WYDANIE ONLINE

Płatnicy zazwyczaj nie mają problemów z ubezpieczeniem zdrowotnym swych pracowników, czy współpracowników. Niekiedy większe wątpliwości w zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego rodzą się, gdy chodzi o ubezpieczenie maturzysty, studenta, ucznia praktycznej nauki zawodu itd. Nasz ekspert stara się rozwiać te wątpliwości, odpowiadając na pytania Czytelników.

czytaj więcej »

Polisa nie jest przychodem ze stosunku pracy. Wobec tego automatycznie przychód ten nie stanowi również podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, ponieważ ZUS jest związany stanowiskiem organów podatkowych.

czytaj więcej »

W świetle oficjalnego stanowiska polskiego, emerytury pomostowe są traktowane jako świadczenia przedemerytalne w rozumieniu przepisów unijnego Rozporządzenia nr 883/2004, a zatem zagraniczne okresy zatrudnienia nie zaliczają się do okresów składkowych lub nieskładkowych, od których zależy prawo do emerytury pomostowej.

czytaj więcej »

Płatnikiem składek od przychodów uzyskiwanych przez pracownika z tytułu umowy cywilnoprawnej zawartej z obcym podmiotem, jest pracodawca, jeżeli to on odnosi rezultaty tej pracy.

czytaj więcej »

Zleceniobiorca będący emerytem, zatrudniony jednocześnie na podstawie umowy o pracę z wynagrodzeniem niższym niż minimalne, podlega ubezpieczeniom z tytułu zlecenia. Należy obowiązkowo zgłosić go do ubezpieczeń emerytalno-rentowych oraz ubezpieczenia zdrowotnego. Tak wynika z interpretacji ZUS.

czytaj więcej »

Pytanie: Prosimy o wyjaśnienie sprawy związanej z wykonywaniem kilku umów zlecenia. W jakich sytuacjach będzie miał zastosowanie art. 18 ust. 9 i 10 ustawy systemowej dotyczący proporcjonalnego zmniejszenia podstawy wymiaru składek?

czytaj więcej »

Pytanie: W naszej firmie pracownikom mobilnym i kierownikom różnego szczebla, z którymi pracodawca musi mieć ciągły kontakt, zapewniamy telefony komórkowe. Telefon przekazujemy w użytkowanie – z reguły na zasadzie mienia powierzonego – z zastrzeżeniem, że może służyć tylko i wyłącznie do rozmów służbowych. Czy w takiej sytuacji po jego stronie powstaje przychód, który należy oskładkować?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica w połowie marca 2016 r. powróciła z urlopu rodzicielskiego i bezpośrednio po nim, do końca maja, wykorzystuje urlop wypoczynkowy. W okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia br. zamierza pójść na urlop wychowawczy. W naszym zakładzie pracy wynagrodzenia wypłacane są 5. dnia miesiąca, następującego po miesiącu, za który przysługuje wynagrodzenie. Jak w takim wypadku ustalić zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP? Czy urlop wychowawczy stanowi przerwę w zwolnieniu, które należy kontynuować po powrocie pracownicy z tego urlopu?

czytaj więcej »

Pytanie: Na wniosek pracownika wypłaciliśmy mu wynagrodzenie za dany miesiąc oraz zaliczkę na poczet wynagrodzenia na przyszły miesiąc. Czy zaliczkę tę powinniśmy oskładkować teraz, czy po wypłacie reszty wynagrodzenia za kolejny miesiąc?

czytaj więcej »

Pytanie: Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok otrzymał także pracownik, za którego w okresie od 1 kwietnia do 31 sierpnia 2015 r. opłacane były składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP). Mamy wątpliwości, czy w związku z tym, że pracownik nie wykonuje już prac szczególnych, od wypłaconej w roku bieżącym trzynastki należało opłacić składkę na FEP?

czytaj więcej »

Pytanie: Proszę o wyjaśnienie sposobu uzupełnienia wynagrodzenia do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Pracownik w miesiącu wliczanym do podstawy (21 dni roboczych × 8 godzin) otrzymał: wynagrodzenie zasadnicze godzinowe za 16 dni przepracowanych po 8 godz. (128 godz. × 12 zł = 1.536 zł), dodatek funkcyjny w stałej miesięcznej wysokości 300 zł (za ten miesiąc przyznany proporcjonalnie: 300 zł : 30 = 10 zł × 2 dni (choroba) = 20 zł; 300 zł – 20 zł = 280 zł),  wynagrodzenie za 8 godzin nadliczbowych z dodatkiem 50% z przekroczenia dobowego (8 godz. × 14,56 zł = 116,48 zł) + (8 godz. × 6 zł = 48 zł) = 164,48 zł,  wynagrodzenie za 3 dni urlopu wypoczynkowego w wysokości 372 zł oraz  wynagrodzenie chorobowe za 2 dni, przypadające w dniach roboczych. Chciałabym dodać, że w naszym zakładzie pracy po 14 dniach zwolnienia lekarskiego pracownik traci prawo do dodatku funkcyjnego. Jak ustalić nową podstawę chorobowego za ten miesiąc po wyłączeniu dodatku funkcyjnego, mając na uwadze fakt, że normalne wynagrodzenie za nadgodziny zawiera w sobie również dodatek funkcyjny?

czytaj więcej »

wiper-pixel