WYDANIE ONLINE

Ze względu na niższe koszty firmy często zawierają umowy o dzieło w warunkach, w których można było zawrzeć co najwyżej umowę zlecenia. ZUS masowo kwestionuje takie umowy, co nasiliło się szczególnie w ostatnim czasie.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2016 r. płatnicy dokonujący wyrównania wysokości zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego kwotę podwyższenia wykażą w zmodyfikowanym formularzu ZUS DRA. Dodatkowo z tym dniem wprowadzony zostanie nowy kod świadczenia/przerwy.

czytaj więcej »

Jeżeli przychód pracowników wykonujących pracę za granicą jest niższy od przeciętnego wynagrodzenia w Polsce, pobieranie wyższych składek ZUS jest niekonstytucyjne.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2016 r. wysokość opłaty pobieranej przez ZUS od komorników sądowych za udostępnienie danych o ubezpieczonym i płatniku składek będzie uzależniona od formy złożenia wniosku - wynika z opublikowanego rozporządzenia MPiPS.

czytaj więcej »

„Kafeteryjnego” systemu wynagradzania nie należy utożsamiać z osiąganiem przez pracownika korzyści materialnej wynikającej z możliwości dokonywania zakupów za pośrednictwem pracodawcy, przez pracowników po cenach niższych niż detaliczne. Wartości świadczeń nabywanych w ramach takiego programu nie są zwolnione z oskładkowania. Takie stanowisko prezentuje ZUS.

czytaj więcej »

Z podstawy wymiaru składek wyłączone są odszkodowania wypłacane byłym pracownikom po rozwiązaniu stosunku pracy , na podstawie umowy o zakazanie konkurencji , o której mowa w art.1012 Kodeksu pracy. Ponieważ zakaz konkurencji jest uregulowany w Kodeksie pracy to wskazane przepisy nie znajdują zastosowania do umów cywilnoprawnych. W konsekwencji odszkodowanie  wypłacone zleceniobiorcy stanowi podstawę wymiaru składek.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica przebywała na urlopie rodzicielskim do 2 września 2015 r. Od 3 września 2015 r. z kolei na urlopie wypoczynkowym. Wypłata wynagrodzenia następuje 10-go za miesiąc poprzedni. Czy oprócz ZUS DRA za wrzesień 2015 r. należało złożyć również raport ZUS RCA zerowy z kodem i kwotą zasiłku macierzyńskiego?

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka chce zatrudnić pracowników w ramach prac interwencyjnych. Pracownicy będą wcześniej zarejestrowani w urzędzie pracy. Czy zatrudniając ich spółka może korzystać ze zwolnienia z opłacania składek na FGŚP i FP. Jeśli tak, to przez jaki okres? Jakie zasady będą obowiązywać? Pracownicy zatrudnieni będą 1,5 roku, a urząd pracy zwracał będzie część kosztów poniesionych na wynagrodzenia tych pracowników.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy należy wypłacić wynagrodzenie chorobowe dla pracownika, który przebywał na zwolnieniu lekarskim, a podczas dwukrotnej kontroli przeprowadzonej przez pracodawcę nie był obecny w miejscu zamieszkania zgłoszonym u pracodawcy? Pracownik wyjaśnił nam, że może mieć 10 mieszkań i nie musi przebywać w miejscu zamieszkania podanym dla pracodawcy. Innych powodów nie podał. Czy pracownik naruszył podstawowe obowiązki pracownicze, co może skutkować nie wypłaceniem za ten okres przebywania na zwolnieniu lekarskim wynagrodzenia chorobowego?

czytaj więcej »

Pytanie: Osoba, która w listopadzie 2015 r. ukończy 26 lata i w dalszym ciągu studiuje jest prokurentem w spółce komandytowej, natomiast w spółce z o. o. pełni funkcję prezesa. Z osobą tą nie ma zawartej umowy o pracę. Ponadto nie otrzymuje ona wynagrodzenia. Swoją funkcję pełni na podstawie aktu notarialnego. Obydwie spółki nie zatrudniają żadnego pracownika. Czy ww. osobę należy zgłosić do ZUS i opłacać za nią składki na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenia społeczne? Jeżeli tak, to w jakiej wysokości?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy przystępujący w październiku do spółki jawnej wspólnik, który posiada 40% udziałów, będący na rencie z tytułu niezdolności do pracy (kod ubezpieczenia 054321) jest zobowiązany powiadomić ZUS o osiągniętych dochodach z działalności w spółce? Czy w związku z uzyskiwanym dochodami nie utraci prawa do renty?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak prawidłowo postąpić przy wypełnianiu raportu ZUS RCA dla rady nadzorczej w pozycji: blok III B pole 03, kod ubezpieczenia 2241xx. Czy w tej pozycji należy wpisać dla członka rady nadzorczej wymiar czasu pracy, czy to miejsce należy pozostawić puste? Jedna osoba z rady nadzorczej jest równocześnie pracownikiem i członkiem rady nadzorczej, a druga osoba z rady nadzorczej to osoba z zewnątrz.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy obowiązkiem pracodawcy jest informowanie pracowników, że kończy im się okres zasiłkowy (182 dni) i mogą ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne lub inne? Czy pracodawca nie ma do tego prawa, a pracownik sam powinien monitorować okres swoich zwolnień lekarskich i ewentualnych, późniejszych świadczeń?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy emeryt wojskowy, który obecnie otrzymuje emeryturę wojskową, a który po zakończeniu służby wojskowej przepracował dodatkowo 26 lat poza wojskiem i odprowadzał składki ZUS, nabędzie z chwilą osiągnięcia wieku emerytalnego również prawo do emerytury z FUS?

czytaj więcej »

wiper-pixel