WYDANIE ONLINE

Płatnik ma obowiązek przekazać Informację roczną za 2014 rok ubezpieczonemu, np. pracownikowi czy zleceniobiorcy do końca lutego. Ponieważ 28 lutego (ostatni dzień miesiąca) przypada w tym roku w sobotę, ostatecznym terminem na przekazanie tego dokumentu jest 2 marca 2015 r. Informacja powinna zawierać dane, jakie płatnik wykazał w przekazanych do ZUS imiennych raportach miesięcznych sporządzonych za ubezpieczonego za ubiegły rok.

czytaj więcej »

Obowiązek opłacania składki zdrowotnej istnieje, gdy dana osoba ma tytuł do ubezpieczenia wymieniony w przepisach ustawy zdrowotnej. Czy tytułem do ubezpieczenia zdrowotnego jest pełnienie funkcji członka zarządu na podstawie powołania? Na to pytanie negatywnie odpowiedział ZUS w interpretacji indywidualnej (decyzja nr 1322/2014) z 23 grudnia 2014 r., znak WPI/200000/43/1322/2014 r.

czytaj więcej »

Korekty dokumentów rozliczeniowych w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne ZUS obowiązany jest oceniać według stanu prawnego obowiązującego w dacie złożenia pierwotnych dokumentów, podlegających korekcie, a nie w dacie złożenia korekt

czytaj więcej »

Osoby pobierające stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostały skierowane przez inne niż powiatowy urząd pracy podmioty kierujące, obowiązkowo podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu, od dnia nabycia prawa do stypendium do dnia utraty prawa do niego, jeśli nie mają innego tytułu do ubezpieczeń.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2015 r. zwolnieniem ze składek zostały objęte środki z ZFRON oraz zakładowego funduszu aktywności w zakładach, które nie posiadają statusu zakładu pracy chronionej.

czytaj więcej »

Samoistna umowa o dzieło nie jest tytułem do ubezpieczeń od wypłacanego wynagrodzenia nie powinny być naliczane żadne składki.

czytaj więcej »

Tworząc dokument rozliczeniowy ZUS RCA lub ZUS RZA z kodem tytułu ubezpieczenia 30 00 lub 50 00, płatnik nie zawsze musi korzystać z funkcji „Wybierz schemat wyliczeń”? Może ją pominąć jeśli jest pewny jaki schemat finansowania składek w danym przypadku należy zastosować (tzn. kto i w jakich proporcjach finansuje składki).

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownicy zgodnie z przyjętym regulaminem korzystania z samochodów obowiązującym w firmie od stycznia 2015 r. mają możliwość korzystania z samochodów służbowych do celów prywatnych. Czy przychód ten może korzystać ze zwolnienia na podstawie § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia składkowego?

czytaj więcej »

Pytanie: Otrzymaliśmy z ZUS zawiadomienie o wszczęciu kontroli, której przedmiot obejmował zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych, prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek oraz innych wpłat, do których pobierania zobowiązany jest Zakład, oraz ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. Inspektor zażądał przedstawienia tłumaczenia na język polski sporządzonej w języku obcym dokumentacji finansowej i osobowej, a także sporządzenia kopii tych dokumentów. Wiązało się to z poniesieniem przez nas określonych kosztów. Czy możemy domagać się ich zwrotu? Kontrola nie wykryła żadnych nieprawidłowości.

czytaj więcej »

Pytanie: Dnia 30 grudnia 2014 r. pracownikowi odchodzącemu na emeryturę wypłaciliśmy wynagrodzenie za przepracowane w  grudniu dni w kwocie 3.456,70 zł, odprawę emerytalną, o której mowa w Kodeksie pracy, w  wysokości 3.679,54 zł oraz dodatkową odprawę emerytalną przysługującą na podstawie układu zbiorowego pracy w wysokości 5.987,21 zł. Wyłączyliśmy z podstawy wymiaru składek tylko odprawę wypłaconą w oparciu o przepisy Kodeksu pracy. Podstawę składek na ubezpieczenia społeczne stanowiła więc kwota 9.443,91 zł (3.456,70 zł + 5.987,21 zł), a składki zdrowotnej 8.149,14 zł (9.443,91 zł – 1.294,77 zł, tj. składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków pracownika). Czy dobrze zrobiliśmy?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik przez cały grudzień przebywał na urlopie bezpłatnym. W  miesiącu tym pracodawca wypłacił mu nagrodę za III kwartał 2014 r.. Jakie dokumenty należało sporządzić za tę osobę za grudzień? Czy można było złożyć jednocześnie raport ZUS RSA, z którego wynikało, że pracownik przebywał na urlopie bezpłatnym, i raport ZUS RCA z rozliczonymi składkami?

czytaj więcej »

Pytanie: Nasza pracownica, która urodziła dziecko, wystąpiła o urlop macierzyński, dodatkowy urlop macierzyński w wymiarze 6 tygodni oraz o urlop rodzicielski w wymiarze 26 tygodni w ciągu 14 dni po porodzie. Po 5 tygodniach urlopu rodzicielskiego wystąpiła o przerwanie tego urlopu i powrót do pracy. Czy może przerwać urlop rodzicielski i czy powinniśmy wypłacić jej wyrównanie?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica została zwolniona z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, a umowa o pracę ma zostać z nią rozwiązana z końcem lutego 2015 r. W tym okresie pracownica została zatrudniona w drugiej firmie. Aktualnie osoba ta przebywa na zwolnieniu lekarskim. Czy musimy jej wypłacać wynagrodzenie chorobowe i zasiłek?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica naszego urzędu gminy urodziła dziecko i przebywa na urlopie macierzyńskim. Czy będąc pracownikiem samorządowym może pracować na urlopie macierzyńskim?

czytaj więcej »

Pytanie:  Od 1 marca 2014 r. zatrudniamy 60-letniego pracownika uprawnionego do wcześniejszej emerytury. Wynagrodzenie zasadnicze otrzymuje od nas do 10. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. W związku z tym pensję za grudzień 2014 roku otrzymał dopiero w styczniu 2015 r. W tym samym miesiącu wypłaciliśmy mu również nagrodę za II półrocze 2014 roku. Czy obydwie wypłaty powinniśmy uwzględnić w  zaświadczeniu, które musimy wystawić dla celów rozliczenia z ZUS?

czytaj więcej »

wiper-pixel