Zmiana wynagrodzenia minimalnego w 2016 r. a składki i świadczenia

Od 1 stycznia 2016 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia wynosi 1850 zł dla pracowników zatrudnionych w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy. Pracownicy w pierwszym roku pracy mogą zarobić 80% tej kwoty, czyli 1480,00 zł. Zmiana minimalnej płacy powoduje konsekwencje w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne dla niektórych grup ubezpieczonych i świadczeń chorobowych.

Zlecenie i działalność gospodarcza – nowe zasady ubezpieczenia w 2016 r.

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują zmienione zasady oskładkowania osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, które jednocześnie wykonują umowę zlecenia.

Rozwiązanie umowy o pracę przed osiągnięciem wieku uprawniającego do emerytury pomostowej

Pytanie: Pracownik spełnia wszystkie warunki do emerytury pomostowej (oprócz wieku, który osiągnie w dniu 15 września 2016 r.). W listopadzie z pracownikiem rozwiązaliśmy umowę o pracę na zasadzie porozumienia stron. Od 1 grudnia 2015 r. pracownik pobiera zasiłek dla bezrobotnych (ma prawo do zasiłku przez okres 365 dni). Czy ten pracownik, z dniem osiągnięcia wieku uprawniającego do świadczenia, będzie mógł z zasiłku dla bezrobotnych przejść na emeryturę pomostową?

Od 1 stycznia 2016 r. – nowa grupa zwolnionych z opłacania składki zdrowotnej

Osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność i jednocześnie pobierają zasiłek macierzyński z tego tytułu są od 1 stycznia 2016 r. zwolnione z opłacania składki zdrowotnej z działalności. Zwolnienie przysługuje, jeżeli ich zasiłek nie przekroczy miesięcznie kwoty tzw. świadczenia rodzicielskiego.

Na czym polegają nowe ulgi składkowe

Pytanie: Z powodów gospodarczych mam spore zadłużenie z tytułu składek. Chcę wystąpić do ZUS z wnioskiem o rozłożenie zaległości na raty. Czy ta przyczyna jest wystarczająca by obecnie ZUS rozłożył należność na raty, uwzględniając możliwości płatnicze dłużnika? Czy ta ulga w dalszym ciągu dotyczy wyłącznie składek, które są finansowane ze środków płatnika, tzn., że ZUS może rozłożyć na raty całość zadłużenia tylko w przypadku gdy dotyczy ono osoby prowadzącej działalność gospodarczą i składek płaconych na jej ubezpieczenie?

Mleko dla pewnej grupy pracowników – bez składek ZUS

Zwolnieniem ze składek na ZUS może być objęta wartość mleka przekazanego przez pracodawcę pracownikom wykonującym pracę na stanowiskach, gdzie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. Zwolnienie jest jednak ograniczone do kwoty 190 zł miesięcznie.

Jak potwierdzić okresy pracy wykonywane w warunkach szczególnych

Pytanie: Pracownik był zatrudniony przez15 lat jako sprzedawca na stacji paliw i magazynier środków chemicznych. Czy to są warunki szkodliwe? Osoba ta posiada świadectwa pracy, ale w nich nie jest zapisane, że to są warunki szkodliwe. Czy to ma wpływ na lata pracy potrzebne do emerytury. Pracownik ma w tej chwili 63 lata.

E-ZUS ZLA od 1 stycznia 2016 r.

Od 1 stycznia 2016 r. zmianie uległy zasady przekazywania zwolnień lekarskich. Forma papierowa ma zostać docelowo w 2018 roku zastąpiona formą elektroniczną. W okresie przejściowym ubezpieczony będzie jednak mógł otrzymywać zwolnienie na druku ZUS ZLA.

Dla kogo lepsze przeliczniki pracy górniczej

Przy ustalaniu wysokości emerytury dla osób urodzonych po 1949 roku, które częściowo weszły do nowego systemu emerytalnego, należy stosować korzystniejsze przeliczniki pracy górniczej.

Czy przedsiębiorca z rentą ma obowiązek opłacania składki na ZUS?

Pytanie: Przedsiębiorca do 15 grudnia 2015 r. opłacał składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i na Fundusz Pracy. Od 16 grudnia 2015 r. ma ustaloną rentę chorobową z III grupą inwalidzką. W jakiej wysokości ma obowiązek opłacania składek do ZUS w takim przypadku?