WYDANIE ONLINE

W lipcowym numerze Zeszytów Ubezpieczeń Społecznych omówiliśmy problematykę przekroczenia trzydziestokrotności w Płatniku 10.01.001 pod kątem „technicznej” weryfikacji błędów o statusie zwykłym i krytycznym. Poniżej, na wybranym przykładzie z praktyki wskazujemy krok po kroku jak postąpić wobec ZUS, gdy nasz były pracownik przekroczył limit podstawy wymiaru składek 2 lata temu.

czytaj więcej »

Pytanie: Do regulaminu wynagradzania chcemy wprowadzić zapis, że premiamiesięczna nie ulega zmniejszeniu za okresy niezdolności do pracyspowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, natomiastza pozostałe okresy tak. Czy będzie miało to wpływ na sposób ustalaniapodstawy wymiaru składek oraz świadczeń chorobowych?

czytaj więcej »

Ministerstwo Zdrowia pracuje nad zmianą przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Nowelizacja dotyczy kwestii niezgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego w kontekście negatywnych konsekwencji, polegających na udzieleniu takiej osobie świadczeń zdrowotnych poza powszechnym ubezpieczeniem i obciążeniem jej kosztami leczenia. Warto przeczytać, co wniesie zmiana przepisów w tym zakresie.

czytaj więcej »

O tym, czy umowa licencyjna zawarta ze zleceniobiorcą, ale w innym zakresie niż przedmiot umowy zlecenia, stanowi tytuł do ubezpieczeń społecznych, wypowiedział się ZUS w interpretacji indywidualnej z 21 czerwca (znak : WPI/20000/43/667/2016). Warto poznać szczegóły tej opinii.

czytaj więcej »

O tym jak ustalać koszty sądowe w zakresie opłat za czynności radców prawnych w sprawach o ustalenie istnienia stosunku ubezpieczenia społecznego – a więc obowiązku ubezpieczeń w ZUS i ewentualnych uprawnień do świadczeń ubezpieczeniowych – wypowiedział się Sąd Najwyższy w uchwale z 20 lipca 2016 roku (sygn. akt III UZP 2/16). Sprawdź szczegóły tego orzeczenia.

czytaj więcej »

Od nowego roku będzie obowiązywać minimalna stawka godzinowa w wysokości ponad 12 zł dla pracujących na podstawie określonych umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług, w tym samozatrudnionych. Takie rozwiązania przewiduje zmiana ustawy o minimalnym wynagrodzeniu. Aby poznać wyjaśnienia dotyczące nowych regulacji, zapoznaj się z artykułem.

czytaj więcej »

Pytanie: Stowarzyszenie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Stowarzyszeń oraz w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców ma zawarte umowy ze zleceniobiorcami, za których opłaca składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Stowarzyszenie nie zatrudnia żadnych pracowników. Czy za zleceniobiorców, a w przyszłości za pracowników, należy opłacać składki na FP I FGŚP?

czytaj więcej »

Pytanie: Zgodnie z przepisami, składka na ubezpieczenie zdrowotne podlega obniżeniu do wysokości zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w tej części, którą oblicza się od przychodu stanowiącego podstawę wymiaru składki (art. 83 ust. 1 w zw. z art. 82 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). Z wydanej w lutym 2016 r. przez Sąd Najwyższy uchwały wynika, że składkę zdrowotną należy odliczyć od podatku wyliczonego dla przychodu, który stanowi podstawę składki zdrowotnej (uchwała Sądu Najwyższego z 2 lutego 2016 r., sygn. akt: III UZP 18/15). W uzasadnieniu tego orzeczenia jest mowa o zasiłkach. Moja wątpliwość jest taka: czy w przypadku innych przychodów (nie będących zasiłkami), które stanowią podstawę opodatkowania, a nie stanowią podstawy składki zdrowotnej, trzeba zastosować te same zasady?

czytaj więcej »

Pytanie: Przekazaliśmy pracownikowi samochód służbowy z prawem użytkowania także do jazd prywatnych. Kiedy należy oskładkować ryczałt, o którym mowa w przepisach podatkowych, jeżeli osoba ta otrzymuje wynagrodzenie w terminie do 10. dnia następnego miesiąca?

czytaj więcej »

Pytanie: Firma w sierpniu wypłaciła części pracownikom zadośćuczynienia związane z brakiem płatności w terminie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Takie odszkodowania zostały przyznane m.in. osobom, które były wzywane z dyżurów domowych („na telefon”) i świadczyły wówczas pracę. Czy należy potrącić od wypłaconego odszkodowania składki ZUS?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w przypadku, gdy z wypłacanego pracownikowi zasiłku macierzyńskiego dokonujemy potrąceń, to przy obliczaniu kwoty podwyższenia zasiłku macierzyńskiego musimy je uwzględnić?

czytaj więcej »

Czy kwota pieniężna wypłacona na mocy ugody sądowej tytułem zrzeczenia się przez pracownika roszczenia przywrócenia do pracy podlega oskładkowaniu? W tej kwestii wypowiedział się ZUS w interpretacji z 15 czerwca 2016 roku, znak: (DI/100000/43/337/2016). Dowiedz się szczegółów.

czytaj więcej »

Maksymalnie 5 lat będzie miał ZUS będzie na wydanie decyzji dotyczącej zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, np. zasiłku chorobowego, macierzyńskiego czy opiekuńczego. Zmiany nie obejmą płatników, którzy przyczynili się do wypłaty nienależnych świadczeń poprzez podanie nieprawdziwych danych.

czytaj więcej »

Pytanie: 31 maja 2016 r. rozwiązaliśmy z pracownikiem umowę o pracę. Od czerwca osoba ta wykonuje u nas wyłącznie umowę zlecenia. W sierpniu pracownik z tytułu trwającej do końca maja umowy o pracę otrzymał nagrodę uznaniową. Z jakim kodem powinniśmy wykazać ubezpieczonego w raporcie ZUS RCA? Czy częściowo z kodem 30 00 XX, a częściowo z kodem 04 11 XX?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik od kilku miesięcy pobiera zasiłek wyrównawczy. Okazało się, że od sierpnia ma on ustalone prawo do emerytury. Czy  wobec tego zasiłek wyrównawczy mu nadal przysługuje i mamy go wypłacać?

czytaj więcej »

wiper-pixel