WYDANIE ONLINE

Wypłata zasiłków w razie choroby i macierzyństwa pod koniec starego i na początku nowego roku związana jest z zastosowaniem kilku ważnych zasad. Jedna z nich uzależnia rodzaj wypłacanego świadczenia 1 stycznia od świadczenia przysługującego w ostatnim dniu roku.

czytaj więcej »

Oskładkowaniu podlega przychód pracowniczy, a więc każde świadczenie otrzymane przez pracownika od pracodawcy ze stosunku pracy w pieniądzu lub naturze, chyba, że jest ono wyłączone z podstawy wymiaru składek przepisami szczególnymi. Świadczenie pracodawcy w postaci bezpłatnego zakwaterowania pracownika w miejscu pracy – mimo częściowego zwolnienia z opodatkowania nie jest wyłączone przepisami z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i podlega oskładkowaniu na rzecz ZUS. Takie jest najnowsze stanowisko Sądu Najwyższego.

czytaj więcej »

Nieoskładkowanie umów cywilnoprawnych dotyczących wygłoszenia wykładów zawartych z pracownikiem naukowym uczelni jest błędem. Od wynagrodzenia z tytułu takiej umowy powinny być odprowadzone składki i nie ma w tym wypadku znaczenia, czy jest to umowa o dzieło czy zlecenie i czy dotyczy przeniesienia praw autorskich do utworu naukowego. Takie stanowisko prezentuje ZUS oraz Sąd Najwyższy w wyroku z 8 października 2015 r., sygn. I UK 450/14.

czytaj więcej »

Kryterium obrotu nie jest jedynym, jaki właściwa instytucja ubezpieczeniowa musi wziąć pod uwagę ustalając, zgodnie z prawem którego państwa pracownik będzie ubezpieczony, zaś samo osiągnięcie lub nieosiągnięcie obrotu ponad 25% w kraju nie przesądza o objęciu ubezpieczeniami społecznymi w danym państwie

czytaj więcej »

Do końca stycznia płatnicy składek zobowiązani są przekazać do ZUS formularz ZUS IWA za 2015 rok. Informacje zawarte w druku ZUS IWA przekazywane są do ZUS w celu ustalenia przez ten organ stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, według której w kolejnym roku składkowym, płatnik będzie opłacał za swoich ubezpieczonych składkę na ubezpieczenie wypadkowe.

czytaj więcej »

Pytanie: Zatrudniamy na podstawie umowy zlecenia osobę prowadzącą usługi księgowe. Wynagrodzenie wynosi 220 zł i od niego odprowadzamy tylko składkę zdrowotną i podatek dochodowy. Osoba ta jest zatrudniona w innym miejscu na etacie i jej zarobki wynoszą więcej niż płaca minimalna. Czy od 1 stycznia 2016 r. mogę zawrzeć z księgową kolejną umowę zlecenia, jak będzie ze składkami i dokumentacją ZUS?

czytaj więcej »

Pytanie: Zleceniobiorcę zgłosiliśmy do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego i wykazywaliśmy w raportach z błędnym kodem tytułu ubezpieczenia. Jak powinniśmy dokonać korekty dokumentów przekazanych do ZUS?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak przedstawia się kwestia opłacania składki na Fundusz Pracy w związku ze zmianą od 2016 r. przepisów dotyczących oskładkowania umów zlecenia? Czy od umowy zlecenia zawartej na kwotę niższą od minimalnego wynagrodzenia za pracę należy opłacić składkę na Fundusz Pracy, jeśli zleceniobiorca nie posiada innych tytułów do ubezpieczenia?

czytaj więcej »

Pytanie: W naszym przedsiębiorstwie budowlanym zamierzamy delegować pracowników do miejsc, gdzie są realizowane poszczególne kontrakty np. do Niemiec czy Francji i w związku z tym chcemy zapewniać im bezpłatnie dowóz do tych miejsc. Do transportu będę służyły samochody należące do spółki, ale niespełniające definicji autobusu w rozumieniu ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Razem z pracownikami będą też przewożone narzędzia i materiały budowlane. Pojazdy mają wyruszać najczęściej z dwóch oddziałów firmy (czasem także z innych) i kierować się na budowy. Będą zabierały różną liczbę pracowników, przy czym przejazdy i tak każdorazowo będą się odbywać ze względu na konieczność dostarczania na budowy potrzebnych narzędzi.Czy zagwarantowanie pracownikom bezpłatnych przejazdów środkiem lokomocji w celu dotarcia do pracy i z powrotem może być objęte zwolnieniem wynikającym z § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. nr 161, poz. 1106 ze zm.)?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik dostarczył zwolnienie lekarskie – opiekę nad synem urodzonym 11 maja 1988 r. Czy dokumentem uprawniającym do przyznania oraz wypłacenia zasiłku jest przedstawienie orzeczenia o niepełnosprawności (nie jest to potwierdzona informacja)?Czy pracownik może wykorzystać łącznie maksymalnie do 60 dni i w tym okresie pobierać zasiłek opiekuńczy?

czytaj więcej »

Pytanie: 2 grudnia 2015 r. pracownik świadczył pracę. Po jej zakończeniu, w godzinach wieczornych, uległ wypadkowi i znalazł się w szpitalu. Zwolnienie lekarskie wystawione zostało na okres od 2 do 10 grudnia 2015 r. (data zgonu pracownika). Od jakiego dnia należy liczyć wynagrodzenie chorobowe? Czy powinniśmy wykazać okres tej nieobecności w ZUS RSA?

czytaj więcej »

W tym roku w dokumentach ubezpieczeniowych mamy dwa nowe kody tytułu ubezpieczenia a także osobny kod świadczenia/przerwy dla wykazywania wyrównania zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego. Wprowadzona została również zmodyfikowana wersja formularza ZUS DRA.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy emeryt wojskowy, który obecnie otrzymuje emeryturę wojskową, a który po zakończeniu służby wojskowej przepracował dodatkowo 26 lat poza wojskiem i odprowadzał składki ZUS, nabędzie z chwilą osiągnięcia wieku emerytalnego również prawo do emerytury z FUS?

czytaj więcej »

Pytanie: Od 10 lat prowadzę działalność gospodarczą – niepubliczne przedszkole – jednocześnie jestem dyrektorem tej placówki. Ponadto od września 2015 r. do września 2016 r. zostałam zatrudniona jako nauczyciel w innym przedszkolu niepublicznym. Spełniam inne wymogi do nabycia nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego (wiek i okresy składkowe oraz rozwiązałam stosunek pracy). Czy ubiegając się o ww. świadczenie po rozwiązaniu umowy o pracę, otrzymam do niego prawa prowadząc działalność gospodarczą, czy będę musiała ją zamknąć?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze, uprawniony jest również do premii w stałej kwocie miesięcznej. W miesiącu, w którym przebywał przez 10 dni na zwolnieniu lekarskim zachował prawo do premii w całości (nie została ona pomniejszona o okres przebywania na L4). Następnie pracownik utracił prawo do premii, gdy jego zwolnienie obejmowało już cały miesiąc. Obecnie ZUS nie uwzględnił do podstawy zasiłku premii uznaniowej. Dlaczego tak się dzieje?

czytaj więcej »

wiper-pixel