WYDANIE ONLINE

Pracownik, który wcześniej wyzdrowiał i uzyskał orzeczenie lekarskie o zdolności do pracy, może do niej powrócić, a ZUS nie ma prawa żądać zwrotu wcześniej pobranego zasiłku chorobowego na podstawie prawidłowo orzeczonej niezdolności do pracy i stosownego zwolnienia lekarskiego. Takie wnioski płyną z uchwały SN podjętej 17 lutego 2016 r. ,sygn. akt III UZP 15/15.

czytaj więcej »

Od wypłat dokonanych po 31 marca 2016 r. składki wypadkowe należy naliczać według stopy procentowej, obowiązującej w roku składkowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2016 r. Jej wysokość część płatników musi ustalić we własnym zakresie, części zaś ustali ZUS i prześle im stosowne zawiadomienie. Ta grupa płatników powinna otrzymać z ZUS „Zawiadomienie o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe na dany rok składkowy” do 20 kwietnia.

czytaj więcej »

Niezdolny do pracy nie musi rokować odzyskania zdrowia w ciągu 12 miesięcy od daty zakończenia okresu zasiłkowego, by otrzymać świadczenie rehabilitacyjne.

czytaj więcej »

Pytanie: Od 1 marca 2016 r. zatrudniamy nową osobę na podstawie umowy o pracę. Pracownik otrzyma wynagrodzenie za marzec - 10.kwietnia.Czy w związku z tym powinniśmy za marzec złożyć deklaracje do ZUS za tego pracownika? Dokumenty składamy do 15 kwietnia. Czy jednak dopiero za kwiecień nasz nowy pracownik powinien zostać ujęty pierwszy raz w deklaracji?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownicy firmy objęci są opieką medyczną w formie pakietów medycznych. Nie ponoszą oni nawet częściowej odpłatności z tego tytułu. Pracodawca w całości finansuje opłatę za pakiety, ale tylko do określonego przez siebie limitu, tj. 150 zł miesięcznie. Jeżeli pracownicy chcą skorzystać z opieki medycznej w szerszym zakresie, tj. ponad limit określony przez pracodawcę, to różnicę między ceną pakietu finansowanego przez pracodawcę a ceną pakietu podwyższonego muszą sami sfinansować. W przepisach płacowych brak jest jakichkolwiek zapisów na temat korzystania przez pracowników z pakietów medycznych. Decyzją pracodawcy świadczenia te otrzymują również pracownicy przebywający na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich oraz urlopach wychowawczych. Czy należy odprowadzać od nich składki na ubezpieczenia?

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy jednostką budżetową. W naszym zakładzie pracy wynagrodzenia wypłacamy do 27. dnia każdego miesiąca. W związku z tym, że wynagrodzenie jest płatne przed upływem pełnego miesiąca, a niektóre zwolnienia lekarskie dostarczane są po tej dacie, pracownik za te dni otrzymuje wynagrodzenie. W tego typu sytuacjach do tej pory dokonywaliśmy korekty wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne za pracowników, wraz z równoczesnym złożeniem korekty deklaracji i raportów, na początku kolejnego miesiąca. Ostatnio kontrola z ZUS zasugerowała nam, że jest to nieprawidłowe. Jak powinniśmy w takich przypadkach postępować?

czytaj więcej »

Pytanie: W kwietniu 2016 roku nasz pracownik ukończy 65 lat i chciałby ustalić prawo do emerytury częściowej. Czy warunkiem wypłaty tego świadczenia jest rozwiązanie stosunku pracy?

czytaj więcej »

Składka zdrowotna, gdy przekracza kwotę zaliczki podatkowej powinna być obniżona do wysokości tej zaliczki – ale tylko obliczonej od wynagrodzenia za pracę lub innego przychodu oskładkowanego.

czytaj więcej »

Pytanie: Osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia zawartej w 2003 r. na czas nieoznaczony uzyskała prawo do świadczenia rehabilitacyjnego. Przed uzyskaniem prawa do tego świadczenia odprowadzane były wszystkie składki ZUS. Czy należy wyrejestrować ją z ZUS?

czytaj więcej »

Pytanie: Co powinien zrobić pracodawca, jeśli wypłacił pracownicy zasiłek chorobowy (kod literowy B) 28 stycznia, a następnie 30 stycznia otrzymał informację, że pracownica urodziła dziecko i od tego dnia nabyła prawo do zasiłku macierzyńskiego? W jaki sposób skorygować dokumenty rozliczeniowe za styczeń?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica na mocy decyzji sądu rodzinnego została ustanowiona opiekunem prawnym całkowicie ubezwłasnowolnionego męża. Czy może pobierać rentę małżonka?

czytaj więcej »

wiper-pixel