WYDANIE ONLINE

Pomiędzy przekazaniem danych nieprawidłowych a nieprawdziwych jest istotna różnica. W sytuacji przekazania danych nieprawdziwych chodzi o zawinione działanie płatnika, ukierunkowane na wprowadzenie organu w błąd. Rodzi to określone konsekwencje.

czytaj więcej »

W tym roku płatnicy nie mają obowiązku sprawdzenia do 30 kwietnia prawidłowości wszystkich danych wykazanych w raportach miesięcznych przekazanych za ubiegły rok.

czytaj więcej »

Przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych nie uzależniają obowiązku ubezpieczeń od obywatelstwa czy też miejsca zamieszkania. Istotny staje się fakt zawarcia z polskim podmiotem umowy o pracę czy też innej umowy rodzącej obowiązek ubezpieczeń.

czytaj więcej »

Zawierając umowę o dzieło płatnicy powinni dokładnie określać co jest przedmiotem umowy, przedmiot powinien być wyraźnie wskazany. Dodatkowo umowa nie może być zawarta na zbyt proste prace. Uznanie przez ZUS, że umowa nazwana przez strony umowę o dzieło to w istocie umowa o świadczenie usług może spowodować, że nawet po kilku latach płatnik będzie musiał złożyć korektę dokumentów oraz opłacić do ZUS-u należne składki wraz z odsetkami za zwłokę.

czytaj więcej »

Od 1 kwietnia 2015 r. zmniejszy się stopa procentowa składki wypadkowej, opłacana przez płatników, którzy zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych – wynika z projektu rozporządzenia przygotowanego przez ministerstwo pracy i polityki społecznej.

czytaj więcej »

Od 1 marca 2015 r. rozszerzony został krąg osób, po śmierci których przysługuje uprawnionemu prawo do wypłaty zasiłku pogrzebowego. Bez zmian pozostała kwota zasiłku wypłacana osobie, która pokryła koszty pochówku.

czytaj więcej »

Od 1 kwietnia 2015 r. obowiązują nowe kwoty wypłacanych przez ZUS jednorazowych odszkodowań, przysługujących ubezpieczonemu, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

czytaj więcej »

Nieznaczne opóźnienie w opłaceniu składek na ubezpieczenia nie pozbawi osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą lub rolniczą prawa do refundacji składek z PFRON - taką zmianę w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zaakceptował Senat.

czytaj więcej »

Pytanie: Rozliczam spółdzielnię, która na podstawie umowy o pracę zatrudniała prezesa zarządu. Prezes był jednocześnie rybakiem morskim. W związku z ubieganiem się o emeryturę pomostową, spółdzielnia rozwiązała z nim umowę o pracę z chwilą ukończenia 55 lat. Jednak po rozwiązaniu stosunku pracy, prezes nadal pełni funkcję prezesa zarządu na podstawie uchwały walnego zgromadzenia i ma z tego tytułu wypłacane wynagrodzenie w wysokości dodatku funkcyjnego. Czy od tego wynagrodzenia należy naliczyć składki ZUS?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy członek rady nadzorczej, który obowiązkowo podlega ubezpieczeniom społecznym niezależnie od tego, czy posiada inne tytuły do ubezpieczeń społecznych, będzie miał ten okres wliczony do emerytury? Czy w związku z podleganiem ubezpieczeniom w ZUS, KRUS zaliczy ten okres opłacania składek?

czytaj więcej »

Pytanie: Dnia 23 marca pracownicy skończył się urlop wychowawczy. Od 24 marca wróciła do pracy. Wynagrodzenie za kilka dni marca wypłacimy 31 marca. Jakie dokumenty powinniśmy złożyć za pracownicę za marzec? Wiem, że na pewno powinien to być raport ZUS RSA za okres 1-23 marca. Co z raportami ZUS RCA? Czy można złożyć za dany miesiąc raport z kodem tytułu ubezpieczenia 12 11 00 oraz z kodem 01 10 00?

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy firmą założoną w zeszłym roku. W tym roku nasza pracownica wybiera się na urlop wychowawczy. Ponieważ jest ona pierwszą osobą, która będzie korzystała z takiego urlopu, bardzo proszę o informacje dotyczące wysokości i obowiązku opłacania w bieżącym roku składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnioną. Jak poprawnie te składki naliczyć?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica miała przyznany dodatek specjalny na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. Był on wypłacany miesięcznie i pomniejszany za czas chorobowego. W lutym 2015 r. pracownica przedstawiła zwolnienie lekarskie. Jak należało uwzględnić wypłacany dodatek specjalny w podstawie wynagrodzenia za czas choroby?

czytaj więcej »

Pytanie: Na podstawie L-4 wypłaciliśmy pracownikowi zasiłek chorobowy za 156 dni. Pracownik dostarczył kolejne zwolnienie z kodem D (na poprzednich zwolnieniach nie było żadnego kodu). Wiemy od pracownika, że choruje na gruźlicę. Czy możemy dalej wypłacać zasiłek aż do 270 dnia choroby na podstawie ww. zwolnień czy powinniśmy otrzymać dodatkową informację od lekarza lub uzupełnienie kodem literowym D już dostarczonych L-4?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik jest zatrudniony w 3 firmach na różnych etatach. Pod koniec kwietnia ma zamiar rozwiązać ze wszystkimi pracodawcami umowy o pracę, ponieważ przechodzi na emeryturę. Który zakład ma obowiązek wypłacić mu odprawę emerytalną? Jak sprawdzić czy zatrudniony nie pobrał odprawy u innego pracodawcy?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownicy ośrodka pomocy społecznej uprawnieni są do dodatku za wieloletnią pracę. Zgodnie z regulaminem wynagradzania OPS przysługuje on w okresie pobierania wynagrodzenia za czas choroby oraz zasiłków wypłacanych z ZUS, w związku z czym nie jest uwzględniany w podstawie wymiaru tych świadczeń. Na tej podstawie dodatek stażowy wliczany jest do podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego. Pytanie dotyczy pracownicy, która w 17 grudnia 2014 r. urodziła dziecko. Od 2 września br. przebywała na zwolnieniu lekarskim, na którym otrzymywała dodatek stażowy. Od grudnia dodatek ten wzrósł o 1%. Jaka będzie wobec tego podstawa zasiłku macierzyńskiego? Czy należy przyjąć taką samą podstawę co do zasiłku chorobowego, dodając tylko dodatek stażowy należny za ten okres?

czytaj więcej »

Pytanie: Nasz pracownik był zatrudniony do 31 stycznia 2015 r. w związku z przejściem na emeryturę. Wystawiając w lutym druk ZUS Rp-7 nie uwzględniliśmy trzynastki za 2014 rok, która będzie wypłacona dopiero w marcu. Czy postąpiliśmy słusznie?

czytaj więcej »

Pytanie: Kilku z naszych pracowników zostało oddelegowanych do pracy w organizacji związkowej w niepełnym wymiarze czasu pracy, inni zaś w pełnym wymiarze. Pracownicy oddelegowani na pełny etat nie wykonują dotychczasowej swojej pracy, cały czas pracy jest przeznaczony na pełnienie przez nich funkcji związkowych. Pracownicy oddelegowani na niepełny etat część czasu pracy przeznaczają na wykonywanie swoich dotychczasowych obowiązków, pozostałą zaś część – na pełnienie funkcji związkowych. Z jakiego okresu należy ustalić im podstawę wymiaru zasiłku, jeżeli zachorują w okresie tego oddelegowania?

czytaj więcej »

wiper-pixel