WYDANIE ONLINE

Prawo do skorzystania z samochodu służbowego do jazd prywatnych, w tym wyjazdów urlopowych, może być przyznane na różnej podstawie. Może wynikać z układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania, przepisów o wynagradzaniu lub z umowy zawartej z pracownikiem korzystającym z samochodu służbowego. W ramach obowiązków wynikających z umowy o pracę niektórzy pracownicy w firmie muszą korzystać z własnych pojazdów do wykonywania zadań służbowych.

czytaj więcej »

Z chwilą ustalenia dla pracownika ustawodawstwa w zakresie ubezpieczeń społecznych innego niż polskie, pracownik nie będzie podlegał przepisom ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, która reguluje zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym w Polsce oraz zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.

czytaj więcej »

Jeżeli wypłacane należności nie stanowią rekompensaty, odszkodowania czy też odprawy, od wypłaconego przychodu należy naliczyć składki.

czytaj więcej »

Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami pobierającymi stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostały skierowane przez inne niż powiatowy urząd pracy podmioty kierujące na szkolenie, staż lub szkolenie zawodowe. Osoby te obowiązkowo podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu. Obowiązek ubezpieczeń istnieje od dnia nabycia prawa do stypendium do dnia utraty tego prawa.

czytaj więcej »

Pytanie: Ze środków obrotowych firmy chcielibyśmy dofinansować pracownikom dwie prozdrowotne formy dotarcia do pracy – na rowerze oraz biegiem. Jak mamy to rozliczać w pensji – czy taki dodatek podlega składkom ZUS i podatkowi?

czytaj więcej »

Pytanie: Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji zakupił z własnego budżetu (spoza ZFŚS) ubrania sportowe dla pracowników oraz trenerów zatrudnionych na zlecenie (opłacają tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne). Osoby te uzyskują minimalne wynagrodzenie. Poczynione zakupy te nie wynikają ani z regulaminu, ani z innych przepisów. Czy od tych świadczeń należy odprowadzić zaliczkę na podatek i składki na ubezpieczenia społeczne?

czytaj więcej »

Pytanie: Wypłacamy pracownikom dodatek stażowy, który przysługuje także za okres niezdolności do pracy z powodu choroby. W miesiącach, w których pracownik chorował, dodatek wyłączaliśmy z podstawy wymiaru składek. Takie postępowanie zakwestionował ZUS. Dlaczego, skoro wyłączenie takie wynika jasno z przepisów rozporządzenia składkowego?

czytaj więcej »

Pytanie: Do końca maja była u nas na stażu osoba skierowana do jego odbycia przez powiatowy urząd pracy. Na dzień przed końcem stażu stażystka urodziła dziecko. W umowie zawartej z PUP był zapisany obowiązek zatrudnienia tej osoby na podstawie umowy o pracę na okres 6 miesięcy po zakończeniu stażu. W związku z tym, że stażystka przed zakończeniem stażu urodziła dziecko, było niemożliwe jej zatrudnienie po jego zakończeniu. PUP nie zgodził się jednak z tym i polecił zatrudnienie stażystki. Czy jeśli zostanie zatrudniona będzie mogła ubiegać się o urlop macierzyński lub inne tego typu świadczenia? Podczas stażu nie była odprowadzana przez PUP składka chorobowa.

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy zakładem pracy uprawnionym do wypłaty zasiłków chorobowych. Mamy pracownika, który często choruje - w tym roku był już kilkakrotnie na zwolnieniu lekarskim. Otrzymaliśmy informację z ZUS, że pracownik był wezwany na kontrolę i nie stawił się. W związku z tym ZUS wydał decyzję o utracie ważności z dniem 30 marca 2015 r. zaświadczenia lekarskiego wystawionego na okres od 10 marca do 10 kwietnia 2015 r. W dniu 10 kwietnia pracownik dostarczył jednak kolejne zwolnienie na okres od 11 do 30 kwietnia 2015 r. Jak w tej sytuacji powinien postąpić pracodawca? Czy orzeczenie ZUS o utracie ważności zaświadczenia lekarskiego stanowiło podstawę do wstrzymania wypłaty zarówno wynagrodzenia chorobowego (za okres 30 marca-9 kwietnia), czy wyłącznie zasiłku (za dzień 10 kwietnia)? Czy pracodawca mógł wstrzymać wypłatę zasiłku chorobowego również na podstawie kolejnego zaświadczenia?

czytaj więcej »

ZUS może wypłacić świadczenia kombatanckie na rachunek bankowy osoby mieszkającej w jednym z państw nienależących do UE/EFTA, z którymi Polski nie wiążą umowy międzynarodowe w zakresie zabezpieczenia społecznego.

czytaj więcej »

Pytanie: Na okres od 1 maja do 31 grudnia 2015 r. zawarliśmy umowę zlecenia, na podstawie której zleceniobiorca będzie zarabiał 15.000 zł. miesięcznie. Zadeklarował on chęć przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Jak należy ustalić podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe tego zleceniobiorcy?

czytaj więcej »

Pytanie: W przypadku niektórych pracowników chcemy zastąpić ryczałtem wypłacane im dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych. Czy tego typu wypłaty będą również objęte składkami?

czytaj więcej »

wiper-pixel