WYDANIE ONLINE

Płatnicy składek, którzy opłacali za swych pracowników składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w poprzednim roku mają z tego tytułu obowiązek sprawozdawczy wobec ZUS. Do 31 marca 2015 r. powinni złożyć w organie rentowym ZUS ZSWA.

czytaj więcej »

Nie da się „uzdrowić” poprzez podjęcie zatrudnienia, wadliwie zawartej i przez to nieważnej umowy o pracę z prezesem spółki z o.o., który jest jednocześnie dominującym udziałowcem w tej spółce. Taka umowa, jako nieważna, nie może dawać jakichkolwiek uprawnień z ubezpieczenia społecznego.

czytaj więcej »

Przy oddelegowaniu pracowników do pracy za granicą mogą mieć zastosowanie polskie przepisy. Oznacza to, że pomimo wykonywania pracy poza naszym krajem, pracownik nadal będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym w Polsce. Gdy dodatkowo istnieje umowa międzynarodowa z obcym państwem, zatrudniony, który wykonuje w nim pracę, nie podlega tam ubezpieczeniom społecznym.

czytaj więcej »

Wyłączenie ze składek diet i innych należności z tytułu podróży służbowej pracownika do określonej przepisami wysokości, ma odpowiednie zastosowanie do zleceniobiorców, w sytuacji gdy określone czynności wynikające z zawartej umowy wykonują oni poza miejscem ustalonym w umowie jako miejsce świadczenia pracy lub usług.

czytaj więcej »

Niemożność poddania kontroli efektów pracy zainteresowanego pod kątem osiągnięcia konkretnego, zindywidualizowanego rezultatu wskazuje, że kwestionowana umowa w istocie nie jest umową o dzieło, ale umową o świadczenie usług, do której zgodnie z k.c. stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. W takiej sytuacji trudno bowiem uznać, że wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady „dzieła".

czytaj więcej »

Pytanie: Urząd miasta przejął należności i zobowiązania zlikwidowanego zakładu budżetowego. Aktualnie ma wypłacić trzynastki pracownikom likwidowanego zakładu. Jak należy prawidłowo rozliczyć składki ZUS? Jakie dokumenty złożyć, gdy zakład budżetowy wyrejestrował pracowników i złożył ZUS ZWPA? Czy od takiej wypłaty powinny być naliczane składki?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednemu z naszych pracowników 27 marca 2015 r., oprócz wynagrodzenia za ten miesiąc (w kwocie 3.245,98 zł), zostanie wypłacona na jego wniosek zaliczka na poczet pensji kwietniowej w wysokości 2.000 zł. Czy składki od wspomnianej zaliczki powinniśmy naliczyć w marcu czy kwietniu?

czytaj więcej »

Pytanie: ZUS powiadomił nas o wszczęciu postępowania dotyczącego zgłoszenia do ubezpieczeń osoby, która osiągnęła u nas przychody z tytułu umowy zlecenia. Zleceniobiorcę zgłosiliśmy tylko do ubezpieczenia zdrowotnego, gdyż złożył oświadczenie, że jest zatrudniony w innym zakładzie pracy z wynagrodzeniem wyższym od najniższego. Jednak z ustaleń ZUS wynika, że były to przychody niższe od tej kwoty. Oznacza to, że z tytułu wykonywanej u nas umowy osoba ta powinna być zgłoszona do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Rozumiem, że w takiej sytuacji należy dokonać stosownych korekt dokumentów rozliczeniowych. Chciałabym się jednak dowiedzieć, jak wygląda sprawa uregulowania należnych składek na ubezpieczenie społeczne. Czy jest to obowiązkiem płatnika?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica dostarczyła zwolnienie lekarskie na okres 28 lutego do 6 marca 2015 r. Wystawiono je 28 lutego, czyli w sobotę, która w naszym zakładzie pracy jest dniem wolnym od pracy. Czy za ten dzień oraz za niedzielę należy wypłacić świadczenia chorobowe (pracownica w tym roku nie chorowała, więc przysługuje jej wynagrodzenie chorobowe przez okres pierwszych 33 dni)?

czytaj więcej »

Pytanie: Wręczyliśmy wypowiedzenie 55-letniej pracownicy, która ma ustalone na stałe prawo do renty rodzinnej po mężu. Na kilka dni przed upływem okresu wypowiedzenia przyniosła ona zwolnienie lekarskie na 25 dni. Od pierwszego dnia niezdolności do pracy pracownicy przysługuje zasiłek chorobowy. Wiadomo, że będziemy wypłacać ten zasiłek do końca marca, tj. ostatniego dnia zatrudnienia. Ponieważ pracownica ma rentę, nie jesteśmy pewni, czy musimy przekazać do ZUS dokumentację do ewentualnej dalszej wypłaty od 1kwietnia?

czytaj więcej »

Pytanie: Zatrudniamy pracownika na stanowisku kierowca cysterny i magazynier. Do jego obecnych obowiązków – w porozumieniu z pracownikiem – chcemy dodać stanowisko kierowca autobusu w transporcie publicznym. Jego stanowisko byłoby łączone: kierowca cysterny/magazynier/kierowca autobusu. Za kierowców autobusowych opłacamy składki na fundusz emerytur pomostowych. Czy w przypadku łączonego stanowiska również mamy opłacać składki na FEP?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik ubiega się o wcześniejszą emeryturę na podstawie art. 184 ustawy emerytalnej. W 1972 roku został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej. W tym czasie pracował na stanowisku zaliczanym do pracy w szczególnych warunkach. Po odbyciu służby powrócił do tego samego zakładu pracy, na to samo stanowisko. Czy okres służby można zaliczyć do pracy w szczególnych warunkach?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik samorządowy zwolnił się i przeszedł na emeryturę w grudniu 2010 roku (wypłacono odprawę emerytalną), a od stycznia 2011 roku został znowu zatrudniony na pół etatu. Umowa skończyła się w grudniu 2014 roku. W marcu 2015 roku pracownikowi przysługiwałaby nagroda jubileuszowa. W rozporządzeniu w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych jest przepis mówiący o tym, że w przypadku ustania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę wypłaca się pracownikowi nagrodę w dniu rozwiązania stosunku pracy, jeżeli do nabycia do niej prawa brakuje mniej niż 12 miesięcy. W związku z tym wypłaciliśmy pracownikowi nagrodę jubileuszową, do której nabyłby prawo w marcu 2015 roku. Czy postąpiliśmy prawidłowo?

czytaj więcej »

Osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą lub rolniczą zachowają prawo do refundacji składek na ubezpieczenie społeczne, także wówczas, gdy nieznacznie opóźnią się z ich opłaceniem.

czytaj więcej »

Dzieciom emeryta zaginionego a następnie sądownie uznanego za zmarłego należy się wypłata jego emerytury za okres maksimum 3 lat liczony od daty z którą sąd uznał zaginionego emeryta za zmarłego.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica naszej uczelni wystąpiła wnioskiem o urlop wychowawczy. Składając oświadczenie do celów obowiązku ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego okazało się, że jest dodatkowo zatrudniona u innego pracodawcy, o czym wcześniej nas nie poinformowała. Jeżeli pracownica będzie przebywała na urlopie wychowawczym tylko na uczelni, a świadczyła pracę u drugiego pracodawcy, w jaki sposób powinniśmy wykazywać ją w ZUS?

czytaj więcej »

Pytanie: Zleceniobiorca zgłosił się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. W ciągu roku otrzymał zasiłek chorobowy łącznie za 48 dni. W tym samym roku, po zakończeniu umowy zlecenia, został zatrudniony na podstawie umowy o pracę w tej samej firmie. Obecnie zachorował (5 dni). Czy pracodawca powinien wypłacić płacić wynagrodzenie za czas choroby, czy zasiłek chorobowy?

czytaj więcej »

wiper-pixel