ZUS Rp-7 dla byłego pracownika można wystawić na podstawie danych z akt osobowych

Pytanie: Były pracownik zwrócił się do nas z prośbą o wystawienie za-świadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu z lat 1978 – 1987. niestety nie zachowała się dokumentacja płacowa z tego okresu. Z akt osobowych wynika, że był on wynagradzany według stawki godzinowej. istnieje również dokumentacja potwierdzająca liczbę przepracowanych godzin w stosunku miesięcznym. Czy w oparciu o te dokumenty można wystawić zaświadczenie o wysokości osiąganego wynagrodzenia na druku ZUS Rp-7?

Korekta dokumentacji ZUS może mieć wpływ na wysokość emerytury

Pytanie: Od listopada 2010 r. nasz zleceniobiorca pobiera emeryturę w związku z osiągnięciem 60 lat. Podjął zatrudnienie od kwietnia 2012r. na podstawie umowy zlecenia. Niedawno otrzymał z ZUS nową decyzję, w której Zakład go poinformował, że od kwietnia 2014 r. będzie otrzymywał niższą emeryturę o prawie 80 zł. W decyzji wskazano, iż przyczyną obniżenia emerytury był fakt, iż płatnik składek skorygował dokumenty. Czy istotnie taka korekta może mieć wpływ na wysokość emerytury i czy jest to możliwe po tak długim czasie?

Zasiłek macierzyński to tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych

Pytanie: Pytanie: Pracownica w ciąży jest zatrudniona na pełnym etacie i podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Jednocześnie osoba ta została zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego jako osoba współpracująca w firmie męża. Z dniem porodu rozwiąże się umowa o pracę a zatrudniona dostanie zasiłek macierzyński. Czy w tym przypadku należy zgłosić tę osobę do ubezpieczeń społecznych od dnia następnego po porodzie (i rozwiązaniu umowy o pracę) z racji współpracy w firmie męża?

Za dzień wolny od pracy przysługuje również świadczenie chorobowe

Pytanie: Pracownik, zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin, pracuje co drugi tydzień. Ostatnio dostarczył zwolnienie lekarskie wystawione częściowo na dni, które były dla niego wolne. Czy za te dni trzeba zapłacić mu wynagrodzenie za czas choroby?

Wyrównanie wynagrodzenia za okres wsteczny warunkuje przeliczenie zasiłku

Pytanie: W marcu przeprowadziliśmy w naszej firmie regulację płac. Wszyscy pracownicy dostali podwyżkę. Jeden z pracowników, któremu podwyższono wynagrodzenie przebywał na zwolnieniu lekarskim, pobierając z tytułu choroby zasiłek chorobowy. Czy w związku z podwyżką należy mu przeliczyć kwotę świadczenia chorobowego ?

W razie choroby bezpośrednio po świadczeniu rehabilitacyjnym można wystąpić do ZUS o rentę

Pytanie: Pracownik wykorzystał 182 dni okresu zasiłkowego oraz przez rok pobierał świadczenie rehabilitacyjne. Wrócił do pracy 10 marca, ale już kilka dni później przedstawił kolejne zaświadczenie lekarskie, z którego wynika, że jego niezdolność do pracy jest spowodowana tą samą chorobą. Czy oznacza to rozpoczęcie nowego okresu zasiłkowego?

Świadczenia osłonowe wypłacone w związku z rozwiązaniem umowy o pracę są nieoskładkowane

Katalog wyłączeń z podstawy wymiaru składek ma charakter otwarty