WYDANIE ONLINE

W trakcie zatrudnienia pracownicy często zwracają się do swych pracodawców o zmianę określonych danych w kartotece pracownika. Dotyczy to takich danych jak: nazwisko, adres. Czasami też zachodzi konieczność zgłoszenia dziecka bądź innego członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego albo np. zgłoszenia niepełnosprawności pracownika lub rozpoczęcia pobierana przez niego renty albo emerytury. Na jakim druku powinniśmy dokonać zmiany nazwiska pracownika i w jakim terminie przesłać do ZUS? Jakie dokumenty przekazać, gdy zmianie ulegną inne dane bądź też pojawią się okoliczności mające wpływ na kartotekę pracownika w ZUS? Zachęcam do zapoznania się z poniższymi wskazówkami.

czytaj więcej »

Pytanie: Prosiłabym o wyjaśnienie kwestii związanej z refundacją kosztówza okulary korygujące do pracy przy komputerze. Pracownik, który maaktualne zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o tym, że musi używaćokularów do pracy przy komputerze, stwierdził, iż wzrok mu się pogorszyłi chciałby kupić nowe okulary. Czy refundacja kosztów za okulary możebyć zwolniona z podatku i składek na podstawie tego zaświadczenia, czy też konieczne jest nowe zaświadczenie? Dodam, że w firmie obowiązuje zarządzenie dotyczące bhp, z którego wynika, że pracownikowi przysługuje zwrot za okulary w sytuacji pogorszenia wzroku.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik korzystający z samochodu służbowego także do celówprywatnych był nieobecny w pracy przez kilkanaście dni z powodu choroby.Czy będzie miało to wpływ na kwotę przyjmowaną z tego tytułu do podstawywymiaru składek?

czytaj więcej »

Pytanie: Zatrudniamy pracownika na pół etatu z wynagrodzeniem 1.500 zł.Raz na kwartał wypłacamy mu nagrody kwartalne w wysokości wynagrodzeniamiesięcznego, tj. ok. 1.500 zł. Czy powinniśmy opłacać za niegoskładki na Fundusz Pracy? Wynagrodzenie wypłacone pracownikowiw przeliczeniu na miesiąc jest wyższe od minimalnego. Czy oznacza to, że składkę na Fundusz Pracy powinniśmy opłacać za każdy miesiąc?

czytaj więcej »

Pytanie: W naszej firmie zamiast refundacji pracownikom kosztówdojazdu do pracy np. w formiezakupu biletów, zorganizowania przez pracodawcę dowozu do zakładu pracy, zamierzamy pracownikom wypłacić ekwiwalent pieniężny. Czy od wypłacanej kwoty musimy odprowadzić składki?

czytaj więcej »

Pytanie: Do regulaminu wynagradzania chcemy wprowadzić zapis, że premia miesięczna nie ulega zmniejszeniu za okresy niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, natomiast za pozostałe okresy tak. Czy będzie miało to wpływ na sposób ustalania podstawy wymiaru składek oraz świadczeń chorobowych?

czytaj więcej »

Pytanie: Od 2005 roku nasz były pracownik pobiera rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy. We wrześniu 2016 r. ukończył podwyższony powszechny wiek emerytalny i w związku z tym ZUS przyznał mu emeryturę z urzędu. Wraz z decyzją o przyznaniu emerytury przysłano mu jednocześnie decyzje o ustaleniu kapitału początkowego. Nasz były podwładny zwrócił się do nas z pytaniem dlaczego w decyzji o przyznaniu renty ma ustalone, że przepracował 28 lat i 4 miesiące, natomiast w decyzji o ustaleniu kapitału początkowego ustalono mu staż pracy wynoszący 22 lata i 1 miesiąc. Skąd ta różnica? Czy ZUS popełnił błąd? Ponieważ pracownik chce się odwołać do sądu, bardzo prosimy o wyjaśnienie tej sprawy, by mógł się podeprzeć się stosownymi argumentami. Załączamy ksero dokumentów, jakie pracownik otrzymał z ZUS.

czytaj więcej »

Pracodawcy zatrudniający osoby wykonujące prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze często mają wątpliwości, czy muszą opłacać za nie składki na FEP , jeżeli osoby te wykonują pracę w niepełnym wymiarze godzin. Stanowisko ZUS jest jednoznaczne w tym zakresie. Pod koniec września potwierdziła je uchwała Sądu Najwyższego. Zapoznaj się z rozstrzygnięciami, a nie popadniesz w konflikt z ZUS.

czytaj więcej »

Od 1 października inaczej ustalamy podstawę wymiaru składek osób wykonujących pracę poza granicami Polski w ramach oddelegowania. W odniesieniu do pracowników oddelegowanych, którzy osiągają przychód niższy od prognozowanej przeciętnej płacy miesięcznej w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, podstawą wymiaru składek jest faktycznie uzyskiwany przychód. Nie mamy już do czynienia z podwyższaniem podstawy oskładkowania.

czytaj więcej »

Tylko jednorazowy wykład lub szkolenie, mający charakter wypowiedzi autorskiej specjalisty w danej dziedzinie może być zakwalifikowany jako przedmiot umowy o dzieło. W innych wypadkach cykl wykładów lub zajęć szkolnych w danym okresie będzie uznawany za wykonywanie umowy zlecenia. To stanowisko Sądu Najwyższego z 14 września 2016 r. sygn. akt I UK 342/15. Poznaj szczegóły orzeczenia.

czytaj więcej »

Jeśli pracownik podpisze umowę zlecenia z innym podmiotem, ale na jej podstawie wykonuje czynności na rzecz własnego pracodawcy, to podlega ubezpieczeniom jak pracownik, a nie jak zleceniobiorca. Problem jednak w tym, że takie pracownicze składki płaci wówczas pracodawca. A tymczasem – zdaniem SA w Szczecinie – powinien je płacić zleceniodawca. Czy tak faktycznie będzie – rozstrzygnie Trybunał Konstytucyjny (sygn. P 1/16)*.

czytaj więcej »

Niejednokrotnie zatrudniamy osoby, które odbyły u nas staż. I tu pojawiają się wątpliwości, jak bezbłędnie ustalić podstawę świadczenia chorobowego dla byłego stażysty – a obecnie pracownika, jeżeli w 1.miesiącu zatrudnienia zachorował, np. dostarczył zwolnienie lekarskie na okres od 19-28 września 2016 r. a pracuje od 1 września? Czy w tym przypadku podstawę stanowi minimalne wynagrodzenie za nieprzepracowany miesiąc? Zapoznajmy się ze wskazówkami naszego specjalisty.

czytaj więcej »

Jeżeli pracownik przeszedł w stan spoczynku i choruje, sprawdźmy, czy musimy mu wypłacać wynagrodzenie chorobowe.

czytaj więcej »

wiper-pixel