WYDANIE ONLINE

Świadczenie urlopowe mogą wypłacać pracodawcy zatrudniający na 1 stycznia danego roku mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, pod warunkiem że zrezygnowali z tworzenia ZFŚS. Możliwość ta nie dotyczy jednak pracodawców prowadzących działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Nie mogą oni bowiem zastąpić ZFŚS świadczeniem urlopowym. Jak poprawnie obliczamy wysokość świadczenia dla zatrudnionego na pełnym i niepełnym etacie, w jakich przypadkach odprowadzamy od świadczenia składki – wyjaśnia w tekście nasz ekspert.

czytaj więcej »

Czy świadczenia związane z przystosowywaniem zwalnianych pracowników do nowej sytuacji na rynku pracy po utracie zatrudnienia są zwolnione ze składek ? W tej kwestii zajął stanowisko ZUS w jednej z interpretacji indywidualnych.

czytaj więcej »

ZUS rozstrzygnął, czy zleceniodawca ma obowiązek opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od wypłacanego zleceniobiorcom przez inną firmę wynagrodzenia. Swoje stanowisko zaprezentował w interpretacji indywidualnej z 13 kwietnia 2016 r., znak: DI/100000/43/329/2016, decyzja nr 158.

czytaj więcej »

Od 1 kwietnia ruszyło okienko transferowe w ramach II filara emerytalnego. Ubezpieczony do 31 lipca ma czas, żeby zdecydować, czy całość składki emerytalnej pozostawić w ZUS, czy też jej część przekazywać do otwartego funduszu emerytalnego.

czytaj więcej »

Pracodawca udostępniający pracownikowi samochód służbowy do celów prywatnych nieodpłatnie lub za częściową opłatą często ma wątpliwości, czy uwzględnić w podstawie wymiaru składek wartość tego świadczenia. Czy ma tu znaczenia fakt, że pracownicy wykorzystujący samochody do realizacji zadań służbowych dojeżdżają nimi także do pracy oraz z pracy do miejsca zamieszkania, czyli traktują jednocześnie pojazd jako środek lokomocji służący do przemieszczania się? Na ten temat wypowiedział się ZUS w interpretacji indywidualnej.

czytaj więcej »

Pytanie: Przedsiębiorcazatrudnia w swojej firmie od 2004 roku syna na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Za syna odprowadza składki w pełnej wysokości z kodem 01 10 00, tak jak za pozostałych pracowników, również na FGŚP. Syn przedsiębiorcy ma inny niż ojciec adres zameldowania i nie prowadzi z nim wspólnego gospodarstwa domowego. Proszę o wyjaśnienie, czy składki naliczałam prawidłowo. Jeżeli nie, to czy muszę przygotować korektę tylko deklaracji ZUS DRA, czy też wszystkich dokumentów, tzn. ZUS DRA I ZUS RCA?

czytaj więcej »

Pytanie: Za pracownika odprowadzane są składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. Czy pracodawca zobowiązany jest odprowadzić składki na FEP za okres przebywania pracownika na zwolnieniu lekarskim (wynagrodzenie chorobowe + zasiłek chorobowy) i co w przypadku zwolnienia lekarskiego spowodowanego wypadkiem przy pracy?  Proszę dodatkowo o informację, czy składki powinny być opłacane za pracownika, który ma wolne z tytułu uczestniczenia w posiedzeniach członków rady rynku pracy (art. 23 ust. 8 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik zatrudniony u nas na 1/4 etatu z wynagrodzeniem w wysokości 500 zł w czerwcu wykonuje dodatkowo umowę zlecenia. Ze zlecenia otrzyma 400 zł. Czy w takim przypadku składkę na ubezpieczenie zdrowotne należy naliczyć od zsumowanego przychodu, jaki otrzyma? Czy odliczając składkę od zaliczki na podatek, można składkę należną od umowy o pracę odliczyć od zaliczki z umowy zlecenia? Jak to wykazać w dokumentach składanych do ZUS?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik przebywał na zasiłku chorobowym, a potem na rocznym świadczeniu rehabilitacyjnym. Pod koniec świadczenia rehabilitacyjnego przysłał do pracodawcy wniosek urlopowy na zaległy i aktualny urlop wypoczynkowy w wymiarze 70 dni. Pracodawca udzielił urlopu bez kierowania pracownika na badanie kontrolne (zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego). Przed upływem urlopu pracodawca wysłał do pracownika skierowanie na badanie kontrolne, którego jednak pracownik nie wykonał, ale przysłał kolejne zwolnienie lekarskie rozpoczynające się bezpośrednio po urlopie wypoczynkowym. Pracodawca wystąpił więc do ZUS z wnioskiem ZAS-64 o ustalenie okresu zasiłkowego, a ZUS uznał, iż pracownik nabył prawo do nowego okresu zasiłkowego. Czy jednak nowy okres zasiłkowy mógł się rozpocząć, jeżeli pracownik w ogóle nie przystąpił do pracy tylko przebywał na urlopie wypoczynkowym i nie przeszedł badań kontrolnych?

czytaj więcej »

Do tej pory nie było pewności, czy warunek rozwiązania stosunku pracy, wymagany do nabycia nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, jest spełniony także w przypadku, gdy umowa o pracę rozwiązała się z upływem czasu, na który została zawarta. Dylemat ten rozstrzygnął Sąd Najwyższy w uchwale 7 sędziów z 27 kwietnia 2016 r. ,sygn. akt: III PZP 1/16.

czytaj więcej »

Jeśli menadżer, jest członkiem zarządu spółki kapitałowej, to nie ma wątpliwości jak naliczać składki na ubezpieczenia społeczne.

czytaj więcej »

Pytanie: W regulaminie wynagradzania wprowadzono zapis ustalający wysokość diety z tytułu zagranicznej podróży służbowej w jednej wysokości wynoszącej 50 euro za dobę – bez względu na kraj docelowy. Czy taki zapis może mieć wpływ na sposób ustalania podstawy wymiaru składek? Do tej pory delegacje rozliczaliśmy na podstawie rozporządzenia z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej i diety nie były oskładkowane.

czytaj więcej »

Pytanie: Podczas pobytu pracownika na długotrwałym zwolnieniu lekarskim w firmie przeprowadzona została regulacja płac obejmująca także tę osobę. Czy w takiej sytuacji powinniśmy przeliczyć podstawę wymiaru świadczenia chorobowego?

czytaj więcej »

wiper-pixel