WYDANIE ONLINE

Podstawowym obowiązkiem pracodawcy, jako płatnika składek, po ustaniu stosunku pracy jest wyrejestrowanie z poszczególnych ubezpieczeń byłego już pracownika. Nie jest to jednak jedyny obowiązek wobec ZUS nałożony na pracodawców w związku z rozwiązaniem umowy o pracę.

czytaj więcej »

Niezdolność do pracy warunkująca otrzymanie świadczeń z ubezpieczeń społecznych nie jest tożsama z niezdolnością do pracy zarobkowej, określoną w art. 444 § 2 Kodeksu cywilnego jako przesłanka uzyskania renty cywilnoprawnej z powodu uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.

czytaj więcej »

Zapłata składki na ubezpieczenie chorobowe liczonej od maksymalnej podstawy wymiaru dla osób prowadzących działalność pozarolniczą nie daje prawa do zasiłków macierzyńskich i rodzicielskich w kwocie równej najwyższej podstawie wymiaru, gdy składka była opłacona w miesiącu, w którym urodziło się dziecko, zaś sama zapłata składki ZUS nie oznacza zgłoszenia do ubezpieczenia, które powinno nastąpić przed zapłatą składki i na piśmie.

czytaj więcej »

Jeżeli podmiotem kierującym na zajęcia praktycznej nauki zawodu na podstawie umowy jest szkoła, a wnioskodawca wypłaca stypendia jedynie najzdolniejszym uczniom, praktykanci nie mogą być traktowani jako osoby otrzymujące stypendium, o których mowa w art. 6 ust. 1 pk 9a ustawy systemowej. Nie spełniają również warunków do podlegania ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu. W konsekwencji oznacza to, że od wypłacanego im stypendium nie powinny być opłacane żadne składki.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica wróciła z urlopu macierzyńskiego na dotychczasowe stanowisko pracy w urzędzie gminy. Po pewnym czasie, w związku z wygranym naborem na stanowisko urzędnicze w tym samym urzędzie gminy, została z nią rozwiązana dotychczasowa umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony za porozumieniem stron i zawarta nowa umowa na 6 miesięcy na stanowisko urzędnicze. Ponieważ od pracownicy powracającej z urlopu macierzyńskiego nie odprowadza się składek na Fundusz Pracy, to czy wymienioną osobę zatrudnioną na podstawie drugiej umowy o pracę można traktować jako osobę powracającą z urlopu macierzyńskiego i nie odprowadzać od niej składek na FP?

czytaj więcej »

Pytanie: Zatrudniliśmy pracownika na podstawie umowy na czas określony. Po jej zakończeniu podpiszemy z nim kolejną taką umowę. Czy z jej tytułu będziemy musieli zgłaszać tę osobę dodatkowo do ubezpieczeń, czy wystarczy jedno zgłoszenie?

czytaj więcej »

Pytanie: Zawarliśmy umowę o dzieło z osobą, która jest uprawniona do renty z tytułu niezdolności do pracy. Czy w związku z tym mamy obowiązek wystawiać dla ZUS zaświadczenia o wysokości osiąganych przychodów w celu oceny przez organ rentowy, czy renta powinna zostać zawieszona w związku z osiąganiem przychodu?

czytaj więcej »

Pytanie: W czasie pobytu na zwolnieniu lekarskim pracownik uczestniczył w posiedzeniu rady nadzorczej. Na druku zwolnienia jest adnotacja, że chory może chodzić. Czy w przedstawionej sytuacji możemy wypłacić zasiłek chorobowy?

czytaj więcej »

Pytanie: W naszej firmie zamierzamy wprowadzić: 1) premię za frekwencję w okresie od 1 lipca do 30 września 2015 r. Program premiowy dotyczy zakładów, w których absencja chorobowa we wskazanym okresie wyniesie maksymalnie 4% (wskaźnik absencji będzie liczony z wyłączeniem osób przebywających na urlopach macierzyńskich, wychowawczych, rehabilitacyjnych). Każdy pracownik, którego frekwencja w pracy w okresie od 1 lipca do 30 września 2015 r. wyniesie minimum 84% (56 dni roboczych) otrzyma jednorazowa premię w wysokości 250 zł płatną do 20 października 2015 r.; 2) dodatek za pracę w systemie 4-brygadowym wynoszący 10% stawki zasadniczej naliczony za prace w soboty i niedziele będące według harmonogramu pracy, dniami roboczymi;3) dodatek za sprawowanie nadzoru w ramach zastępstw za mistrzów w wysokości 10% od stawki zasadniczej;4) premię referencyjną w okresie od 17 czerwca do 30 września 2015 r. w wysokości 100 zł. Będzie ona wypłacana każdemu pracownikowi produkcji za poleconego kandydata, który przepracuje minimum 20 dni roboczych, a w sytuacji kiedy polecony kandydat będzie wykonywał pracę do 30 września pracownik otrzyma premię w wysokości 200 zł.Proszę o informację, czy wyżej wymienione premie i dodatki będą wchodziły do podstawy zasiłku chorobowego? Jeżeli tak, to w jakim okresie i wysokości?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica po długotrwałym zwolnieniu lekarskim została uznana przez lekarza orzecznika ZUS za częściowo niezdolną do pracy. Sądziliśmy, że przejdzie ona na rentę i będziemy mogli zatrudnić na jej miejsce nowego pracownika. Pracownica poinformowała nas, że wraca do pracy, ponieważ nie przyznano jej renty. Lekarz medycyny pracy orzekł, że schorzenie powodujące częściową niezdolność do pracy nie jest przeciwwskazaniem do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku. Do tej pory mieliśmy do czynienia z sytuacjami odwrotnymi. Pracownicy, którzy składali wnioski o rentę, nie uzyskiwali jej z powodu braku niezdolności do pracy. Czy osoba niezdolna do pracy może nie dostać renty?

czytaj więcej »

Pytanie: Krajowa podróż służbowa pracownicy trwała 3 doby i 4 godziny. Podczas trzech pierwszych dób zostały jej bezpłatnie zapewnione w cenie noclegów śniadania i obiady (w łącznej cenie 60 zł śniadania i 105 zł obiady), a w czwartej dobie – tylko śniadanie (za cenę 25 zł). Hotel wyszczególnił w fakturze ceny zapewnionych dań. Jak rozliczyć świadczenia z ZUS i z fiskusem?

czytaj więcej »

Obowiązek ubezpieczeń nie dotyczy natomiast członków organów sprawujących funkcje takie same lub zbliżone do rad nadzorczych, ale o innych nazwach.

czytaj więcej »

wiper-pixel