WYDANIE ONLINE

W czasie urlopu bezpłatnego następuje swoiste zawieszenie ubezpieczeń pracowniczych, w tym ubezpieczenia chorobowego. Za okres urlopu bezpłatnego nie są opłacane składki ubezpieczeniowe. Oznacza to, że w trakcie pobytu na takim urlopie pracownikowi nie przysługują żadne świadczenia chorobowe.

czytaj więcej »

W wersji 10.01.001 programu Płatnik dodano funkcjonalność programu przeznaczona dla płatników składek o strukturze wielooddziałowej, u których poszczególne jednostki (np. centrala i oddziały) sporządzają dokumenty ubezpieczeniowe, ale do ZUS dokumenty przekazywane są wyłącznie przez centralę firmy.

czytaj więcej »

W przypadku zawarcia przez menadżera umowy o zarządzanie spółką kapitałową w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, tytułem do ubezpieczenia jest podpisany przez przedsiębiorcę kontrakt, a nie wykonywana działalność - rozstrzygnął Sąd Najwyższy w podjętej w środę uchwale.

czytaj więcej »

Jeżeli pracodawca zorganizuje dojazd pracownikom do pracy, pokrywając w całości jego koszty, zgodnie z przepisami płacowymi w firmie, wartość tego świadczenia jest zwolniona od składek. Natomiast przekazywane pracownikom karty paliwowe, częściowo przez nich finansowane, mają charakter kart przedpłaconych, podlegających oskładkowaniu.

czytaj więcej »

Osoby, które podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, są wymienione w art. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Nie ma tam umowy o dzieło. Tytułem do ubezpieczeń nie jest również umowa licencyjna, która polega na upoważnieniu przez twórcę innych osób do korzystania z utworu w rozumieniu przepisów prawa autorskiego na ściśle określonych w umowie polach eksploatacji. Umowa o dzieło zakłada w swym założeniu wytworzenie dzieła (często noszącego znamiona utworu), umowa licencyjna zaś zezwala licencjobiorcy na korzystanie z utworu już istniejącego.

czytaj więcej »

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który uzyskują oni w związku ze świadczeniem pracy. Katalog przychodów zwolnionych od składek jest wymieniony w rozporządzeniu ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 3 tego aktu z podstawy wymiaru wyłączone są świadczenia wypłacane przez pracodawcę w związku z rozwiązaniem stosunku pracy.

czytaj więcej »

Pytanie: Od marca 2015 roku pracownicy i niektórzy zleceniobiorcy są uprawnieni do korzystania z samochodów służbowych do celów prywatnych. W przepisach płacowych wprowadziliśmy zapis, że wartość świadczeń w naturze jest ustalana w wysokości określonej w art. 12 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zarówno pracownikom, jak i zleceniobiorcom. Pracownikom przychód ten w wysokości wynikającej z pojemności silnika co miesiąc doliczaliśmy do ich wynagrodzenia. Przez przeoczenie nie doliczaliśmy go do wynagrodzenia zleceniobiorców. Czy rozliczając składki za czerwiec, możemy wykazać ryczałtową kwotę za cztery miesiące (marzec – czerwiec)?

czytaj więcej »

Pytanie: W naszej szkole jest zatrudniony nauczyciel na podstawie umowy o pracę (4/18 wymiaru zajęć) i umowy zlecenia (instruktor sportu). Z tytułu umowy o pracę został przez nas zgłoszony do ubezpieczeń społecznych na druku ZUA. Osoba ta pracuje również w innym zakładzie na podstawie umowy zlecenia. Od 1 lipca 2015 r. będzie u nas zatrudniony tylko na podstawie umowy zlecenia (umowa o pracę rozwiązuje się 30 czerwca 2015 r.). Prawdopodobnie będzie nadal pracował na zleceniu w drugim zakładzie. Czy z dniem 1 lipca 2015 r. należy wyrejestrować tę osobę z ZUS na druku ZWUA i ponownie zgłosić do ubezpieczeń z umowy zlecenia? Jeżeli tak, to na jakim druku? Czy będziemy musieli naliczyć i odprowadzić wszystkie składki?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik odbył podróż służbową własnym samochodem i przedstawił nam rachunek na kwotę 678,90 zł. Czy w całości jest ona wyłączona z oskładkowania, czy też obowiązują tu jakieś ograniczenia kwotowe?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik przedłożył za pośrednictwem teściowej formularz ZUS ZLA wystawiony na opiekę nad 10-letnim chorym synem, na okres 22 czerwca – 1 lipca. Żona pracownika wyjechała w delegację za granicę. Nie mamy złożonego przez niego oświadczenia na druku ZUS Z-15 i mamy wątpliwości, czy w najbliższym terminie płatności wynagrodzeń, tj. 26 czerwca, możemy wypłacić zasiłek opiekuńczy.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica wykorzystała 182-dniowy okres zasiłkowy. Została skierowana na rehabilitację do ośrodka ZUS. Czy za okres tej rehabilitacji musimy wypłacać jakieś świadczenia?

czytaj więcej »

Pierwsze wnioski o zastosowanie ulgi w spłacie składek według nowych zasad płatnicy będą mogli złożyć pod koniec 2015 roku. Zmiany w ustawie systemowej przewidują możliwość odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty całej zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, w tym również w części finansowanej przez ubezpieczonego.

czytaj więcej »

Jeszcze w tym roku samotni ojcowie zyskają prawo do urlopów macierzyńskich i rodzicielskich oraz zasiłków macierzyńskich za ich okres.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica złożyła wniosek o skrócenie urlopu wychowawczego i zmniejszenie jej etatu do 7/8. Czy wobec tego nasza firma (zatrudniająca ponad 20 osób), przez 36 miesięcy jest zwolniona z opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za tę pracownicę? To pierwszy taki przypadek w zakładzie, więc prosimy ponadto o informację : czy wartość naszej korzyści w postaci niezapłaconej miesięcznej składki powinniśmy przekazywać co miesiąc tej pracownicy, czy jest to wyłącznie korzyść dla firmy?

czytaj więcej »

wiper-pixel