WYDANIE ONLINE

Płatnik składek może pobrać z konta ubezpieczonego w ZUS informację o osiągnięciu przez niego tzw. trzydziestokrotności. Funkcja ta dostępna jest tylko dla tych płatników, którzy pracują z Interaktywnym Płatnikiem Plus. W związku z tym, że od początku roku wzrosła liczba firm, które korzystają z tej funkcji warto sprawdzić, w jaki sposób korzystać z niej oraz jakie daje korzyści.

czytaj więcej »

Czy ZUS może wydać decyzję w przedmiocie podlegania ubezpieczeniom społecznym także, gdy składki z tego tytułu już się przedawniły? Jeśli tak, to czy oznacza to automatycznie obowiązek ich opłacania? Warto zapoznać się z opinią Sądu Najwyższego w tej kwestii.

czytaj więcej »

Do ozusowanych składników pensji należy m.in. wypłacana pracownikowi prowizja za sprzedaż. Pojawiło się jednak pytanie, czy z podstawy wymiaru mogą zostać wyłączone te prowizje, które nie są pomniejszane za czas niezdolności do pracy spowodowanej chorobą i faktycznie w tych okresach wypłacane. Wątpliwości te rozstrzygnął ZUS w jednej z najnowszych interpretacji.

czytaj więcej »

Nie ma zakazu zatrudniania członka rodziny w firmie osoby prowadzącej działalność gospodarczą. Jednakże od podstawy prawnej na jakiej krewny świadczy pracę zależy z jakiego tytułu podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Czy matka prowadząca firmę może zatrudnić syna na podstawie umowy o pracę a mąż- żonę na zlecenie? Warto poznać 2 najnowsze decyzje ZUS rozstrzygające to zagadnienie.

czytaj więcej »

Czy można wznowić postępowanie w sprawie prawomocnej decyzji ZUS odbierającej świadczenie emerytalne po wydaniu na rzecz uprawnionego korzystnego orzeczenia trybunału europejskiego i zasądzeniu przez ten trybunał odszkodowania lub zadośćuczynienia? Czy sąd polski ma prawo ocenić, czy zasądzone przez trybunał świadczenie jest wystarczające? Poznaj stanowisko Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu i jego konsekwencje dla ZUS i ubezpieczonego.

czytaj więcej »

Jedynymi kryteriami, które decydują o rozdzielaniu pomocy socjalnej są warunki materialne, rodzinne i życiowe osób uprawnionych. Nie można więc - niejako z góry - np. zapisem w regulaminie pozbawić dostępu do niektórych świadczeń z ZFŚS pracowników otrzymujących pieniądze na dzieci z nowego programu wychowawczego. Jednak dopuszczalne jest inne rozwiązanie, które może wpłynąć na pewne ograniczenie w tym zakresie.

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy firmą szkoleniową zatrudniającą w ramach umowy o dzieło wykładowców prowadzących szkolenia. Niestety w ostatnim czasie mieliśmy kontrolę przeprowadzoną przez ZUS, która zakwestionowała nam tego typu umowy, jako nieprawidłowe – nakazując przekwalifikowanie ich w umowy zlecenie i dokonanie wszelkich rozliczeń z tym związanych. Co właściwie powinniśmy w takim przypadku zrobić?

czytaj więcej »

Jeżeli student sam, bez pośrednictwa uczelni, zwróci się do firmy o zgodę na odbycie stażu, pracodawca może mieć wątpliwości : Jaka forma obowiązuje? Czy należy zawrzeć umowę ze studentem czy uczelnią? Czy za taki staż należy się wynagrodzenie, czy należy to zgłaszać do ZUS i odprowadzać składki?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracodawca chce zatrudnić na podstawie umowy o pracę Białorusina, który posiada Kartę Polaka i mieszka w Polsce. Osoba ta nie ma polskiego nr PESEL. Jak w takim wypadku zgłosić ją do ubezpieczeń? Jest to pierwszy taki przypadek w naszym zakładzie pracy.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik zatrudniany przez nas na pół etatu odmówił przedłożeniazaświadczenia z podstawowego miejsca pracy o osiąganym tamwynagrodzeniu. W związku z tym nie wiemy, czy opłacać za niego składkina Fundusz Pracy. Co w tej sytuacji powinniśmy zrobić?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica na urlopie macierzyńskim będzie przebywała na urlopie rodzicielskim. Złożyła wniosek, aby w okresie 8 tygodni pracować na 1/2 etatu. Jej podstawa wymiaru zasiłku wynosiła 1.800 zł. Czy w takim przypadku będzie jej przysługiwało wyrównanie do zasiłku, tak aby łącznie otrzymywała go w wysokości 1.000 zł netto? A może osób pracujących to wyrównanie nie dotyczy?

czytaj więcej »

Pytanie: Bezpośrednio po urlopie wychowawczym nasza pracownicaotrzymała zwolnienie lekarskie na 10 dni. Czy wypłacamy jej wynagrodzenie chorobowe, czy też od razu zasiłek chorobowy? Jak ustalić podstawętakiego świadczenia?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik wystąpił o wystawienie zaświadczenia ZUS Rp-7 za lata 2000–2009. W okresie tym kilkakrotnie podpisywaliśmy z nim umowy zlecenia. Czy wynagrodzenie osiągnięte z tytułu tych umów powinniśmy uwzględnić w zaświadczeniu, a jeżeli tak, to gdzie je wpisać?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy po wprowadzeniu e-zwolnieńzasiłki chorobowe nadal ulegają obniżeniu o 25% w przypadku opóźnieniaw dostarczeniu zwolnienia pracodawcy?

czytaj więcej »

wiper-pixel