularnie składki za FGŚP. Nikt z wymienionych nie pozostaje z nim we wspólnym gospodarstwie domowym. 2) Nadpłatę za FP, ponieważ w styczniu 2014 r. skończył 60 lat, do tej pory regularnie opłacał składki na FP i nie wiedział, że już opłacać nie musi. W związku z powyższym proszę o informację, jak skorygować powstałe błędy.

czytaj więcej »

Pytanie: Z jaką datą należy sporządzić ZUS ZWUA i ponowne ZUS ZUA (zmiana kodu z 01 10 00 na 01 10 10) w przypadku kiedy pracownik 19 października 2016 roku dostarczył decyzję o przyznaniu emerytury z dnia 2 września 2016 roku?

czytaj więcej »

Pytanie: Mamy wątpliwości, czy poprawnie naliczyliśmy naszej pracownicy okres zwolnienie z należności na FP i FGŚP. Pracownica w połowie marca 2016 roku powróciła z urlopu rodzicielskiego i bezpośrednio po nim, do końca maja, wykorzystywała urlop wypoczynkowy. W okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia br. korzystała z urlopu wychowawczego. W naszym zakładzie pracy wynagrodzenia wypłacane są 5. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługuje wynagrodzenie. Prosimy o informację jak powinniśmy ustalić zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP za tę pracownicę? Czy urlop wychowawczy stanowi przerwę w zwolnieniu, które należy kontynuować po powrocie pracownicy z tego urlopu?

czytaj więcej »

Pytanie: Nasza pracownica przebywa na urlopie rodzicielskim. Przysłała do naszej firmy zwolnienie lekarskie (zasiłek opiekuńczy) wystawione na dziecko. Czy takie zwolnienie uprawnia do przerwania urlopu rodzicielskiego na okres zasiłku opiekuńczego i tym samym odpowiednio (tzn. o okres pobierania zasiłku) wydłuża urlop rodzicielski? Czy w związku z tym musimy korygować dokumenty (wniosek o urlop rodzicielski), które złożyła pracownica?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik od kilku miesięcy pobiera zasiłek wyrównawczy. Okazało się, że od października ma on ustalone prawo do emerytury. Czy  wobec tego zasiłek wyrównawczy mu nadal przysługuje i mamy go wypłacać?

czytaj więcej »

Pytanie: Proszę o wyjaśnienie sposobu uzupełnienia wynagrodzenia do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Pracownik w miesiącu wliczanym do podstawy (21 dni roboczych × 8 godzin) otrzymał: wynagrodzenie zasadnicze godzinowe za 16 dni przepracowanych po 8 godz. (128 godz. × 12 zł = 1.536 zł), dodatek funkcyjny w stałej miesięcznej wysokości 300 zł (za ten miesiąc przyznany proporcjonalnie: 300 zł : 30 = 10 zł × 2 dni [choroba] = 20 zł; 300 zł – 20 zł = 280 zł), wynagrodzenie za 8 godzin nadliczbowych z dodatkiem 50% z przekroczenia dobowego (8 godz. × 14,56 zł = 116,48 zł) + (8 godz. × 6 zł = 48 zł) = 164,48 zł, wynagrodzenie za 3 dni urlopu wypoczynkowego w wysokości 372 zł oraz wynagrodzenie chorobowe za 2 dni, przypadające w dniach roboczych. W naszym zakładzie pracy po 14 dniach zwolnienia lekarskiego pracownik traci prawo do dodatku funkcyjnego. Jak ustalić nową podstawę wymiaru zasiłku chorobowego za ten miesiąc po wyłączeniu dodatku funkcyjnego, uwzględniając fakt, że wynagrodzenie za nadgodziny zawiera w sobie również dodatek funkcyjny?

czytaj więcej »

Pytanie: Od 1 września pracownikowi zmniejszyliśmy obowiązujący go wymiar czasu pracy – z pełnego etatu do połowy. W tym samym miesiącu pracownik stał się niezdolny do pracy, nabywając prawo do wynagrodzenia chorobowego. Jak należało ustalić wysokość tego świadczenia w przedstawionej sytuacji?

czytaj więcej »

wiper-pixel