WYDANIE ONLINE

Podstawę wymiaru składek ZUS za delegowanych pracowników podlegających ubezpieczeniom w Polsce ustala się na innych zasadach niż w odniesieniu do pozostałych zatrudnionych. Składki te jednak nadal są finansowane ze środków firmy delegującej.

czytaj więcej »

Zgłoszenie danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze dotyczy osób, za które płatnicy byli zobowiązani opłacić składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych. W aktualnie przygotowywanym druku wykazuje się ubezpieczonych w 2015 roku.

czytaj więcej »

Wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego na podstawie przepisów ustawy z 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców nie zwalnia wspólników zbankrutowanej spółki z o.o. od odpowiedzialności za długi wobec ZUS. Takie stanowisko prezentuje Sąd Najwyższy w wyroku z 20 stycznia 2016 r. ,sygn. akt sygn. II UK 199/15.

czytaj więcej »

Ustalona podstawa wymiaru zasiłku chorobowego jest też podstawą wymiaru zasiłku macierzyńskiego do końca jego pobierania, jeżeli między okresem pobierania zasiłku chorobowego i macierzyńskiego nie ma jakiejkolwiek przerwy, zmiany wymiaru etatu po rozpoczęciu pobierania zasiłku chorobowego nie mają wtedy wpływu na wymiar tego zasiłku, jak i zasiłku macierzyńskiego.

czytaj więcej »

Zawarcie fikcyjnej umowy o pracę z pracodawcą zagranicznym nie daje prawa do skorzystania z zagranicznego ubezpieczenia społecznego na podstawie przepisów unijnych o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy można wyrejestrować zleceniobiorcę z ubezpieczenia chorobowego za okres wsteczny od 1 stycznia 2015 roku? Czy będzie on mógł wówczas ubiegać się o zwrot zapłaconych składek na ubezpieczenie chorobowe?

czytaj więcej »

Pytanie: Od maja chcę zatrudnić na podstawie umowy o pracę obywatela Ukrainy. W którym kraju trzeba będzie oskładkować i opodatkować jego przychody – w Polsce czy na Ukrainie?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w e-zwolnieniu będzie informacja o kodach oraz o tym, że zwolnienie jest na opiekę nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny itd., czyli komplet informacji konieczny pracodawcy do prawidłowego rozliczenia zwolnienia? W pierwszym e-zwolnieniu, które otrzymaliśmy, było tylko: imię i nazwisko pracownika, PESEL oraz okres niezdolności do pracy, a według informacji od pracownika miało to być zwolnienie na dziecko.

czytaj więcej »

Pytanie: W 2000 r. zatrudnialiśmy na zlecenie osobę, która była rolnikiem i zgłosiliśmy go do ubezpieczenia zdrowotnego na ZUS ZZA. W tym roku ZUS nakazał mi poprawienie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych za 2000 r. Proszę o odpowiedź od kiedy przedawniają się zaległości wobec ZUS i czy muszę poprawić dokumenty z 2000 r.

czytaj więcej »

Pytanie: Firma planuje wypłacić pracownikom nagrodę, która będzie miała charakter uznaniowy i pracownikowi nie przysługuje roszczenie o jej wypłatę. Jest ona ustalana procentowo od wynagrodzenia brutto uzyskanego w określonym czasie pomniejszonego tylko o wynagrodzenie chorobowe, a wypłacana na podstawie wydanego zarządzenia. W miesiącu wypłaty nagrody otrzymają także pracownicy przebywający na zwolnieniu lekarskim w tym samym miesiącu. Czy ta nagroda powinna wejść do podstawy zasiłkowej?

czytaj więcej »

Pytanie: Ucząca się córka naszej pracownicy pobiera rentę rodzinną po ojcu. Czy w przypadku, gdy zawrze związek małżeński będzie jej przysługiwała w dalszym ciągu wypłata renty? Córka zatrudnionej ma 23 lata i studiuje.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica kwestionuje wyłączenie z podstawy wymiaru zasiłku specjalnego dodatku przyznawanego w związku z kontrolami w naszych filiach w terenie. Dodatek ten oblicza się jako stawkę procentową wynagrodzenia zasadniczego i ustala na okres roku kalendarzowego. Pracownik traci prawo do tego dodatku w przypadku trwającej ponad 3 miesiące nieobecności w pracy, z końcem miesiąca kalendarzowego, w którym upłynęły te 3 miesiące. W przypadku nieobecności krótszej niż 3 miesiące dodatek ten jest pomniejszany za każdy dzień nieobecności. Z dniem 31 stycznia pracownica utraciła prawo do dodatku, dlatego też z podstawy wymiaru zasiłku za okres od lutego wyłączyliśmy go z podstawy wymiaru zasiłku. Pracownica domaga się ponownego obliczenia wysokości zasiłku z uwzględnieniem dodatku. Kto ma rację?

czytaj więcej »

Pytanie: Po złożeniu druku ZUS IWA otrzymaliśmy wyrok sądu uznający wypadek, któremu uległ nasz pracownik w roku ubiegłym, za wypadek przy pracy. Wypadku tego nie uwzględniliśmy w ZUS IWA. Co w tej sytuacji powinniśmy zrobić?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica przebywa od kilku miesięcy na zwolnieniu lekarskim, a niezdolność do pracy przypada na okres ciąży. Za 3 tygodnie będzie mogła skorzystać z urlopu macierzyńskiego przysługującego przed porodem. Czy ten urlop przed porodem musi być wykorzystany obowiązkowo, czy też nadal możemy respektować zwolnienia lekarskie i wypłacać zasiłek chorobowy?

czytaj więcej »

wiper-pixel