WYDANIE ONLINE

Zleceniodawca, który popełnił błąd przy ustalaniu obowiązku ubezpieczeń społecznych ze zlecenia, musi go w odpowiedni sposób skorygować. Nie ma tu znaczenia, czy błąd ten powstał z jego winy, czy też nie. Na 4 przykładowych błędach z praktyki wskazujemy jak tego poprawnie dokonać.

czytaj więcej »

W przypadku gdy pracownik delegowany zarabia poniżej stawki przeciętnego wynagrodzenia określonego w ustawie budżetowej, pracodawca nie będzie naliczać składek od kwoty odpowiadającej tej stawce – przewiduje projekt rozporządzenia, który przygotował resort pracy*.

czytaj więcej »

Jeżeli członkowie rad nadzorczych w firmie otrzymują zwrot kosztów dojazdów na obrady organu, warto poznać najnowsze stanowisko ZUS dotyczące oskładkowania takiego zwrotu.

czytaj więcej »

Trwają prace* nad nowymi przepisami określającymi właściwość miejscową oddziałów ZUS wyznaczonych do działania jako organy egzekucyjne. Sprawdź, dlaczego powstał taki projekt i na czym szczegółowo polegają zmiany.

czytaj więcej »

Wiele firm w okresie wakacyjnym zatrudnia rencistów na zlecenie. Często rencista jest już zatrudniony na podstawie umowy o pracę w innym miejscu i tam ma zagwarantowane co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę. W takiej sytuacji sprawdźmy, czy z tytułu zawartej umowy zlecenia będzie podlegał wyłącznie obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, czy też musimy go zgłosić również do ZUS?

czytaj więcej »

Czy zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej przez inną niż pracodawca spółkę z tej samej grupy kapitałowej(holdingu) oznacza automatycznie, że praca wykonywana dla spółki-zleceniodawcy, czy nawet holdingu jako całości jest pracą wykonywaną na rzecz pracodawcy ? Jeśli tak, to czy uzasadnia objęcie składkami wynagrodzenia z tytułu zlecenia wykonywanego na rzecz innego podmiotu niż pracodawca? Tę kwestię rozstrzygnął Sąd Najwyższy w uchwale z 16 czerwca 2016 r. (sygn. akt III UZP 6/16).

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica przebywająca na urlopie wychowawczym 18 czerwca 2016 r. urodziła dziecko i będziemy jej wypłacać zasiłek macierzyński. Zasiłek za czerwiec wypłacimy w lipcu. Jakim ubezpieczeniom będzie ona podlegać i od jakiej podstawy powinniśmy wykazywać za nią składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jak naliczyć składki z urlopu wychowawczego za czerwiec? Czy naliczamy je od pełnej podstawy?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę w firmie X i będąca jednocześnie komandytariuszem w tej spółce ma obowiązek jako komandytariusz do opłacania składek ZUS? Jeśli tak to jakich?

czytaj więcej »

Pytanie: Zatrudniamy zleceniobiorcę na podstawie dwóch umów zlecenia A i B (przedmioty zawartych umów są różne). Osoba ta wynagradzana jest stawką godzinową – z umowy A osiąga w ciągu miesiąca minimalne wynagrodzenie, natomiast z umowy B wynagrodzenie jest poniżej kwoty minimalnej. Zleceniobiorca nigdzie indziej nie jest zatrudniony. Z umowy zlecenia A odprowadzamy składki społeczne natomiast z umowy B tylko składkę zdrowotną. Czy postępujemy prawidłowo?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w spółce z o.o. jedyny członek zarządu pełniący rolę prezesa zarządu otrzymujący wynagrodzenie na podstawie powołania (z tego tytuły nie są płacone za niego składki ZUS społeczne ani zdrowotne), może być zatrudniony w tej samej spółce na podstawie umowy o pracę (i tu podlegać pod pełen ZUS)?

czytaj więcej »

Pytanie: Po wypłaceniu zasiłku chorobowego pracownik otrzymał kolejne zwolnienie lekarskie obejmujące dwa dni poprzedniego miesiąca przypadające po wypłacie oraz kilkanaście dni miesiąca następnego. Czy musimy skorygować dokonaną już wypłatę, czy też całą kwotę zasiłku wynikającą z drugiego ze zwolnień możemy wypłacić przy najbliższej wypłacie? Jak takie zwolnienie wykazać w dokumentach rozliczeniowych?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik był zatrudniony w firmie A od 1995 roku. Posiadał książeczkę ubezpieczeniową, w której miał objętych ubezpieczeniem zdrowotnym trzech członków rodziny (dzieci). W 2005 r. firma A została przejęta przez firmę na mocy art. 23' kp i pracownik ten do dnia dzisiejszego pracuje w firmie B. Jednak firma B w momencie przejęcia pracowników firmy A, nie zgłosiła do ubezpieczeń członków rodziny pracownika. Czy w chwili obecnej firma B może dokonać zgłoszenia członków rodziny pracownika do ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie książeczki ubezpieczeniowej (ostatni stempel potwierdzający ubezpieczenie jest z datą 30 listopada2012 r.), którą posiada pracownik, z dniem przejęcia (będzie to data z 2005 roku)? Czy zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego podlega takim samym zasadom, jak do ubezpieczeń społecznych (7-dniowy termin zgłoszenia)?

czytaj więcej »

Pytanie: W związku z tym, że pracownicy zachowują prawo do dodatku stażowego w czasie choroby, z podstawy świadczeń chorobowych wyłączaliśmy kwotę dodatku przypadającą na okres choroby. Kontrola ZUS zakwestionowała takie postępowanie. Czy słusznie?

czytaj więcej »

Pytanie: W bieżącym roku dziecko pracownika skończy 14 lat. Czy w tej sytuacji zasiłek opiekuńczy przysługuje w tym roku przez 60, czy też przez 14 dni?

czytaj więcej »

wiper-pixel