WYDANIE ONLINE

Kompetencje ZUS do badania zarówno tytułu zawarcia umowy o pracę, jak i ważności jej poszczególnych postanowień np. wymiaru czasu pracy czy wysokości wynagrodzenia, potwierdza orzecznictwo.

czytaj więcej »

Na działalność gospodarczą, będącą podstawą do objęcia ubezpieczeniami społecznymi, składają się także czynności przygotowawcze: poszukiwanie klientów, magazynowanie towarów czy też załatwianie spraw urzędowych. Dopiero całkowite ustanie działalności kwalifikuje przedsiębiorcę do usunięcia go z grona ubezpieczonych w ZUS. To stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w wyroku z 5 kwietnia 2016 r., sygn. akt I UK 196/15.

czytaj więcej »

Pracownik tymczasowy dowożony do miejsca pracy transportem zorganizowanym przez pracodawcę – użytkownika nie uzyskuje przychodu oskładkowanego. Tym niemniej nie oznacza to, że przychód ten jest zawsze zwolniony ze składek ubezpieczeniowych. Warto poznać najnowsze stanowisko ZUS w tej sprawie, wyrażone w interpretacji indywidualnej z 30 marca 2016 r. (znak: DI/100000/43/249/2016).

czytaj więcej »

Członek zarządu spółki nie odpowiada za długi z tytułu nieopłaconych składek ZUS za okres po skutecznym i zgodnym z prawem odwołaniu go z zarządu, jeżeli niewypłacalność spółki warunkująca odpowiedzialność zarządu nastąpiła po jego odwołaniu. Tak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z 1 marca 2016 r. (sygn. akt I UK 91/15).

czytaj więcej »

Umowa zlecenia zawarta z uczniem szkół ponadgimnazjalnych, który nie ukończył 26. roku życia nie podlega objęciu żadnymi ubezpieczeniami. Nie ma znaczenia, że osoba ta jest jednocześnie zatrudniona u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. To stanowisko ZUS wyrażone w interpretacji indywidualnej z 4 marca 2016 r. ,znak : WPI/200000/43/197/2016.

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka cywilna (wspólnicy X i Y)zatrudnia na podstawie umowy o pracę pracowników z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem. Inny podmiot, który ma spółkę jawną, w której wspólnikiem jest ten sam X i wspólnik Z, część pracowników ze spółki cywilnej zatrudnił na podstawie umów zlecenia i odprowadza od nich tylko składki na ubezpieczenie zdrowotne. Czy sam fakt, że wspólnikiem w obu firmach jest X powoduje, że muszą być pobierane składki ZUS? Czy jeśli firma – spółka jawna wykonywała umowy dla spółki cywilnej z zatrudnionymi zleceniobiorcami, należy płacić składki? Co w sytuacji, gdyby była to spółka z o.o. a jednym ze wspólników byłby X, czy również trzeba opłacać wszystkie obowiązkowe należności wobec ZUS? Czy jeśli zleceniobiorcy wykonywaliby pracę na rzecz zupełnie innego podmiotu, w którym nie figuruje żaden ze wspólników, mieliby również obowiązki składkowe?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik ma przepracowane 42 lata w budownictwie. W maju tego roku kończy 60 lat. Do 1998 r. przepracował 16 lat w szczególnych warunkach, a do 2007r. łącznie posiada 20 lat w szczególnych warunkach(posiada zaświadczenia). Czy jeśli po 31 grudnia 2008 r. nie przepracował ani jednego dnia w szczególnych warunkach ( budownictwo zostało wyłączone po tej dacie z nowych wykazów), przysługuje mu emerytura pomostowa? Gdy zwracam się do informacji w ZUS, panie odpowiadają że nie przysługuje, bo nie przepracował ani jednego dnia po 31 grudnia 2008 r.  w szczególnych warunkach. Tylko jedna z Pań odpowiada , że przysługuje, gdyż to zostało zmienione przepisami. Proszę o wyjaśnienie wątpliwości.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownicę, która przebywa od kilku miesięcy na zwolnieniu lekarskim, wezwano na badanie kontrolne do lekarza orzecznika ZUS. Pracownica zwróciła się z pytaniem, czy musi koniecznie stawić się do ZUS, czy też może zignorować takie wezwanie.

czytaj więcej »

Pytanie: We wrześniu 2014 roku pracownik uzyskał prawo do wcześniejszej emerytury na podstawie art. 184 ustawy emerytalnej. Z uwagi na kontynuowanie zatrudnienia u dotychczasowego pracodawcy bez rozwiązania stosunku pracy ZUS zawiesił wypłatę emerytury. Czy w sytuacji gdy w 2016 roku pracownik rozwiąże stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę, świadczenie ZUS będzie wypłacał w wysokości ustalonej w 2014 roku?

czytaj więcej »

Fakt osiągania przez prokurenta wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji nie rodzi obowiązku opłacania składek, jeżeli nie jest ono związane z powstaniem określonego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczeń społecznych wskutek np. zawarcia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Takie wnioski płyną z wydanej 25 kwietnia 2016 r. decyzji Oddziału ZUS w Gdańsku.

czytaj więcej »

Jeśli ZUS prześle zawiadomienie o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych u pracownika, który zmarł, płatnik składek musi zwrócić nadpłatę spadkobiercom zmarłego i skorygować dokumentację.

czytaj więcej »

Pytanie: Na pracownika nałożono karę pieniężną, w związku z czym jego wynagrodzenie będzie odpowiednio niższe. Czy w takiej sytuacji składki powinniśmy liczyć od pełnej kwoty wynagrodzenia, czy też od wynagrodzenia po potrąceniu wspomnianej kary?

czytaj więcej »

Pytanie: Nasza pracownica urodziła chore dziecko, wymagające rehabilitacji. Czy w świetle aktualnych regulacji spowoduje to utratę prawa do zasiłku?

czytaj więcej »

wiper-pixel