WYDANIE ONLINE

Pracodawcy, którzy zdecydowali się pokrywać koszt wydatków dojazdów do pracy pracowników często nie mają pewności jak rozliczać ich zakup, czy odprowadzać składki.

czytaj więcej »

Osoby fizyczne zatrudniające wyłącznie zleceniobiorców nie muszą opłacać za nich składek na Fundusz Pracy. ZUS wycofuje się ze swojego stanowiska sprzed niespełna miesiąca.

czytaj więcej »

Rzecznik Praw Obywatelskich złożył do resortu pracy wniosek, w którym chce zmian w prawie, umożliwiających rodzicom urodzonego martwego dziecka otrzymanie zasiłku pogrzebowego oraz macierzyńskiego bez względu na to, czy możliwe jest ustalenia płci dziecka.

czytaj więcej »

Wypłata ryczałtu za nocleg, w sytuacji gdy pracownik na mocy swojego dobrowolnego wyboru realizuje odpoczynek w kabinie i w związku z tym nie ponosi żadnych kosztów nocowania, nie stanowi podstawy wymiaru składek na podstawie § 2 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia składkowego.

czytaj więcej »

Prawo do wcześniejszej emerytury ma zasadniczo tylko ta osoba, która pracowała w określonej branży oraz przy określonych w odpowiednim wykazie pracach szczególnych.

czytaj więcej »

Świadczenia odszkodowawcze od pracodawcy dla pracownika, który uległ wypadkowi przy pracy, mogą być zasądzone tylko wówczas, gdy zostanie bez żadnych wątpliwości ustalona odpowiedzialność pracodawcy za okoliczności, które doprowadziły do tego wypadku.

czytaj więcej »

Pytanie: Zauważyłam, że w druku ZUS ZPA podałam nieprawidłowy NIP. Jak skorygować ten błąd i w jakim terminie? Na szkoleniu mówiono nam, że na korektę zgłoszeń płatnika mamy 14 dni, a w prasie przeczytałam, że 7 dni. Który z tych terminów jest obowiązujący?

czytaj więcej »

Pytanie: Zgłosiliśmy zleceniobiorcę do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Zgodnie z zawartą umową wynagrodzenie w wysokości 1.600 zł wypłacamy do końca miesiąca. Za marzec wypłaciliśmy je na początku kwietnia, a pod koniec – za kwiecień. W związku z tym, że w kwietniu wypłaciliśmy wynagrodzenie należne za marzec, to nie opłaciliśmy za zleceniobiorcę składki na Fundusz Pracy. Czy takie postępowanie było prawidłowe?

czytaj więcej »

Podstawą wymiaru zasiłku chorobowego może być tylko wynagrodzenie u aktualnego pracodawcy. Nie bierze się pod uwagę wynagrodzenia uzyskanego u poprzedniego pracodawcy nawet jeżeli pomiędzy zatrudnieniem u poprzedniego i aktualnego pracodawcy nie było praktycznie przerw.

czytaj więcej »

Pytanie: Z osobą, która była zatrudniona w innym zakładzie pracy, na okres od 1 do 31 marca 2015 r. zawarliśmy umowę zlecenia. Zgłosiliśmy zleceniobiorcę do ubezpieczenia zdrowotnego z kodem tytułu ubezpieczenia 04 11 00, a po zakończeniu umowy wyrejestrowaliśmy. Od 1 kwietnia zatrudniliśmy tę osobę na podstawie umowy o pracę. Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia (które było określone w umowie kwotowo) wypłacimy w kwietniu. W tym miesiącu wypłacimy również wynagrodzenie ze stosunku pracy. Jakie imienne raporty miesięczne musimy sporządzić za kwiecień?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy obywatel polski, który będzie wykonywał pracę w Polsce, a umowę o pracę zawrze z firmą holenderską, powinien podlegać w Polsce ubezpieczeniom? Firma, która go zatrudnia, nie ma w Polsce siedziby. Czy może sam za siebie opłacać składki? Jakie obowiązki się z tym wiążą? Czy należna jest składka na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych?

czytaj więcej »

Pytanie: Na początku kwietnia zmarł nasz pracownik, który pracował na pół etatu i pobierał rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Termin wypłaty renty przypada na 15. dzień miesiąca i do dnia śmierci renta nie została wypłacona. Żona pracownika zwróciła się do nas z pytaniem, czy otrzyma rentę za ten miesiąc.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy sanitariusze - salowi pracujący w oddziałach psychiatrycznych spełniają wymagania do przejścia na emeryturę pomostową? Od 2013 roku pracownicy ci zostali ujęci w ewidencji pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze i są za nich opłacane składki na FEP. Czy wobec powyższego można ich uznać za personel medyczny zgodnie z pkt. 23 załącznika nr 2 do ustawy o emeryturach pomostowych?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica była nieobecna w pracy przez 5 dni i przedstawiła zaświadczenie ZUS ZLA, z którego wynika, że w tym czasie sprawowała opiekę nad chorym 9-letnim synem. Ojciec dziecka jest rencistą i nie pracuje – wydaje się zatem, że może zapewnić dziecku opiekę. Z tego względu mamy wątpliwości, czy pracownica ma prawo do zasiłku opiekuńczego i czy ZUS nie zakwestionuje ewentualnej wypłaty.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica, która przebywa od kilku miesięcy na zwolnieniu lekarskim, została wezwana na badanie kontrolne do lekarza orzecznika ZUS. Pracownica wystąpiła z pytaniem, czy może zignorować takie wezwanie.

czytaj więcej »

wiper-pixel